Системне управління підприємством на основі організаційно-економічних моделей - Автореферат

бесплатно 0
4.5 147
Аналіз підходів до моделювання процесів управління з позицій принципів сучасного менеджменту. Розробка алгоритмів управління окремими видами діяльності для автоматизації цих процесів та підвищення їх ефективності, система інформаційного забезпечення.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Системне управління підприємством на основі організаційно-економічних моделейВідсталі підрозділи тягнуть наниз здорові, робітники відокремлені від результатів своєї праці, діяльність величезного числа управлінців середньої ланки неефективна, є велика кількість слабо контрольованих витрат - усе це ознаки діяльності великих підприємств і причини падіння виробництва в цілому. Відповідно до поставленої мети сформульовано та вирішуються такі завдання: представлення проблеми управління виробничим підприємством як системи з виділенням ознак та звязків на різних рівнях; Наукова новизна одержаних результатів полягає в розробці системного підходу у вирішенні проблеми управління виробничим підприємством з позицій організаційно-економічних моделей сучасного менеджменту, що має важливе значення для реалізації комплексу завдань, повязаних із структурною перебудовою (реструктуризацією) промислових підприємств, підвищенням ефективності виробництва в умовах ринку, виходом на якісно новий рівень розвитку. вперше розроблено горизонтально-вертикальну інваріантну структуру виробничого менеджменту, основу якої складають функціональні менеджменти, що вирішують проблеми на рівнях «підприємство в цілому - виробнича структура (відділ) - робоче місце операційного менеджера» та розкривають суть діяльності і стратегію поведінки підприємства, враховуючи зміни економічних відносин, необхідність пристосування виробничої системи до змін зовнішнього середовища, завдання підвищення ефективності виробництва; розроблено загальну модель системи менеджменту промислового підприємства та визначено її структуру відповідно до внутрішніх та зовнішніх проблем, які повинно вирішувати підприємство на шляху досягнення своїх цілей, що є основою сучасної методології управління підприємством, в центрі уваги якої - системний підхід;Новий підхід до управління виробництвом полягає в тому, що будь-яке підприємство розглядається як відкрита соціально-економічна система, що діє в рамках ситуаційного підходу. Аналіз економічного стану промислових підприємств на прикладі суднобудівної галузі України дозволив встановити, що триває зниження обсягів виробництва, виробничі потужності на суднобудівних підприємствах завантажені на 40 - 50%, відсутня фінансово-кредитна система для підприємств з довгостроковим технологічним циклом виробництва, значно зросли ціни за споживання підприємствами ресурсів, що привело до дефіциту обігових коштів, відсутній механізм функціонування при адаптації до ринкових вимог, неспроможність наявної організаційної структури підприємств управляти змінами в кризових умовах. Конкретно визначено напрями розвитку виробництва в Україні, наведено типи організаційних структур управління виробничими підприємствами різних організаційних форм, узагальнено та конкретизовано функції керуючого виробництвом (операційного менеджера), функції процесу управління виробництвом, складено структуру особистості операційного менеджера, профіль вимог до нього та опис посади. 1), що дозволяє встановити функціональні (проблемні) менеджменти виробничого підприємства та визначити функції діяльності за схемою «управління підприємством в цілому - управління на рівні виробничого відділу операційної системи - управлінські функції операційного менеджера». Управління виробничим процесом (операційний менеджмент) в даній методології представлено як підсистема загального менеджменту, яка, в свою чергу, складається із таких елементів, як оперативне управління виробничим процесом (подано у вигляді «дерева» цілей), управління товарними ресурсами (основа - логістика як концепція раціонального управління матеріалопотоком та його інформаційним забезпеченням), управління продуктивністю, управління якістю та управління підлеглими (виробничим персоналом).Основна мета розробки системи виробничого менеджменту в промисловості полягає в створенні комплексного уявлення про функції управління виробництвом на сучасному етапі розвитку економіки, яка допоможе керівникам виробничої сфери організувати й успішно розвивати виробниче підприємство та управляти операційною системою, поставляючи на ринок продукцію і задовольняючи запити споживачів. Формування системи виробничого менеджменту промислового підприємства в умовах адаптації до ринкових умов повинно започатковуватися на організаційно-економічних, правових, технічних засадах, направлених на перетворення структури управління, форми власності, правового статусу, здатних привести підприємство до фінансового оздоровлення, збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, підвищення ефективності виробництва, тобто на тій системі заходів, яка забезпечить усунення протиріччя між вимогами зовнішнього середовища (ринку) і застарілою логікою поведінки підприємства.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Повысить уникальность
своей работы
Напишем


Нужен репетитор?Puzzle English


Foxford

Хотите, перезвоним вам?