Системне проектування механізму врівноваження поршневого компресора - Автореферат

бесплатно 0
4.5 129
Складення інтегрованої математичної моделі проведення розрахунків на міцність і геометричних розрахунків деталей механізму руху поршневого компресора, виконання динамічного розрахунку. Твердотільне моделювання центру маси деталей механізму руху.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:




Аннотация к работе
СИСТЕМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ МЕХАНІЗМУ ВРІВНОВАЖЕННЯ ПОРШНЕВОГО КОМПРЕСОРАЗахист відбудеться “12 ”жовтня 2007 р. о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.03 у Сумському державному університеті за адресою: 40007, вул. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Сумського державного університету (м. У процесі виконання дисертаційної роботи розроблено системну модель процесу проектування, уточнено мету і зміст етапів проектування, встановлено функціональні і інформаційні звязки між етапами. Системна модель механізму руху відображає перелік функціональних елементів, які забезпечують основне призначення поршневого компресора. Із застосуванням системного підходу складено інтегровану математичну модель проведення розрахунків на міцність і геометричних розрахунків деталей механізму руху поршневого компресора, виконання динамічного розрахунку.Ключ до вирішення цих проблем - сучасні інформаційні технології, які дозволяють підвищити ефективність конструкторської праці, позбавитися від виконання рутинної роботи, зменшити витрати на забезпечення життєвого циклу, прискорити втілення у життя технічної ідеї, забезпечити якість і моделювати експлуатаційні властивості майбутніх виробів. Суми) розпочато роботу зі створення системи автоматизованого проектування поршневих компресорів. З урахуванням всього вищезазначеного підвищення якості поршневих компресорів (відповідно їх надійності) - одне з основних завдань, що стоїть на сучасному етапі перед вітчизняними підприємствами компресоробудівної галузі, а використання новітніх інформаційних технологій як спосіб її вирішення є актуальною проблемою. Дисертаційна робота виконувалася згідно із планом науково-дослідних робіт кафедри інформаційних технологій проектування Сумського державного університету і реалізована при виконанні держбюджетної науково-дослідної роботи “Розробка науково-методичних основ автоматизованого проектування енергетичних машин і установок” (номер державної реєстрації 0107U001604). Для реалізації поставленої мети потрібно вирішити наступні задачі: · застосування системного підходу до проектування механізму руху поршневого компресора і створення системної моделі механізму;У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, викладені мета, наукова новизна, методи досліджень, практична цінність, коротко подано загальну характеристику роботи. У першому розділі наводиться аналіз способів підвищення якості продукції за рахунок проведення етапу проектування на базі сучасних інформаційних технологій проектування. E даний час підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається, необхідно проводити не тільки традиційними способами, але і за рахунок повної відповідності вимогам замовника; відповідності міжнародним стандартам якості; зменшення часу виходу готового виробу на ринок; зниження собівартості; зменшення конструкторських помилок на стадії проектування; зниження витрат на експлуатацію; забезпечення простоти і зручності експлуатації і обслуговування; доступності документації, простоти її обробки. Оскільки компресорне обладнання належить до виробів середньої складності, а номенклатура однотипних компресорів, що випускаються, достатньо велика, організація процесу проектування повинна проводитися із застосуванням системного підходу на базі CALS-методології, що забезпечує комплексну інтеграцію процесів на всіх етапах життєвого циклу виробу. Системний підхід до процесу проектування на базі CALS-технології широко використовується в різних галузях машинобудування.У рамках обєктного підходу механізм руху поршневого компресора розглядається як метасистема, що складається з комплексу підсистем, елементів і звязків між ними. Перетворення енергії проводиться механізмом руху компресора (обєкт моделювання), який, у свою чергу, складається з декількох підсистем. визначити перелік необхідних математичних моделей для розробки системи автоматизованого проектування механізму руху “СУПК”, скласти перелік даних, які використовуються як вхідні при виконанні проектувальних розрахунків і розрахунків на міцність. Проте значну частину математичних моделей, необхідних для математичного опису процесу врівноваження, не описано в роботах, присвячених компресорам з поворотно-поступальним механізмом руху, і їх потрібно було запозичити з інших галузей машинобудування, зокрема з двигунобудування. У результаті виконання дисертаційної роботи створено інтегровану математичну модель, яка описує динамічні процеси в механізмі руху і забезпечує проведення розрахунків деталей механізму руху поршневого компресора на міцність для мінімальних дискретних значень кута повороту колінчастого вала.1 Вирішення завдання створення в найкоротші терміни конкурентоспроможних компресорних машин, яке стоїть перед вітчизняним компресоробудуванням, не можливе без впровадження в процес їх розробки засобів інформаційної підтримки життєвого циклу виробів (CALS-технологій).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ





Хотите, перезвоним вам?