Співпраця сім’ї та школи у фізичному вихованні учнів середнього шкільного віку - Автореферат

бесплатно 0
4.5 147
Аналіз досвіду теорії і практики з питань співпраці сiм’ї та школи у фiзичному вихованні учнів середнього шкільного віку. Визначення впливу розробленої програми співпраці сім’ї та школи на ефективність фізичного виховання та підготовленість школярів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
02 - Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного виховання і спортуРобота виконана у Львівському державному інституті фізичної культури, Державний комітет України з фізичної культури і спорту Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Соломонко Олександр Васильович, Львівський державний інститут фізичної культури, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання Михайла Коцюбинського, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання кандидат педагогічних наук, професор Осінчук Володимир Григорович, Львівський державний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри фізичного виховання Провідна установа: Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Міністерство освіти України, кафедра теорії і методики фізичного виховання і спорту, м. Захист відбудеться “15 ”жовтня 1999 року об 1100 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.32.051.02 Волинського державного університету імені Лесі Українки за адресою: 263000, м.Встановлено, що однією з причин різноманітних відхилень у фізичному розвитку і стані здоровя дітей є недостатня рухова активність, обсяг якої з кожним роком зменшується (В.П.Мурза, 1991; А.Г.Сухарєв, 1991; В.С.Язловецький, 1991; Н.А.Карпушко, С.В.Поспєлова, 1997; Р.З.Поташнюк, 1997). Природня потреба дитини у рухах починає помітно знижуватися у середніх класах, а в старших класах все більша кількість школярів не бажає займатися фізичною культурою (Ю.А.Копилов, 1986; Б.В.Валик, 1990; Е.М.Іванова, 1997). Співпраця сімї та школи, за умов її ефективної організації, може стати суттєвим важелем активізації залучення дітей до занять фізичною культурою (В.П.Байков, 1987; А.А.Комар, 1993; О.М.Докукіна, 1993; О.Д.Дубогай, Л.В.Щербань, 1998). Тому існує потреба у розробці сучасних шляхів, методів, форм, засобів фізичного виховання школярів в умовах взаємодії сімї та школи. вперше комплексно досліджено ставлення вчителів фізичної культури і батьків до співпраці сімї та школи; батьків та учнів різного рівня фізичної підготовленості до занять фізичною культурою і спортом;Літературний огляд висвітлює: законодавчі та програмно-нормативні основи фізичного виховання дітей на сучасному етапі; вплив рухової активності на здоровя і функціональний стан організму учнів середнього шкільного віку; особливості фізичного розвитку підлітків; формування у школярів інтересу та мотивації до фізкультурних занять; зміст фізичного виховання у сімї; співпраця сімї та школи у фізичному вихованні дітей. У другому розділі “Методика і організація дослідження” описано зміст та процедуру застосування комплексу взаємодоповнюючих методів дослідження, а саме: аналіз та узагальнення літературних джерел з питань фізичного виховання учнів; медико-біологічних, соціологічних та педагогічних методів дослідження; методів математичної статистики. Визначався вплив розробленої програми співпраці на ефективність процесу фізичного виховання школярів за показниками їх фізичної підготовленості, фізичної та розумової працездатності, функціонального стану серцево-судинної системи. Оцінка рівня фізичного розвитку виявила, що 8.3% обстежених хлопчиків мають низький рівень фізичного розвитку; 15.0% - нижче середнього; 36.8% - середній; 29.7% - вище середнього та 10.2% - високий рівень фізичного розвитку. Оцінка рівня фізичної підготовленості показала, що 23.4% обстежених хлопчиків мають низький; 26.1% - нижче середнього; 29.2% - середній; 17.5% - вище середнього та лише 3.8% - високий рівні фізичної підготовленості (рис.1).Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що питання співпраці сімї та школи у фізичному вихованні школярів висвітлено не в повній мірі. Багаточисельними дослідженнями встановлено низький рівень рухової активності дітей середнього шкільного віку, незадовільний стан їх здоровя, недостатній інтерес до фізкультурних занять та несформованість потреби у систематичному їх проведенні в колі сімї. Серед найпоширеніших форм співпраці сімї та школи у фізичному вихованні описуються такі: виступи вчителя фізичної культури на загально-шкільних батьківських зборах, лекції, бесіди, проведення відкритих уроків фізичної культури, фізкультурно-оздоровчі заходи із залученням батьків, спортивні вечори. Львова згідно розроблених уніфікованих таблиць показала: - низький рівень фізичного розвитку встановлено у 8.3% хлопчиків і 7.2% дівчаток; нижче середнього - у 15.0% і 13.9% відповідно; середній - у 36.8% і 34.7%; вище середнього - у 29.7% і 32.1% і високий рівень фізичного розвитку - у 12.2% і 12.1% учнів; низький рівень фізичної підготовленості зафіксовано у 23.0% хлопчиків і 28.3% дівчаток; нижче середнього - відповідно у 26.1% і 25.2%; середній - у 29.2% і 24.9%; вище середнього - у 17.5% і 16.2% та лише у 3.8% хлопчиків і 5.4% дівчаток - високий рівні фізичної підготовленості.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?