Співробітництво США та Великої Британії у реформуванні НАТО (90-і роки ХХ ст. – 2004 р.) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 152
Сучасні підходи до поняття "безпеки". Співвідношення термінів "колективної безпеки" та "колективної оброни". Основні політичні, стратегічні, ціннісні та нормативно-інституційні підстави американо-британського співробітництва протягом 1991-2004 років.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наукРоботу виконано на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького національного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України Грідіна Ірина Миколаївна професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Коваль Ігор Миколайович, ректор Одеського національного університету імені І.І.Мечнікова кандидат історичних наук, доцент Захист відбудеться «11» червня 2011 року о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 29.051.04 при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за адресою: 91034, м. Із дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (91034, м.Становлення, розвиток і трансформації євроатлантичної системи безпеки належать до найважливіших процесів, що визначають як загальний рівень конфліктогенності у сучасному світі, так і стан забезпечення національної безпеки України. Тенденції, закладені в цих процесах на перших етапах постбіполярного світового порядку, визначають сьогоднішнє «обличчя» ключових інститутів та режимів регіональної безпеки, а також порядок денний їхньої роботи. Ці тенденції визначаються трьома групами факторів: змінами у глобальному контексті міжнародної політики, структурними особливостями євроатлантичної системи колективної безпеки та ініціативами провідних держав світу - елементів цієї системи безпеки. Дослідження цих факторів є необхідним для того, щоб зрозуміти загальні траєкторії розвитку євроатлантичної системи колективної безпеки; визначення ключових тенденцій на попередніх етапах та характеристики на цій основі її нинішнього стану. Дисертаційна робота виконана на кафедрі міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького національного університету і повязана з комплексними темами, які розробляє кафедра - «Міжнародні відносини в умовах глобалізації: регіональні виміри» №Г-01/44, «Розробка методологічного та інформаційного забезпечення викладання курсів міжнародної та європейської безпеки, євроатлантичної інтеграції України у вищій школі з урахуванням специфіки Східних регіонів» (№ держреєстрації ЦП/383-2008).У першому розділі «Історіографія, джерельна база та теоретико-методологічні засади дослідження» розглянуто стан наукової розробки проблеми, дана характеристика джерельної бази та подано аналіз ключових концепцій, які використовуються в роботі, зокрема, «колективної безпеки» та «колективної оборони»; сформульовано авторську теоретичну основу роботи. Останнім часом побачили світ нові цікаві дослідження, де предметно розглядаються питання співробітництва США та Великої Британії в реформуванні НАТО після закінчення «холодної війни». Російські історики та політологи акцентували увагу на вивченні тих аспектів проблеми, які мали безпосереднє значення для Росії, що залишає місце для дослідження в напрямку висвітлення процесу трансформації НАТО та співробітництва Вашингтону та Лондону в реформуванні Альянсу. Це - Стратегічна концепція 1991 року, Римська декларація про мир та співпрацю, документи Брюссельського самміту НАТО 1994 року, зокрема ті, що стосуються започаткування програми Партнерство заради миру (ПЗМ); матеріали Мадридського самміту 1997 року, Стратегічна концепція 1999 року, матеріали Празького самміту 2002 року (включно із Військової концепцією захисту від тероризму); а також документи, що були погоджені на Стамбульському самміті у 2004 році. Серед російських необхідно відзначити «Мировая экономика и международные отношения», «Международная жизнь», «Международное публичное и частное право», «США: экономика, политика, культура»; українських - «Політика і час», «Зовнішні справи», «Дослідження світової політики», «Гілея»,»Зеркало тижня», «День»; американських - Foreign Affairs, Foreign Policy, National Interest; британські Guardian, Economist а крім того - видання штаб-квартири НАТО «Новини НАТО», «НАТО-ревю» тощо.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?