Системний аналіз екологічно небезпечних процесів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 92
Проведення системного аналізу антропогенних екологічно небезпечних процесів. Побудова математичної моделі процесів розповсюдження шкідливих домішок з урахуванням хімічних трансформацій. Алгоритм літодинамічних процесів за дискретно заданою вибіркою.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИРоботу виконано в Навчально-науковому комплексі “Інститут прикладного системного аналізу” Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. З дисертацією можна ознайомитися у науково-технічній бібліотеці Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” за адресою: Київ, просп. Розроблено математичні моделі: обробки та відновлення недостатньої первинної вимірювальної інформації; розповсюдження шкідливих газоподібних домішок в атмосфері, що виникають в результаті хімічних перетворень, вперше; очистки водонасичених шарів від шкідливих речовин; напружено-деформованих станів зсувних масивів під впливом обводнювального чинника. Уперше запропоновано модифікований алгоритм рішення матричних рівнянь з великою розрідженістю коефіцієнтів, модель після чисельної дискретизації, на основі використання схеми упорядкування вузлів дискретної просторової сітки з чередуючими діагональними площинами D4, у тому числі з можливістю використання багатопроцесорної обчислювальної техніки з кластерною архітектурою. Виконано чисельні розрахунки термінів очистки водонасиченого ґрунтового шару від хлористого вуглеводню методом відкачування, а також динаміки напружено-деформованих станів Центральної Лівадійскої зсувної системи за різних ступенів обводнення зсувного масиву.Звертаючи увагу на те, що охорона навколишнього середовища, тобто забезпечення екологічної безпеки: скорочення забруднення повітря, вод, продуктів харчування, економічної експлуатації природних ресурсів і стійкий економічний розвиток, стала ведучим орієнтиром розвитку сучасного суспільства, скорочення шкідливих викидів обєктів хімічної, металургійної, нафтопереробної, газової та інших галузей виробництва є однією з важливіших проблем нашої цивілізації, практична потреба вирішення якої обґрунтовано в Кіотському протоколі. Глобальність розповсюдження та багатофакторність впливу викидів на біосферу, ноосферу та клімат Землі визначає необхідність системного дослідження багатьох глобальних процесів, серед яких особливе значення мають процеси забруднення навколишнього середовища як основи життя та діяльності населення планети. Питанням дослідження, аналізу, модулювання, оцінювання та прогнозування різних видів екологічно небезпечних процесів, їх природи та наслідків, також застосуванням сучасних інформаційних технологій в цій проблематиці присвячено праці багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Мета та задачі дослідження: дослідження взаємозвязків та взаємозалежностей екологічно небезпечних процесів, побудова математичних моделей, якими описуються ці процеси, методів та алгоритмів їх чисельних розвязків. Автором роботи отримано такі наукові та практичні результати: проведено системний аналіз екологічно небезпечних процесів різної природи, подано класифікацію цих процесів, побудовано ієрархічну структуру системи інформаційного забезпечення управління та контролю екологічного становища; розроблено базову модель оброблення та відновлення недостатньої первинної вимірювальної інформації; розроблено математичну модель процесу розповсюдження шкідливих газоподібних домішок в атмосфері в умовах їх хімічних трансформацій; розроблено методи та алгоритми розвязання матричних рівнянь з великою розрідженістю коефіцієнтів; розроблено алгоритм розвязання моделі процесу розповсюдження шкідливих газоподібних та рідких домішок в повітряному та водному середовищах у тривимірній постановці з використанням принципу розщеплювання (зведення до системи моделей зі зниженою вимірністю задачі) та подальшою їх паралельною чисельною реалізацією, зокрема на основі використання багатопроцесорної обчислювальної техніки з кластерною архітектурою; розраховано прогнозний період відтворення водонасичених підземних шарів від впливу хлористого вуглеводню методом відкачування; виконано аналіз впливу обводнення на динаміку напружено-деформованого стану та рухів Центральної Лівадійської зсувної системи; створено програмне забезпечення на основі розроблених моделей і алгоритмів.Також наведено ієрархічну структуру інформаційної системи моніторингу, системного аналізу та прогнозування екологічних процесів, що включає в себе такі системи: аналізу стану і динаміки факторів ризику, аналізу стану і динаміки екологічних процесів, аналізу і прогнозування ризиків впливу процесів, аналізу і прогнозування можливостей засобів протидії стихії та систему формування рішень за даними прогнозів та в динаміці надзвичайних ситуацій. Особливу увагу приділено процесам, які відбуваються у суттєвих для життєдіяльності людства середовищах: атмосфері (розповсюдження шкідливих газоподібних домішок, що виникли в результаті хімічних перетворень); ґрунтових водонасичених шарах (розповсюдження та очистка шкідливих рідин); зсуві активних схилів (зсувної активності ґрунтів на обводнюваних схилах).

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?