Спільне підприємництво і шляхи підвищення його ефективності - Автореферат

бесплатно 0
4.5 112
Теоретичне обґрунтування організаційно-економічних передумов підвищення ефективності спільного підприємництва в Україні. Вибір форми реалізації проектів спільного підприємництва в промисловості. Критерій стійкості до змін зовнішнього середовища.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Харківський державний економічний університет Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРозроблено порядок комплексної оцінки економічної ефективності спільного підприємництва, що дозволяє враховувати зміни зовнішнього середовища. Запропоновано послідовність проведення порівняльного аналізу ефективності різних форм спільного підприємництва, що заснована на доповнених принципах вибору оптимального варіанта реалізації таких проектів. Проведенное исследование проектов совместного предпринимательства, показало необходимость разработки порядка комплексной оценки экономической эффективности совместного предпринимательства. Методические расхождения в процессе оценки эффективности различных форм реализации совместного предпринимательства касаются расчета как доходной, так и расходной части проекта и зачастую бывают обусловлены различиями в формировании капитала, направляемого на его осуществление. Разработанный порядок позволяет получить кумулятивную оценку экономической эффективности совместного предпринимательства, которая может быть принята в качестве базовой для дальнейшей оптимизации условий реализации проекта.У сучасних умовах велике значення мають не тільки масштаби залучення інвестицій, але й ефективність їх використання, зокрема, в рамках спільного підприємництва. Дослідженню змісту та ролі спільного підприємництва в системі міжнародних економічних відносин, чинників, що впливають на його ефективність, присвячено багато робіт закордонних і вітчизняних учених: Ю. У наукових дослідженнях управління спільним підприємництвом залишаються недостатньо розкритими питання обґрунтування вибору форм спільного підприємництва, їх порівняльного аналізу, а також визначення принципів вибору оптимального варіанта реалізації проектів спільного підприємництва. Обраний в дисертації напрямок досліджень відповідає науково-дослідній роботі Харківського державного економічного університету за темою "Оцінка ефективності створення і діяльності сумісних підприємств" (номер державної реєстрації № 0198U007650), що була виконана у 1998-1999 роках, і науково-дослідній роботі кафедри регіональної економіки ХДЕУ "Реструктуризація промислового комплексу регіону і підвищення його конкурентоспроможності", виконаної у 2000-2001 рр. за безпосередньої участю автора. Для досягнення поставленої мети були вирішені такі задачі: визначення змісту економічної категорії "спільне підприємництво";У першому розділі - "Теоретичні основи спільного підприємництва" - розкрито сутність категорії "спільне підприємництво"; проаналізовано сучасні тенденції розвитку спільного підприємництва як форми міжнародної економічної взаємодії; виявлено особливості організаційно-економічних форм спільного підприємництва. В умовах поглиблення інтернаціоналізації світової економіки відбувається певна еволюція змісту поняття "спільне підприємництво": від традиційного його розуміння як форми підприємництва, яка ґрунтується на залученні іноземних партнерів до формування акціонерного капіталу підприємства, до розуміння, при якому спільне підприємництво розглядається як процес синергії різних форм зовнішньоекономічної взаємодії. Розширення масштабів і напрямків міжнародного економічного співробітництва підприємств, диференціація ступенів підприємницького ризику обумовлюють застосування різноманітних форм реалізації проектів спільного підприємництва. У другому розділі - "Оцінка проектів спільного підприємництва" - проаналізовано різні фази здійснення проектів спільного підприємництва; узагальнено методичні підходи щодо визначення показників та методів оцінки економічної ефективності спільного підприємництва; виявлено особливості оцінки економічної ефективності спільного підприємництва при використанні різних схем фінансування; розроблено порядок комплексної оцінки економічної ефективності спільного підприємництва, який дозволяє враховувати зміни зовнішнього середовища. Зростання невизначеності зовнішнього середовища в умовах ринкової трансформації економіки призводить до зниження достовірності оцінки ефективності спільного підприємництва на базі використання загальноприйнятих показників, що збільшує рівень ризиків реалізації таких проектів.Кожній формі спільного підприємництва притаманні характерні риси, узгодження яких з конкретними умовами реалізації визначає ступінь ефективності проекту. Істотний вплив організаційного механізму створення проекту на економічну ефективність міжнародного міжфірмового співробітництва зумовлює необхідність систематизації різних форм спільного підприємництва за організаційно-правовою ознакою. Для забезпечення ефективності проектів спільного підприємництва важливе значення мають дослідження на передінвестиційній фазі розробки проекту, бо вартість виправлення помилок, допущених при прийняті рішень в цьому періоді, суттєво зростає в інвестиційній та експлуатаційній фазах.

План
2. Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?