Системний аналіз проблем екологічної безпеки України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 99
Моделювання основних загроз екологічній безпеці України, їх математичні моделі та кількісна оцінка рівня. Показники стану екологічної небезпеки регіонів України та провести їх порівняльний аналіз. Математичні моделі показників безпеки людини і довкілля.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИНауковий керівник: доктор технічних наук, Качинський Анатолій Броніславович, Національний інститут стратегічних досліджень, завідувач відділу проблем безпеки життєдіяльності людини, у спільства та довкілля. Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, Макаренко Олександр Сергійович, Навчально-науковий комплекс "Інститут прикладного системного аналізу", професор кафедри математичних методів системного аналізу; доктор технічних наук, професор Бінько Ігор Федорович, Адміністрація Президента України, завідувач відділу моніторингу та аналізу суспільно-політичних процесів. Захист відбудеться "11 "жовтня 1999 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.03 при Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" за адресою: 252056, м.Екологічна безпека значною мірою залежить від ступеня загроз, чи ризиків, які виникають у результаті проявів стихійних сил, техногенних аварій, певних дій людей у нормальних чи екстремальних умовах. Для України питання екологічної безпеки набувають пріоритетного значення, оскільки надмірна концентрація екологічно небезпечних виробництв, зношення і старіння основних виробничих фондів та неефективне природоохоронне обладнання, забруднення атмосфери викидами твердих і газоподібних речовин, скиди забруднених стічних вод до водоносних горизонтів, складування твердих відходів промисловості, неефективне використання природно-ресурсного потенціалу, розміщення великої кількості хімічно небезпечних виробництв, вибухо-і пожежонебезпечних виробництв, радіаційно небезпечних обєктів, наявність сейсмонебезпечних зон та зон можливого підтоплення, наслідки аварії на Чорнобильській АЕС, врешті-решт ввіз до України екологічно небезпечних технологій, матеріалів, речовин - все це створює значне небезпечне навантаження на природне середовище України і може стати причиною соціального та політичного напруження. У звязку з кризовим станом екології та відсутністю кількісних оцінок рівнів екологічної безпеки в регіонах України першочергового значення набуває необхідність системного аналізу проблем екологічної безпеки, виявлення основних загроз екологічній безпеці України та кількісне оцінювання їх рівнів, особливо оцінка інтегральних показників стану екологічної безпеки України в регіональному розрізі, оскільки відсутність науковообгрунтованих кількісних оцінок інтегральних показників небезпеки в областях України призводить до перебільшення рівнів загроз в окремих регіонах навіть серед спеціалістів, не кажучи вже про засоби масової інформації, спричиняє неправильний розподіл асигнувань між найбільш уразливими регіонами. Формування виваженої політики екологічної безпеки та механізмів її реалізації неможливе без наукового аналізу та кількісної оцінки пріоритетів механізмів нейтралізації загроз екологічній безпеці, формування множини альтернатив, на якій здійснюється вибір методів діяльності. Робота по темі дисертації виконувалася в Національному інституті стратегічних досліджень згідно з планами наукових досліджень, затверджених Радою національної безпеки і оборони України, а також у відповідності з господарськими договорами № 10/2-96 із Мінчорнобилем України "Визначення загроз національній безпеці України, повязаних з наслідками аварії на ЧАЕС, розробка моделей прогнозу їх розвитку з урахуванням соціально-економічних, демографічних та екологічних аспектів" та № 26/2н-97 із Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи "Системний аналіз та розробка критеріїв, ієрархічної структури та вербальної моделі "прийнятного" ризику щодо мінімізації наслідків катастрофи на ЧАЕС".В першому розділі розглянуто основні положення системного аналізу, обгрунтовано можливість застосування системного підходу для вивчення проблем екологічної безпеки, дано аналіз існуючих методів системних досліджень для вирішення окремих проблем екологічної безпеки, розглянуто головні риси екологічної безпеки як складової національної безпеки держави, системні основи екологічної безпеки. Розглянуті основні аспекти ризику, серед них соціальний, економічний, медичний та екологічний, дано методологічне обгрунтування того, що ризик є кількісною мірою безпеки, стисло проаналізовано окремі види ризиків та основні ризики загроз екологічній безпеці України, наведено постановку задач дослідження. Результати розрахунків показали, що перші пять головних компонент пояснюють 81,2 % загальної дисперсії всіх показників, причому на першу головну компоненту припадає 41,1 % загального внеску компонент до структури досліджуваного явища. Оскільки на практиці рекомендується виділяти кількість головних компонент, що пояснює 75 % їхньої сумарної дисперсії, автор аналізував чотири головні компоненти, що інтерпретуються ним як основні загрози екологічній безпеці України.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Повысить уникальность
своей работы
Puzzle English


EnglishDom


Aliexpress WW


Напишем

Хотите, перезвоним вам?