Спільна художня творчість як чинник гармонізації сімейних стосунків - Автореферат

бесплатно 0
4.5 127
Аналіз особливостей та наслідків взаємодії членів сімей під час занять спільною художньою творчістю. Дослідження типів сімейних проблем та впливу спільної художньої творчості на сімейну систему. Методика організації сімейної арт-терапевтичної студії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ІНСТИТУТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ НАПН УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наукНауковий керівник: кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник Вознесенська Олена Леонідівна, старший науковий співробітник Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. Захист відбудеться “10” березня 2011 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.457.01 в Інституті соціальної та політичної психології НАПН України за адресою: 04070, м.Київ, вул.Андріївська, 15. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту соціальної та політичної психології НАПН України за адресою: 04070, м.Одним із шляхів вирішення цієї проблеми видається пошук шляхів гармонізації системи сімейних стосунків, спираючись на використання потенціалу спільної художньої творчості сімї. На користь актуальності обраної теми свідчить той факт, що вирішення проблем сімї визначено одним з пріоритетних завдань державної соціальної політики України. Дисертаційне дослідження здійснювалось в межах комплексної теми дослідження лабораторії психології малих груп та міжгрупових відносин Інституту соціальної та політичної психології НАПН України «Особливості групової динаміки в умовах реформування загальноосвітньої школи» (номер державної реєстрації 0106U002160), теми НДР «Науково-методичні засади соціально-психологічної допомоги сімї» (номер державної реєстрації 0108U004529) на виконання завдань Державної програми підтримки сімї на період до 2010 року. З метою вивчення особливостей спільної художньої творчості сімей та динаміки сімейних стосунків під впливом спільної художньої творчості застосовувались арт-терапевтичні технології в організації студійної роботи із сімями. Практичне значення роботи: розроблено пакет арт-терапевтичних технологій, що може бути застосований для організації занять спільною художньою творчістю сімей із дітьми молодшого шкільного віку в рамках соціально-психологічної допомоги сімї, спрямованої на гармонізацію сімейних стосунків.У першому розділі - «Концептуальні засади дослідження динаміки сімейних стосунків під впливом спільної художньої творчості» - аналізуються основні підходи до вивчення сімейних стосунків, показники їх гармонійності; соціально-психологічні особливості спільної художньої творчості членів сімї; представлено концептуальну модель впливу спільної художньої творчості членів сімї на систему сімейних стосунків. Соціально-психологічна площина аналізу процесу спільної художньої творчості членів сімї включає систему субєкт-субєктних відносин творців (членів сімї), опосередкованих сукупністю ставлень кожного із них до власних внесків у творчий процес і внесків інших (продуктів їх творчості), та сукупністю їх ставлень до процесу творчості. Дослідження арт-терапевтів показують, що спільна художня творчість сприяє встановленню атмосфери більш високого рівня довіри у родині, допомагає взаємному пізнанню членів родини й звільненню від переживань, що травмують, стимулює встановлення нових форм взаємодії членів сімї, сприяє кращому усвідомленню членами родини потреб один одного, активізації творчого потенціалу (О. У другому розділі - «Емпіричне дослідження впливу спільної художньої творчості на динаміку сімейних стосунків» обґрунтовано програму емпіричного дослідження впливу спільної художньої творчості на систему сімейних стосунків, схему та методи дослідження; висвітлено аналіз результатів дослідження динаміки сімейних стосунків під впливом спільної художньої творчості. Виявилось, що студенти, в сімях яких заняття спільною художньою творчістю відбувалися частіше (у порівнянні з тими, в яких такі заняття відбувалися рідше), відзначають, що члени їх сімей частіше радились один із одним при прийнятті рішень (p<0,01), єдність була більш важливою (p<0,05), частіше панували взаєморозуміння та злагода (p<0,05), батьки були більш чуйними та уважними до почуттів дітей (p<0,05), батьки краще розуміли потреби дітей (p<0,05).У дисертації здійснено обґрунтування гармонізувального впливу спільної художньої творчості на систему сімейних стосунків; доведено, що спільна художня творчість сприяє зростанню емоційної близькості членів сімї, гнучкості сімейної системи, зміцненню меж нуклеарної сімї та, значною мірою, «нормалізації» ієрархії. Запропоновано та апробовано стратегію вирішення проблеми гармонізації сімейних стосунків у сімях із дітьми молодшого шкільного віку, яка полягає в організації занять спільною художньою творчістю для сімей у формі сімейної арт-терапевтичної студії. Розроблено концептуальну модель впливу спільної художньої творчості на систему сімейних стосунків, яка включає види організації спільної художньої творчості членів сімї, механізми зміни стану та поведінки членів сімї в процесі спільної художньої творчості, компоненти ставлення членів сімї один до одного та структурно-динамічні параметри системи сімейних стосунків.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?