Спільне підприємництво в умовах ринкової трансформації економіки України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 137
Основні макроекономічні умови іноземного інвестування та розвитку спільного підприємництва в Україні, зокрема ті, що гальмують ці процеси. Причини недостатньої ефективності функціонування спільних підприємств, резерви й шляхи поліпшення їхньої діяльності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Львівський державний університет імені Івана франка Робота виконана у Львівському державному університеті імені Івана Франка Міністерства освіти України Н а у к о в и й к е р і в н и к - Ватаманюк Зіновій Григорович, кандидат економічних наук, професор, декан економічного факультету Львівського державного університету імені Івана Франка Захист дисертації відбудеться 23 лютого 1999 р. о 13.10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 Львівського державного університету імені Івана Франка (290008, м.Львів, пр. З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського державного університету імені Івана Франка (м.Однією з таких форм, як свідчить досвід країн з перехідною економікою, є спільні підприємства. Спільне підприємництво сприяє формуванню нової прогресивної структури економіки, позитивно впливає на процеси ринкової орієнтації, сприяє інтеграції країни у світову систему господарювання. Водночас спільне підприємництво ліпше задовільняє потреби виробництва та населення у певних видах промислової продукції, сировинних і продовольчих товарах, сприяє надходженню до країни сучасної передової техніки й технологій, потрібних матеріальних і фінансових ресурсів, розширює експортну базу країни тощо. Залишаються ще слабо вивченими питання мотивації іноземних підприємців при інвестуванні у перехідну економіку, зокрема стосовно утворення спільних підприємств, проблеми, з якими вони стикаються, не виділені класифікаційні ознаки спільних підприємств, не виявлені особливості та тенденції їхньої діяльності в Україні. Методологічну основу дисертаційної роботи становлять поширені в сучасній економічній науці методи і засоби аналізу інвестиційної діяльності та спільного підприємництва, зокрема класичні та неокласичні теорії міжнародної торгівлі, моделі неотехнологічного напрямку, теорії руху капіталу та ринкових структур. спільне підприємництво ринкове1.1.Теоретичні основи дослідження спільного підприємництва.1.Макроекономічне середовище розвитку спільного підприємництваУ першому розділі - Спільне підприємництво як форма залучення і використання іноземного капіталу - висвітлюються теоретичні основи розвитку спільного підприємництва, зясовується його суть, характер та структура, а також узагальнюється міжнародний досвід діяльності спільних підприємств. У першому параграфі - Теоретичні основи дослідження спільного підприємництва - автор виходить з того, що спільне підприємництво виступає конретною формою вияву міжнародного поділу праці, як обміну між країнами факторами і результатами виробництва у певних кількісних і якісних співвідношеннях. Водночас, на думку автора, узагальненням усіх попередніх теорій є еклектична теорія, яка використовуючи положення теорій міжнародної торгівлі (порівняльної переваги), а також теорій монополістичної переваги та інтерналізації, найглибше обгрунтовує доцільність утворення спільних підприємств у різних країнах та вибору ефективних видів їхньої діяльності залежно від специфічних надбань фірми-інвестора та особливостей приймаючої країни. Зясовуючи питання чому при інвестуванні капіталу за кордоном фірми часто віддають перевагу формі спільного підприємства, а не утворенню дочірньої компанії, дисертант відзначає, що спільне підприємництво дає змогу уникнути таких несприятливих наслідків при застосуванні технологічних активів фірми, як витікання інформації чи послаблення контролю над використанням інновацій; вагоміше знижує ступінь ризику та витрати, бо тепер вони розподіляються між двома чи більше партнерами. У другому параграфі роботи - Критерії, чинники та форми спільного підприємництва - автор виходить з того, що термін "спільне підприємництво" є синонімом поняття "спільне підприємство".У першому параграфі цього розділу - Макроекономічне середовище розвитку спільного підприємництва в Україні - дисертант відзначає, що вирішальний вплив на функціонування спільних підприємств справляє взаємодія двох підсистем економіки - макро-та мікрорівня. У реферованому параграфі підкреслено, що реалізація механізму спільного підприємництва на мікрорівні у повсякденній практиці вимагає вироблення й застосування гнучких і різноманітних форм (перехідних, проміжних) спільної підприємницької діяльності. Варто зауважити й інше: попри загальне скорочення зайнятих в економіці України, зокрема протягом 1997 р. на 3 відсотки, кількість працюючих на спільних підприємствах за цей період зросла аж на 75%, що свідчить про вагомий внесок спільних підприємств у забезпечення вітчизняної економіки додатковими робочими місцями, яких так бракує сьогодні. Загалом на десятку найбільших засновників спільних підприємств в Україні припадало 72,3% загальної кількості спільних підприємств, що функціонували на території України за станом на початок 1998р. і 50 відсотків іноземних інвестицій, залучених до української економіки через механізм спільного підприємництва. Тут було утворено 1348 спільних підприємств, що становило 37% загальної кількості спільних підприємств в Україні.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?