Системне управління процесами мотивації персоналу організацій - Автореферат

бесплатно 0
4.5 117
Визначення напрямків удосконалення системного управління процесами мотивації на основі запропонованої моделі мотиваційного середовища. Аналіз потенціалу організації з детермінацією залежності результатів її функціонування від рівня мотивації персоналу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬРобота виконана на кафедрі управління регіональним економічним розвитком Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник: кандидат технічних наук, доцент Петренко Віктор Павлович, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, завідувач кафедри управління регіональним економічним розвитком. Захист дисертації відбудеться 25 лютого 2005 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.154.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м.Протягом всієї історії розвитку людство намагається віднайти шляхи оптимізації використання людських ресурсів шляхом раціонального залучення інтелектуального, психологічного і фізичного потенціалу кожного індивіда чи групи до роботи над досягненням цілей, встановлених спільнотою людей залежно від домінуючих в даній спільноті потреб і мотивів, які є рушійною силою її розвитку. Формування теоретичних основ процесів мотивації персоналу організацій та практичного впровадження наукових досліджень, узагальнень і рекомендацій для їх ефективного використання в процесі управління з метою отримання належної робочої поведінки людей було започатковано ще на початку минулого століття роботами М. Таким чином, вибір теми, предмету і обєкту дослідження, а також його мети і структури, були обумовлені відсутністю в існуючих в практиці управління підходів до формування стратегій мотивації персоналу організацій в умовах корінних змін у відносинах між керівництвом і персоналом у звязку з трансформацією соціально-економічної системи, появою нових відносин власності, формуванням нових ціннісних категорій і життєвих позицій працівників, що підтверджує актуальність і своєчасність проведених досліджень. Поставлена мета зумовила необхідність постановки та вирішення таких завдань: § уточнити понятійно-термінологічний апарат дослідження проблеми управління мотиваційними процесами в організаціях на основні аналізу існуючих теорій мотивації та їх використання в управлінському процесі ; § розробити методику та компютеризований тестовий інструментарій дослідження, кваліметричної оцінки та інтерпретації мотиваційного простору організації чи особи з метою її використання в процесі управління мотивацією;У першому розділі “Теоретико-методологічні засади мотивації як основної функції управління” розглянуто відомі теорії мотивації та досвід їх використання в процесі управління колективами підприємств і організацій, проаналізовано понятійно-термінологічний апарат, який використовується для дослідження проблем управління мотиваційними процесами, а також запропоновано авторську модель мотиваційного простору організації (групи, особи), що уможливило класифікацію різноманітних варіантів трудової поведінки працівників організацій. Інтерпретація організаційного утворення у вигляді суми адекватних мотиваційних підпросторів всіх членів персоналу організації загальною кількістю N і графічне моделювання, продемонстрували, що від мотиваційних рішень керівництва організаційного утворення чи робочої групи в його рамках залежатиме стан поточної мотивованості кожного члена їх персоналу, а значить комплекс запропонованих понять і моделей може служити теоретичним підгрунтям для системного мотиваційного впливу на персонал будь-якого організаційного утворення і розробки комплексу відповідно орієнтованих мотиваційних впливів. Використання запропонованого автором критерію дозволяє оцінити рівень мотивованості персоналу будь-якого організаційного утворення, що відкриває можливість переходу до системного управління процесом мотивації окремої особи, групи осіб або всього персоналу конкретного організаційного утворення. Дослідження існуючих підходів до оцінки впливу фактору власності на мотивацію персоналу дозволило дисертанту сформулювати оціночний критерій “коефіцієнт мотивованості особи фактором власності” Км.вл.i(Mot), використання якого в комплексі з запропонованим вище “коефіцієнтом мотивованості персоналу” дозволяє уточнити рівень мотивованості персоналу будь-якого утворення за рахунок мотиваційного впливу права власності. На основі даної схеми поняття системної мотивації персоналу організації було сформульоване як процес формування субєктом мотивації (органом управління, керівником) в рамках організації у обєкта мотивації (особи чи групи осіб) бажаного і необхідного даній організації комплексу мотивів та мотиваторів, управління діями яких відповідними впливами зі сторони субєкта управління та внутрішнього середовища перетворює останні у вольові дії обєкта в його робочу поведінку з досягнення встановленої субєктом цілі.

План
Основний зміст роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?