Співвідношення адміністративної відповідальності з іншими видами адміністративного примусу - Автореферат

бесплатно 0
4.5 173
Характеристика адміністративного примусу. Адміністративна відповідальність як різновид адміністративного примусу. Відмінність адміністративної відповідальності від попереджувальних правових заходів. Удосконалення законів адміністративної відповідальності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВРобота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України Сущенко Віктор Дмитрович, Київський національний університет внутрішніх справ, перший проректор з навчальної та методичної роботи Курило Володимир Іванович, Національний університет біоресурсів та природокористування, декан юридичного факультету кандидат юридичних наук, Заслужений юрист АР Крим Захист відбудеться «17» березня 2010 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.05 у Київському національному університеті внутрішніх справ за адресою: ДП-680, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного університету внутрішніх справ за адресою: ДП-680, м.Враховуючи те, що адміністративний примус відіграє одну з визначальних ролей у процесі правового регулювання суспільних відносин у різноманітних сферах соціального життя, всебічне дослідження цього інституту і його видів є обєктивною потребою для правозастосовчої практики органів державної влади в України. Наведене, безумовно, стосується і дослідження найголовнішої групи заходів (виду) адміністративного примусу - адміністративної відповідальності. Без ґрунтовного і всебічного наукового аналізу адміністративної відповідальності і її співвідношення з іншими видами адміністративно-примусової діяльності держави дослідження адміністративного примусу значно ускладнюється. Це пояснюється соціальною значущістю інституту адміністративної відповідальності для суспільства і в той же час нагальними практичними проблемами реалізації цього інституту зокрема, і адміністративного примусу в цілому. Актуальність дослідження також характеризується необхідністю розмежування адміністративного запобігання як виду державного примусу від адміністративного попередження як виду держаного переконання, а також визначення та розкриття структури адміністративного примусу за допомогою використання в дисертації теоретичної моделі, основою якої є категорія «правова форма адміністративного примусу».Враховуючи широку варіативність тлумачення адміністративного примусу, в дисертації запропоновано синтезувати зміст існуючих точок зору щодо тлумачення поняття «адміністративний примус» і визначити його як метод адміністративно-правового впливу держави в особі уповноважених законом державних органів і їх посадових осіб на субєктів соціального життя (фізичних і юридичних осіб) з метою запобігання і припинення протиправної поведінки в інтересах охорони прав і законних інтересів усіх членів суспільства, забезпечення громадської безпеки і правопорядку, а також притягнення винних у порушенні закону субєктів до юридичної відповідальності. З метою розширеного тлумачення сформульованого поняття адміністративного примусу визначено сутнісні ознаки цього специфічного метода адміністративно-правового впливу: адміністративний примус є особливим видом державного примусу, що охороняє і захищає від протиправних посягань суспільні відносини у сфері державного управління, здійснюється в межах позаслужбового підпорядкування обєктів примусу субєктам функціональної влади, виступає крайнім засобом легального примусового впливу держави і застосовується у чітко визначеному нормативному порядку лише уповноваженими державними органами і їх посадовими особами. Спираючись на вказані ознаки, адміністративний примус пропонується розуміти як метод адміністративно-правового впливу держави в особі уповноважених законом державних органів і їх посадових осіб на субєктів соціального життя (фізичних і юридичних осіб), з метою запобігання і припинення протиправної поведінки в інтересах охорони прав і законних інтересів усіх членів суспільства, забезпечення громадської безпеки і правопорядку, а також притягнення винних у порушенні закону субєктів до юридичної відповідальності. Досліджено, що структура адміністративного примусу становить діалектичну єдність трьох елементів: 1) підстава і мета застосування адміністративного примусу; 2) вид (засіб) адміністративного примусу; 3) процедурно-процесуальний порядок застосування конкретних видів (засобів) примусу. Встановлено, що адміністративна відповідальність має такі ознаки: а) реалізується тільки в процесуальному порядку; б) виступає засобом забезпечення та охорони важливих суспільних відносин; в) єдиною фактичною підставою для притягнення особи до адміністративної відповідальності є вчинення особою адміністративного правопорушення; г) адміністративна відповідальність є однією із форм державного примусу; ґ) адміністративна відповідальність, як й інші види юридичної відповідальності, полягає в тому, що суспільство негативно оцінює (засуджує) протиправну поведінку правопорушника; д) метою юридичної відповідальності є покарання; є) адміністративна відповідальність здійснюється в межах охоронних правовідносин, характерною особливістю яких є спеціальний субєктний склад (компетентні державні органи та посадові особи).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?