Співвідношення індивідуальних і колективних трудових правовідносин за умов реформування трудового права - Автореферат

бесплатно 0
4.5 196
Науково-практичні рекомендації щодо механізму правового регулювання трудових правовідносин в Україні. Організаційно-управлінські відносини у сфері праці, забезпечення зайнятості і працевлаштування, професійної підготовки й підвищення кваліфікації кадрів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 12.00.05 - трудове право; право соціального забезпеченняЗахист відбудеться "5" липня 2010 р. о "10" годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.10 Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034, м. З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля за адресою: 91034, м. Дисертацію присвячено дослідженню співвідношення індивідуальних і колективних трудових правовідносин за умов реформування трудового права і формулюванні науково-практичних рекомендацій, які мають бути покладені в основу якісного перетворення механізму правового регулювання трудових правовідносин в Україні. Предмет трудового права складають трудові правовідносини, до яких належать: (а) власне трудові правовідносини (щодо укладення, зміни та припинення трудового договору, відсторонення працівників від роботи, нормування й оплати праці, робочого часу й часу відпочинку та ін.); (б) організаційно-управлінські відносини у сфері праці; (в) відносини стосовно забезпечення зайнятості і працевлаштування; (г) відносини щодо професійного відбору, професійної підготовки й підвищення кваліфікації кадрів безпосередньо на виробництві; (д) соціально-партнерські відносини; (е) відносини з нагляду й контролю за охороною праці й дотриманням трудового законодавства; (є) відносини стосовно розгляду трудових спорів та ін. Предмет трудового права составляют трудовые правоотношения, к которым относятся: (а) собственно трудовые правоотношения (заключение, изменение и прекращение трудового договора, отстранение работника от работы, нормирование и оплата труда, рабочее время и время отдыха и др.); (б) организационно-управленческие отношения в сфере труда; (в) отношения по обеспечению занятости и трудоустройству; (г) отношения попрофессиональному отбору, профессиональной подготовке и повышению квалификации кадров непосредственно на производстве; (д) социально-партнерские отношения; (е) отношения по надзору и контролю за охраной работы и соблюдением трудового законодательства; (ж) отношения по рассмотрению трудовых споров и др.Швидкий розвиток недержавного сектора економіки, вихід колективно-договірного регулювання праці на вищі рівні, поява інших явищ, що супроводжують процес еволюції трудових відносин на сучасному етапі державотворення вимагають законодавчого вирішення низки проблем правового регламентування цих відносин, оскільки наявне нормативно-правове забезпечення не відповідає вимогам сьогодення, не враховує появи значного числа роботодавців - фізичних і юридичних осіб, які діють у сфері малого бізнесу й мають невелику чисельність працівників. Одним із них є співвідношення індивідуальних і колективних трудових правовідносин, показати яке можливо шляхом досконалого дослідження підстав їх виникнення, зясування субєктного складу й покладених в основу інтересів та форми їх реалізації. Всебічний аналіз і теоретичне осмислення змісту індивідуальних і колективних трудових правовідносин сприятиме вирішенню важливого практичного завдання в умовах переходу до ринкової економіки - забезпечення балансу інтересів працівників і роботодавців як основних субєктів трудового права. Мета дисертаційної роботи полягає в комплексному висвітлені сутності і значення індивідуальних і колективних трудових правовідносин, у розкритті їх співвідношення, в обґрунтуванні доцільності зміни системи трудового права в умовах реформування законодавства про працю, а також у підготовці конкретних практичних рекомендацій і наукових пропозицій з розвитку й удосконалення відповідного нормативно-правового забезпечення і правозастосовної практики. Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є одним з перших у вітчизняній науці трудового права завершеним комплексним науковим монографічним дослідженням співвідношення індивідуальних і колективних трудових правовідносин в умовах реформування трудового права, в якому розроблено основні засади правового регулювання індивідуальних і колективних трудових правовідносин на сучасному етапі.Принципово інший підхід до трактування трудових відносин полягає в тому, що предметом трудового права охоплюються не тільки трудові, а й тісно повязані з ними відносини. До їх структури входять: (а) власне трудові правовідносини (щодо укладення, зміни і припинення трудового договору, відсторонення працівників від роботи, нормування й оплати праці, робочого часу й часу відпочинку, дисципліни праці; оцінки результатів праці й атестації працівників; матеріальної відповідальності та ін.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?