Системне тлумачення кримінального закону - Автореферат

бесплатно 0
4.5 77
Комплексне дослідження системного тлумачення кримінального закону. Систематизоване зібрання злочинів, мір покарання за їх учинення. Розгляд особливостей законодавства України. Правила системного тлумачення кримінального закону та їх характеристика.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наукНауковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент Марін Олександр Костянтинович, Львівський державний університет внутрішніх справ, ректор. Захист відбудеться «24» червня 2011р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.725.02 у Львівському державному університеті внутрішніх справ за адресою: 79007, Україна, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Львівського державного університету внутрішніх справ за адресою: 79007, Україна, м.Проте використання системного тлумачення під час тлумачення кримінального закону не завжди усвідомлюється, оскільки його прийоми та правила мало досліджені в науці кримінального права і використовуються правозастосувачем інтуїтивно або на основі власного досвіду. Мета дисертаційного дослідження - сформулювати загальні правила системного тлумачення кримінального закону та обґрунтувати можливості їх застосування на практиці за допомогою комплексного аналізу теоретичних і практичних проблем системного тлумачення кримінального закону. Методи дослідження становлять сукупність філософсько-світоглядних підходів (діалектичного, як способу мислення, який базується на аналізі всіх доступних точок зору щодо визначення системного способу тлумачення кримінального закону та його правильної назви, визначення системи, поглядів на прийоми системного способу тлумачення кримінального закону та розмежування окремих способів тлумачення; аналітичного, що базується на пізнавальній діяльності через доказування або спростування щодо визначення системного способу тлумачення кримінального закону, визначення та застосування правил системного тлумачення кримінального закону; індуктивного, який передбачає отримання логічного висновку на основі переходу від часткового положення до загального та котрий використано під час формулювання визначення системного способу тлумачення кримінального закону на основі його істотних ознак; синергетичного - для аналізу кримінального закону як складної системи; інформаційного, що дає можливість уявити законодавство як складну багаторівневу інформаційну систему; герменевтичного - застосованого щодо розуміння термінів, суміжних із терміном «тлумачення»); загальнонаукових методів дослідження (логічного, який базується на положеннях сходження від простого до складного, від абстрактного до конкретного у розділі застосування правил системного тлумачення, аналізу впливу законів формальної логіки на системний спосіб тлумачення кримінального закону; формально-логічні процедури - такі, як аналіз, синтез для визначення законів формальної логіки, які можна використовувати у системному тлумаченні; історичного - щодо аналізу історичного досвіду становлення тлумачення та його способів; системно-структурного, який передбачає, що кримінальний закон є відкритою системою, а припис кримінального закону можна витлумачити лише в тісному звязку з іншими приписами; моделювання, який було використано під час дослідження розвитку можливого тлумачення у звязку з тим чи іншим змістом норми кримінального закону); спеціальних методів (наприклад, соціологічного - під час анкетування; своєрідних прийомів узагальнення юридичної теорії та практики в розділі застосування правил системного тлумачення).Стверджується, що системне тлумачення кримінального закону здійснюється незалежно від його визнання чи заперечення законодавцем, оскільки виникло тоді ж, коли і кримінальний закон. «Стан дослідження питання про системне тлумачення в юридичній літературі» зазначено, що сучасний науковий арсенал не містить комплексного дослідження системного тлумачення кримінального закону, при тому, що існує значна кількість праць у сфері тлумачення права, тлумачення кримінального права та кримінального закону, системного тлумачення окремих приписів кримінального закону, дослідження окремих видів тлумачення кримінального закону. Констатується, що хоча системне тлумачення кримінального закону тією чи іншою мірою використовується практично у кожному дослідженні приписів кримінального закону, такі дослідження поверхневі, у них не було здійснено розмежування системного та інших способів тлумачення, не було виокремлено поняття системного тлумачення кримінального закону, без належної уваги залишено проблеми встановлення його прийомів та правил. «Теорія систем як методологічна основа системного тлумачення кримінального закону» підкреслено, що теорія систем є методологічною основою системного тлумачення кримінального закону, адже таке тлумачення ґрунтується на положеннях про те, що кримінальний закон є системою, законодавство України є системою, ці системи є цілісними, мають відповідні елементи, характеризуються наявністю певних звязків. Якість результату системного тлумачення кримінального закону безпосередньо залежить від рівня систематизації законодавства, яке перебуває у звязку із кримінальним законом, та самого кримінального закону.

План
2. Основний зміст роботи

Повысить уникальность
своей работы
Викиум
Foxford


EnglishDom

Хотите, перезвоним вам?