Системне планування господарської діяльності торговельних підприємств у нестабільному середовищі - Автореферат

бесплатно 0
4.5 184
Розробка теоретико-методологічних засад системного планування діяльності торговельних підприємствах у нестабільному середовищі та розробка методологічного інструментарію щодо впровадження їх у практику. Ефективність планування діяльності суб`єктів ринку.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукОфіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Фролова Лариса Володимирівна, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, завідувач кафедри економіки підприємств торговельний планування ринок кандидат економічних наук, доцент Оберемчук Валентина Феодосіївна, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, доцент кафедри стратегії підприємств Захист відбудеться „14” травня 2009 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.055.01 Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного торговельно-економічного університету за адресою: 02156, м.Цільовими орієнтирами системного планування господарської діяльності торговельного підприємства в умовах нестабільного середовища є: забезпечення цілісності діяльності на базі координації працівників планування на усіх напрямах і рівнях; орієнтація на передбачувані зміни, а не реагування на події, що вже відбулися; забезпечення взаємоузгодження планування управлінських дій та показників господарської діяльності підприємства. Таким чином, без системного планування діяльності підприємства неможливо конкурувати у бізнес-середовищі, приймати обґрунтовані стратегічні та поточні рішення, які б дозволяли забезпечити тривалу ефективну господарсько-фінансову діяльність. За таких обставин лише системний підхід у плануванні може забезпечити врахування та взаємозвязок зовнішніх чинників, що впливають на торговельні підприємства. Ринкові перетворення в Україні та необхідність вирішення сукупності проблем щодо обґрунтування цільових параметрів господарської діяльності на вітчизняних торговельних підприємствах обумовили потребу подальшої розробки теоретико-методичних засад формування системи планового регулювання діяльності підприємства у нестабільному середовищі. Відповідно до поставленої мети у дисертаційній роботі сформульовано такі завдання: · здійснити аналіз теоретичних основ організації системного планування на підприємстві у нестабільному середовищі та на цій основі уточнити поняття "системне планування" для забезпечення узгодженості процесів поточного та стратегічного планування торговельного підприємства;У першому розділі „Теоретичні основи системного планування діяльності торговельного підприємства у нестабільному середовищі” розглянуто основні підходи до визначення поняття „планування”; класифікації видів планування; досліджено історичний аспект виникнення системного підходу в плануванні; сформульовано наукову позицію щодо сутності системного планування діяльності підприємства; сформовано методичний інструментарій оцінки нестабільності зовнішнього середовища торговельного підприємства; розроблено складові системного планування господарської діяльності торговельного підприємства. На основі проведеного дослідження наголошено на необхідності системного підходу до планування, який може забезпечуватись лише інтеграцією та функціонуванням його складових елементів, а також на неприпустимості здійснення планування як окремих неповязаних етапів. У ході теоретичного обґрунтування дослідження і формулювання методологічних засад системного планування господарської діяльності торговельного підприємства визначено сутність даного поняття як процесу координації в часі та просторі стратегічного, тактичного й оперативного планування, взаємозвязку між ними, орієнтованих на визначений напрям розвитку. Обґрунтовано складові системного планування господарської діяльності торговельних підприємств, до яких віднесено: планування показників господарської діяльності підприємств; планування управлінських дій щодо реалізації планових показників та розвитку підприємства в цілому, що забезпечить узгодженість процесів управління з плановими стратегічними та поточними параметрами розвитку торговельного підприємства у нестабільному середовищі. Введено основні ознаки цієї класифікації: залежно від ступеня обовязковості виконання прийнятого планового рішення виділено директивне та індикативне планування діяльності підприємства; залежно від послідовності процесу планування - симультаційне (синхронне) та сукцесійне (послідовне) планування.У дисертації представлено теоретичне узагальнення і нове вирішення проблеми щодо обґрунтування теоретико-методологічних засад та розробки методичного інструментарію побудови системного планування господарської діяльності торговельних підприємств у нестабільному середовищі. При плануванні господарської діяльності торговельних підприємств у нестабільному середовищі слід враховувати зростаючий вплив як позитивних, так і негативних змін у динаміці досліджуваних показників на результати процесу планування.

План
Основний зміст дисертації

Повысить уникальность
своей работы
EnglishDom


Foxford


Letyshops [lifetime]


Aliexpress WW

Хотите, перезвоним вам?