Системне моделювання механізму бюджетного регулювання - Автореферат

бесплатно 0
4.5 102
Сутність бюджету як державного регулятора економічного зростання на різних ієрархічних рівнях, його основні інструменти впливу. Математичні макромоделі, захист прав власності та динаміка зростання валового внутрішнього продукту і потенціалу регіонів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наукЗапропоновано концептуальні положення системного моделювання механізму бюджетного регулювання на основі структурно-функціональних взаємозвязків між бюджетами різних ієрархічних рівнів, що дозволяє формалізувати адаптивні механізми міжбюджетної взаємодії з метою сприйняття економічного розвитку країни та її адміністративно-територіальних одиниць. Розроблено концепцію побудови базової квазістатичної макроеконометричної моделі та її динамічного аналога для аналізу взаємодії основних секторів економіки в контексті бюджетного регулювання, особливістю яких є модульна структура з синтезним та декомпозіційним ефектами. Запропоновано оригінальний підхід до оцінювання динамічного ефекту фіскальних шоків для української економіки, що дало змогу проаналізувати можливі варіанти бюджетного регулювання при їх виникненні. Розроблено оригінальні економетричні моделі складових державного та зведеного бюджетів України, які враховують різні підходи при моделюванні, зокрема механізми корегування помилки, часткові пристосування, адаптивні та раціональні очікування, довгострокову память часових рядів тощо.Відповідно зростають вимоги до підвищення ефективності бюджетного регулювання, ключовою проблемою якого є забезпечення узгодженого функціонування всіх рівнів та складових бюджетної системи з метою сприяння економічному розвитку країни та її адміністративно-територіальних одиниць. Це надає механізму бюджетного регулювання системних властивостей, спрямованих на забезпечення адекватності регулятивних заходів внутрішнім та зовнішнім змінам економічного середовища, та вимагає застосування адекватного економіко-математичного апарату для його моделювання. Необхідність підвищення ефективності державних рішень в умовах ускладнення взаємозвязків та структури бюджетної системи потребує модернізації методів моделювання складових бюджету, запропонованих в працях зазначених вчених та інших фахівців, що робить актуальною розробку принципово нових підходів до дослідження механізму бюджетного регулювання з використанням системного аналізу. Дійсно, на макрорівні бюджетна система є складовою частиною економічної системи, тому логічним є її регулювання з урахуванням системи взаємозвязків основних економічних секторів, що приводить до побудови макроеконометричної моделі, в яку бюджетна система входить одним із складових блоків. Актуальність цих проблем зумовила напрям наукового дослідження, яке присвячено розробці принципово нових підходів до системного моделювання механізму бюджетного регулювання як у контексті цілісної макромоделі відкритої економіки на макрорівні, так і в контексті врахування особливостей регіональної політики на мезорівні із застосуванням адекватного економіко-математичного інструментарію.Визначено методологічні основи системного моделювання механізму бюджетного регулювання на основі структурно-функціональних взаємозвязків між бюджетами різних ієрархічних рівнів, що дозволяє формалізувати адаптивні механізми міжбюджетної взаємодії з метою сприяння економічного розвитку країни та її адміністративно-територіальних одиниць. Для того, щоб перейти до кількісного аналізу наслідків зміни податків (або державних видатків) на ВВП та інші макроекономічні показники, необхідно вийти за рамки теоретичної моделі IS-LM аналізу та розробляти більш складні та реалістичні версії таких моделей на основі економіко-математичних, зокрема економетричних методів. Показано, що державний бюджет як основний інструмент державного регулювання соціально-економічних процесів потребує системного підходу при моделюванні: макрорівень (зведений та державний бюджети) та мезорівень (бюджети місцевих органів влади на регіональному рівні). На основі розробленої концептуальної схеми моделі аналізувався та формалізувався кожний блок (сектор) моделі окремо з наступною перевіркою адекватності загальних взаємозвязків. Зауважимо, що модель допускає введення додаткових екзогенних змінних, наприклад якісних (dummy) змінних для опису нетипових ситуацій або сезонності (вектор змінних Z); є, відповідно, вектором структурних шоків моделі; є вектором залишків моделі в приведеній формі.У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми щодо системного моделювання бюджетних процесів на макро-та мезоекономічних рівнях для визначення впливу основних інструментів бюджетного регулювання на економічний розвиток країни та її адміністративно-територіальних одиниць. Надзвичайна складність взаємозвязків та ієрархічність складових бюджетної системи породжує достатню складність бюджетного регулювання на всіх рівнях ієрархії, що потребує забезпечення адекватності регулятивних заходів внутрішнім та зовнішнім змінам економічного середовища. Цей факт вимагає системного підходу при моделюванні механізму бюджетного регулювання.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работыХотите, перезвоним вам?