Співвідношення денотативної і конотативної інформації при перекладі (на матеріалі текстів публіцистичного стилю) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 211
Контекстуальна взаємозалежність морфологічних, синтаксичних, лексичних засобів передавання денотативної і конотативної інформації в оригіналі та перекладі. Роль інформативних компонентів у формуванні інформаційної структури публіцистичного повідомлення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКАРобота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу романських мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України ЧЕРЕДНИЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ, завідувач кафедри теорії та практики перекладу романських мов, декан факультету іноземної філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України ЗОРІВЧАК РОКСОЛАНА ПЕТРІВНА, завідувач кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка Міністерства освіти і науки України кандидат філологічних наук, доцент КАГАНОВСЬКА ОЛЕНА МАРКІВНА, докторант кафедри лексикології та стилістики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету Міністерства освіти і науки України Захист відбудеться “30” січня 2002 року о 10:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (01017, м. З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01017, м.Комплексне вивчення поліінформативної структури публіцистичного тексту, функціонально-семантичне дослідження мовних засобів передавання денотативної і конотативної інформації в оригіналі і перекладі, дослідження специфіки відносин між комунікативними елементами морфологічних, синтаксичних і лексичних конструкцій, дають змогу зробити певні висновки щодо можливості міжмовної еквівалентності при перекладі публіцистичного повідомлення з погляду збереження адекватного співвідношення денотативної і конотативної інформації. Використання зазначених методів дало змогу виявити засоби передавання денотативної і конотативної інформації на морфологічному, синтаксичному і лексичному рівнях в оригіналі і перекладі, визначити їх інформативну роль стосовно інших елементів тексту в процесі поєднання логіки і точності змісту з емоційно-експресивною образністю публіцистичного повідомлення, обгрунтувати і дослідити розвязання проблем перекладу, які повязані з легітимністю й нелегітимністю контекстуального використання одиниць мови як засобів передавання конотативної інформації. Мета дослідження полягає у вивченні взаємодії засобів передавання денотативної і конотативної інформації на рівні морфології, синтаксису та лексики, а також визначенні шляхів та умов досягнення адекватного співвідношення денотативної і конотативної інформації при перекладі французького публіцистичного тексту українською мовою. розглянути альтернативні можливості передавання конотативної інформації у перекладі і, відповідно, шляхи забезпечення адекватного співвідношення денотативної і конотативної інформації при перекладі французьких публіцистичних текстів на українську мову. Здобуті результати дозволили теоретично осмислити стилістичні і структурно-інформаційні особливості публіцистичного повідомлення, зокрема визначити мовленнєві засоби передавання денотативної і конотативної інформації в оригіналі і перекладі, розглянути шляхи досягнення адекватного співвідношення цих видів інформації в перекладі і детермінувати причини неадекватності перекладу стосовно оригіналу.У Вступі обґрунтовано актуальність і новизну роботи, сформульовано мету та завдання дисертації, визначено матеріал, розкрито теоретичне і практичне значення, зокрема, значущість вивчення текстів масової комунікації як потенційного обєкта перекладу, стан проблеми перекладу публіцистичного тексту стосовно вирішення питання співвідношення денотативної і конотативної інформації при перекладі, подано перелік положень, що виносяться на захист, а також принципи і методи дослідження даного аспекту перекладу. Вся інформація, яка передається в тексті, є результатом реалізації всіх уявних завдань автора, що вирішуються в процесі вербалізації позамовного змісту мовних знаків. У Розділі ІІ “Взаємозалежність форми і змісту при адекватному відтворенні співвідношення денотативної і конотативної інформації в тексті” розглядається питання взаємозалежності форми і змісту з огляду на переклад, проводиться комплексний аналіз засобів передавання денотативної і конотативної інформації на морфологічному, синтаксичному та лексичному рівнях в оригіналі і перекладі.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?