Системний аналіз і прогнозування ресурсу промислового трубопровідного гідротранспорту - Автореферат

бесплатно 0
4.5 163
Розроблення нового методу розрахунку довговічності роботи насосного обладнання, запірно-регулюючої арматури й інших елементів обладнання промислових трубопровідних гідротранспортних систем. Методи підвищення його техніко-економічної ефективності.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
СХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ДАЛЯ СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ І ПРОГНОЗУВАННЯ РЕСУРСУ ПРОМИСЛОВОГО ТРУБОПРОВІДНОГО ГІДРОТРАНСПОРТУНауковий консультант: доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України ГОЛУБЕНКО Олександр Леонідович, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідувач кафедрою залізничного транспорту Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор, РАМАЗАНОВ Султан Курбанович, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, завідувач кафедрою економічної кібернетики доктор технічних наук, старший науковий співробітник, ПОЛУЛЯХ Олександр Данилович, Український науково-дослідний інститут по збагаченню і брикетуванню вугілля, начальник Придніпровської лабораторії удосконалювання технології збагачення вугіль західного Донбасу і Львівсько-Волинського басейнів. доктор технічних наук, професор, БЕРЕСТОВИЙ Анатолій Михайлович, Приазовський державний технічний університет, професор кафедри організації міжнародних перевезень і логістики. Захист відбудеться 20 червня 2006 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д29.051.03 при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля за адресою: 91034, м. В диссертационной работе приведены результаты теоретического обобщения и решена научная проблема прогнозирования ресурса оборудования промышленного трубопроводного гидротранспорта (ПГТ), что позволило разработать новый метод расчета долговечности работы насосного оборудования, запорно-регулирующей арматуры и других элементов оборудования гидротранспортных систем (ГТС) и обусловило повышение его технико-экономической эффективности. На основе физически непротиворечивых допущений получена зависимость для расчета скорости потери объема материала от воздействия кавитации, учитывающая масштабные числа линейного размера и скорости потока гидросмеси, интервал времени, температуру, изменение частоты вращения центробежного насоса, характеристик материала.Використовувався математичний апарат теорії пружності, теорії пластичності, теорії міцності і руйнування твердих тіл, теорії коливань (при моделюванні процесів взаємодії твердих часток з поверхнею, що зношується, і процесів гідроабразивного зношування); математичне моделювання за допомогою диференціальних рівнянь і чисельних методів їхнього розвязку, а також методи теорії імовірностей і математичної статистики; методи гідромеханіки, теорії удару (при моделюванні процесів гідроерозійного зношування); методи математично планованих експериментальних досліджень (при уточненні і перевірці розроблених математичних моделей на лабораторних установках). Одержала подальший розвиток теорія процесу зношування і прогнозування ресурсу обладнання на основі теоретичних і експериментальних досліджень процесу взаємодії часток гідросуміші з поверхнею обладнання ПГТ. Уперше кількісно описано процес взаємної деформації частки і поверхні в залежності від механічних властивостей матеріалів, швидкості потоку і кута атаки з урахуванням уперше запропонованого коефіцієнта концентрації навантаження. Особисто авторкою розроблено енергетичну класифікацію гідросумішей ГТС, що працюють, засновану на стохастичності прояву форм часток і стохастичності контакту [6, 19, 26, 27]; проведено обґрунтування основних принципів фізичного моделювання деформаційно-хвильових процесів при гідроабразивному зношуванні обладнання ПГТ [4, 10, 16, 18, 21, 29, 30, 31]; розроблено модель гідроерозійного зношування поверхонь каналів ГТС на основі втомного руйнування матеріалу поверхні при циклічній взаємодії з мікрообємами пристінного шару суспензії, що транспортується [2, 20, 32]; складено математичну модель кавітаційного діяння [1, 7, 37]; розроблено методи прогнозування ресурсу і довговічності промислових ГТС та їхнього обладнання [3, 7, 34]; розроблено рекомендації з підвищення точності визначення термінів служби та міжремонтних термінів заміни деталей обладнання промислових ГТС [7, 35]; розроблено наукові рекомендації зі створення лабораторних установок для дослідження процесів ерозійного зношування обладнання ПГТ і його елементів [5, 11, 12, 13, 17, 36]; проведено узагальнення аналітичних, експериментальних і експлуатаційних результатів за параметрами зношування основних елементів гідротранспортних машин і апаратів ГТС різних галузей промисловості [1, 8, 9, 14, 15, 22, 23, 24, 28, 32]. Енергія сумісної деформації поверхні та виступу частки дорівнює сумі енергій, необхідних для їхніх деформацій де і - питомі енергії деформації, що приходяться на одиницю обєму деформованих відповідно поверхні і частки; і - обєми деформованих відповідно поверхні і виступу частки.

План
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Повысить уникальность
своей работы
Foxford


EnglishDom


Puzzle English


Викиум

Хотите, перезвоним вам?