Спільна музично-ігрова діяльність як засіб корекції емоційної сфери першокласників - Автореферат

бесплатно 0
4.5 155
Дослідження емоційної сфери першокласників і можливості її корекції засобами спільної музично-ігрової діяльності. Виявлення тенденції до зниження показників емоційного благополуччя і креативного вираження переживань. Ефективність корекційної програми.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наукЗ дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту психології ім. Дисертаційна робота містить дослідження проблеми емоційної сфери першокласників і можливості її корекції засобами спільної музично-ігрової діяльності. Розроблено модель організації спільної музично-ігрової діяльності першокласників як засобу корекції емоційних станів першокласників та підтримки їх емоційного благополуччя. Упродовж навчального року виявлено тенденцію до зниження показників емоційного благополуччя і креативного вираження переживань; тобто, психолого-педагогічні умови в сучасних дитячих освітніх установах не сприяють розвиткові креативного вираження емоцій, швидше його гальмують. емоційний корекційний музичний З урахуванням теоретичного аналізу та результатів емпіричного дослідження розроблено програму спільної музично-ігрової діяльності, яка сприяє креативному вираженню першокласниками переживань та підвищенню рівня емоційного благополуччя дітей.У процесі пошуку нових методів впливу на емоційну сферу дітей та сприяння її розвитку перевага надається таким, які, по-перше, інтегральні й багатофункціональні за своїм характером; по-друге, створюють умови для самореалізації і самоактуалізації особистості дитини; по-третє, сприяють субєктному залученню до пізнавальної діяльності; по-четверте, органічно вписуються у діючі навчально-виховні системи. Обєднання дітей у групу, формування дитячого співтовариства, створення умов для розвитку навичок взаємодії, спонтанності, творчого самовираження може бути реалізовано засобами спільної музично-ігрової діяльності, яка має значний розвивально-корекційний потенціал. Враховуючи актуальність проблеми, її недостатню наукову розробленість, нами була обрана тема дисертаційного дослідження: "Спільна музично-ігрова діяльність як засіб корекції емоційної сфери першокласників". Дослідження відповідає основним напрямам досліджень НАПН України, проведених у рамках комплексних науково-дослідних тем: "Теоретико-методологічні засади гуманістичної орієнтації у психології" (державний реєстраційний номер 0103U00319, 2003-2006 рр.) та "Інтегративно-особистісний підхід у психологічній науці та практиці" (державний реєстраційний номер 0107U000308, 2007-2010 рр.), які виконувались в Інституті психології ім. Згідно з метою та гіпотезою дослідження сформульовано такі завдання: На основі теоретичного аналізу проблеми розвитку емоційної сфери дитини розробити модель організації спільної музично-ігрової діяльності першокласників як засобу підтримки емоційного благополуччя та корекції їх емоційної сфери.У вступі обґрунтовано актуальність проблеми, наукову новизну, теоретичне і практичне значення роботи, визначено обєкт, предмет, мету, гіпотезу, основні завдання і методи дослідження, охарактеризовано теоретико-методологічні основи дослідження, подано відомості про апробацію і впровадження результатів дослідження. Окреслено труднощі емоційного розвитку першокласників, зумовлені шкільними ситуаціями, повязаними з неблагополучною течією адаптаційної вікової кризи, розглянуто можливості спільної музично-ігрової діяльності як засобу корекції емоційної сфери першокласників, розроблено модель психологічної підтримки емоційного благополуччя та корекції емоційної сфери першокласників на основі розширення їх досвіду креативного вираження переживань. В психологічної науці вивчення емоцій здійснюється в різних аспектах: фізіологічному (У. Особлива увага приділяється вивченню ролі емоцій, у тому числі й негативних, у творчості (Д. Виходячи із зазначених припущень, розроблено теоретичну модель організації спільної музично-ігрової діяльності першокласників як засобу підтримки емоційного благополуччя та корекції їх емоційної сфери (див. рис.Проведений теоретичний аналіз та емпіричне дослідження проблеми корекції емоційної сфери першокласників та підтримки їх емоційного благополуччя дозволили підтвердити висунуту гіпотезу і сформулювати такі загальні висновки: 1. На основі аналізу і узагальнення теоретичних джерел та виходячи з розуміння емоційного розвитку дитини як процесу диференціації та розширення змістового діапазону емоційної сфери, а також зростання інструментальних можливостей вираження емоцій, розроблено модель організації спільної музично-ігрової діяльності першокласників як засобу корекції емоційної сфери першокласників та підтримки їх емоційного благополуччя. При цьому емоційне благополуччя ми розглядали як стійке домінування позитивних емоційних станів (щастя, радості), що не виключає конструктивно опрацьованих негативних емоцій (наприклад, в творчій грі). До групи дітей з високим рівнем ми вважаємо дітей з відносно низьким рівнем негативних емоційних станів тривожності, агресії, пригніченості та з достатньою вираженістю позитивних емоційних станів (щастя, радості).

План
Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?