Співвідношення принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування - Автореферат

бесплатно 0
4.5 150
Принципи оподаткування та їх вплив на встановлення податків та зборів. Реалізація принципів фіскальної достатності та економічності в податково-правовому регулюванні. Фіскальна достатність як вихідна засада упорядкування бюджетних та податкових відносин.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ12.00.07 - адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Робота виконана на кафедрі фінансового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Міністерство освіти і науки України. Кучерявенко Микола Петрович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, завідувач кафедри фінансового права, академік Національної академії правових наук України Захист відбудеться «07» липня 2016 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.006.09 у Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» за адресою: 03680, м.Формування податкового законодавства на перетині економічних, політичних, соціальних та інших сфер суспільних знань та відносин, зумовило привнесення до нього певних критеріїв раціональності податково-правового регулювання, якими є такі норми-принципи як рівність, економічність, фіскальна достатність тощо. Необхідність у їх дослідженні детермінується й тим, що вони фактично виступають своєрідними критеріями балансу між приватними та публічно-правовими інтересами не тільки у податковій, а й у бюджетній сферах, якщо мова йде про реалізацію принципу фіскальної достатності. Так, у період радянської доби дослідження інституту принципів податкового права не заохочувалося державою, а окремі наукові напрацювання цих питань не позбавлені ознак упередженості. Дійсно, аналіз спеціальної юридичної літератури показав, що в Україні немає фундаментальних напрацювань, присвячених проблемам дослідження правової природи принципів фіскальної достатності та економічності оподаткування як невідємних складових податково-правового регулювання. У результаті проведеної роботи наукова новизна знайшла своє відображення у таких положеннях: уперше: - визначено, що принцип економічності оподаткування повинен розглядатися не лише як принцип спрямований на забезпечення встановлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування, а й як принцип, спрямований на забезпечення економічних інтересів зобовязаної сторони податкових правовідносин (платника податків), з урахуванням цього принцип економічності оподаткування повинен забезпечувати існування такого податкового законодавства, відповідно до якого забезпечувалися б інтереси платника податків щодо обрання та використання ним законних, правових механізмів мінімізації власного податкового навантаження;Розділ 1 «Принципи оподаткування та їх значення» складається з трьох підрозділів в яких визначається правова природа принципів оподаткування, їхній вплив на встановлення й адміністрування податків та зборів. У підрозділі 1.1 «Правова природа принципів оподаткування» доводиться необхідність науково-аналітичного дослідження системи принципів оподаткування як базових засад податково-правового регулювання та наповнення їх конкретним змістом відповідно до мети податкової реформи, сутність якої полягає в забезпеченні сталого економічного зростання держави, лібералізації процедури справляння податків та зборів на основі виваженої інвестиційно-інноваційної політики, забезпеченні достатнього обсягу сукупних податкових надходжень до бюджетів усіх рівнів на основі проведення збалансованої бюджетної політики тощо. Законодавець виділяє одинадцять принципів, на яких ґрунтується податкове законодавство України. Розділ 2 «Реалізація принципів фіскальної достатності та економічності в податково-правовому регулюванні» складається з трьох підрозділів і присвячений дослідженню принципу фіскальної достатності, як вихідної засади упорядкування бюджетних та податкових відносин, правовому аналізу принципу економічності, як головного критерію адміністрування податків та зборів, а також вивченню закордонного досвіду застосування принципів оподаткування. Підрозділ 2.2 «Економічність як головний критерій адміністрування податків та зборів» присвячено принципу економічності оподаткування, який розглядається не тільки як принцип спрямований на забезпечення встановлення податків та зборів, обсяг надходжень від сплати яких до бюджету значно перевищує витрати на їх адміністрування, а й як принцип спрямований на забезпечення економічних інтересів зобовязаної сторони податкових відносин, стимулювання діяльності такого субєкта.При досліджені проблем, що розглядались у дисертаційній роботі, відповідно до поставленої мети і завдань визначено особливості встановлення та адміністрування податків та зборів з урахуванням принципу фіскальної достатності оподаткування та принципу економічності оподаткування. Принцип фіскальної достатності передбачає встановлення податків та зборів з урахуванням досягнення збалансованості витрат бюджету з обсягом надходжень до нього.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?