Співвідношення традиції і модернізації у процесі становлення громадянського суспільства в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 184
Політичні, соціальні й культурні фактори, що детермінують формування громадянського суспільства в Україні, його структура і організація. Вплив модернізаційних суперечностей на формування вітчизняної моделі взаємодії держави і громадянського суспільства.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук СПІВВІДНОШЕННЯ ТРАДИЦІЇ І МОДЕРНІЗАЦІЇ У ПРОЦЕСІ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ Робота виконана на кафедрі політичних наук Інституту політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.В умовах сучасного суспільно-політичного розвитку, постійної зміни інфраструктури та якісних характеристик суспільства в процесі його становлення на особливу увагу заслуговує феномен оптимального поєднання традиції та модернізації, оскільки саме ці тісно повязані між собою чинники складають підґрунтя процесу становлення підвалин громадянського суспільства в Україні. Декларування та чітка диференціація цінностей в громадянському суспільстві (зокрема, інструментальних та цінностей-цілей) має стати пріоритетним напрямом у цьому процесі. Здійснюючи пропоноване дослідження, автор виходив з того, що, не дивлячись на значну кількість досліджень з проблем становлення громадянського суспільства, недостатньо висвітленим залишається питання пошуку ціннісно-культурного та ідейно-політичного оптимуму щодо співвідношення у процесі становлення вітчизняної демократії елементів традиції і модернізації з урахуванням успіхів і прорахунків аналогічних процесів в інших країнах світу. розглянути співвідношення традиції та модернізації у процесі становлення громадянського суспільства в Україні; В дослідженні застосовувались: загальнонаукові методи, які визначили логіку і системність дисертаційного дослідження; метод системного аналізу, який забезпечив розгляд феноменів традиції і модернізації в їх цілісності, дозволив виявити й обґрунтувати їх місце та роль у процесі здійснення соціальних перетворень; порівняльний та історичний методи, які дозволили здійснити порівняння евристичних можливостей теорії політичної модернізації, політичної аксіології, транзитології та інших напрямів дослідження сучасного політичного простору України; діалектичний метод, завдяки якому автор отримав можливість побачити і представити предмет дослідження у всіх його соціальних та інших взаємних звязках і залежностях; синергетичний метод, що дозволив реалізувати погляд на суспільство як систему, якій властиві взаємопроникнення, відкритість, самоорганізація, наявність асиметричних структур, нерегулярність звязків і функціональна нестабільність; аналітико-прогностичний метод, на основі якого дисертантом зроблені певні висновки та узагальнення, теоретичні та практичні рекомендації.Перший розділ - «Наукове обґрунтування проблеми в контексті суспільно-політичної трансформації України» - складається з двох підрозділів та спрямований на всебічне осмислення понять «традиція» і «модернізація» як ключових позицій, спрямованих на розуміння логіки і змісту суспільно-політичних трансформацій, а також на розкриття їх співвідношення у процесі становлення громадянського суспільства в Україні. На початку нашої незалежності в науці практично не було ґрунтовних досліджень з питань розвитку держави, громадянського суспільства і осмислення традиції та модернізації. Зокрема, набули поширення теорії партнерських взаємовідносин між державою і громадянським суспільством, правового суспільства, модернізації, транзитології. В такому суспільстві індивідуальні субєкти приймають персональні рішення, які є важливими для всього суспільства. При цьому, варто памятати, що риси, які вважалися характерними тільки для сучасності, притаманні були і традиційним суспільствам, а тому модернізацію потрібно сприймати не як антитезу традиції, а як результат зміщення акцентів в уявленні про відносну значимість культурних комплексів, весь набір яких у тій чи іншій формі наявний у багатьох людських культурах. громадянський суспільство державаПроведене дослідження співвідношення традиції та модернізації у процесі становлення громадянського суспільства в Україні дає підстави зробити наступні висновки: 1. Відповідно, слід памятати про те, що традиція не суперечить розвитку, а навпаки сприяє ефективності процесу модернізації. На початку нашої незалежності в науці практично не було ґрунтовних досліджень з питань розвитку держави, громадянського суспільства і осмисленості традиції та модернізації. В нашій державі немає комплексних розробок найкращої виборчої, партійної систем, адміністративно-територіального устрою, форми правління, які б спиралися на традиції в Україні, враховували нашу ментальність і цінності. Навпаки, тільки ті держави, які враховували традиції свого суспільства, здійснили успішну модернізацію.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?