Системне доопрацювання стратегії автотранспортного підприємства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 122
Обґрунтування стратегічних альтернатив підприємства. Визначення меж стадій життєвого циклу окремих видів бізнесу. Показники стратегічної гнучкості автотранспортного підприємства та модель реалізації процесу системного доопрацювання його стратегії.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
Українська державна академія залізничного Транспорту АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукЗахист відбудеться «2» квітня 2010 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.820.05 Української державної академії залізничного транспорту за адресою: 61050, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Української державної академії залізничного транспорту за адресою: 61050, м. Отримала подальший розвиток класифікація типів синергізму окремих видів бізнесу АТП, удосконалено метод його оцінки. Доказано, что сущность этапа разработки стратегии, на котором из простой совокупности отдельных видов бизнеса формируется их набор как система, наиболее полно характеризует понятие «системная доработка». Во-вторых, поскольку нельзя определить, какое количество подвижного состава предприятие может выделить для каждой стадии жизненного цикла, предложено распределять ресурсы между отдельными видами бизнеса, расставленными в порядке приоритетности с позиций обеспечения сбалансированности по стадиям жизненного цикла, требуемого уровня стратегической гибкости и синергизма.Так, відсутнє чітко сформульоване визначення поняття «системне доопрацювання стратегії підприємства»; не уточнено місце даного процесу при обґрунтовуванні стратегічних альтернатив і виборі стратегії підприємства; реалізація окремих етапів системного доопрацювання стратегії розглядається без їх систематизації в єдиний процес; методичні рекомендації з реалізації окремих етапів даного процесу вимагають вдосконалення в напрямі їх адаптації до специфічних умов функціонування АТП. Зокрема, результати дисертації було використано в темі «Соціально-економічні проблеми функціонування і розвитку підприємств автомобільного транспорту в умовах ринку» в розділі «Оцінка якості менеджменту організацій автомобільного транспорту» (2007-2008 рр., номер державної реєстрації 0108U000987), де автором запропоновано методичні основи визначення меж стадій життєвого циклу окремих видів бізнесу АТП. Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі завдання: - уточнити поняття «системне доопрацювання стратегії підприємства» і визначити місце системного доопрацювання при обґрунтовуванні стратегічних альтернатив і виборі стратегії підприємства; В роботі застосовувалися загальнонаукові методи: теоретичного узагальнення та абстрагування - для визначення сутності системного доопрацювання стратегії підприємства; системного аналізу і процесного підходу - для обґрунтовування змісту і послідовності етапів процесу системного доопрацювання стратегії АТП; логічного аналізу і системного підходу - для обґрунтовування системи показників стратегічної гнучкості АТП; формалізації - при складанні розрахункової формули для оцінки синергізму набору окремих видів бізнесу. Серед спеціальних методів використовувалися такі: структурного аналізу IDEF0 - для визначення складу та структури процесу обґрунтовування стратегічних альтернатив і вибору стратегії підприємства з метою уточнення місця системного доопрацювання в даному процесі; групування - для визначення меж стадій життєвого циклу окремих видів бізнесу; нечітких множин - для оцінки рівня стратегічної гнучкості АТП, а також синергізму набору окремих видів бізнесу; аналізу ієрархій - для визначення значущості наявності синергізму окремих видів бізнесу за процесами формування витрат АТП; сценарного підходу - для моделювання процесу системного доопрацювання стратегії АТП; імітаційного моделювання - для вибору набору окремих видів бізнесу, збалансованого за стадіями життєвого циклу, що забезпечує необхідний рівень стратегічної гнучкості і синергізму.У першому розділі - «Теоретичні основи системного доопрацювання стратегії автотранспортного підприємства» - уточнено поняття «системне доопрацювання стратегії підприємства» і визначено місце системного доопрацювання в процесі обґрунтування стратегічних альтернатив і вибору стратегії підприємства; вдосконалено процес системного доопрацювання стратегії АТП. Виходячи з цього, під системним доопрацюванням стратегії підприємства запропоновано розуміти процес формування набору окремих видів бізнесу з позицій збалансованості за стадіями життєвого циклу, забезпечення необхідного рівня стратегічної гнучкості і синергізму в межах доступних ресурсів. По-друге, оскільки не можна визначити, яку кількість рухомого складу підприємство може виділити для кожної стадії життєвого циклу, запропоновано розподіляти ресурси між окремими видами бізнесу, розставленими в порядку пріоритетності забезпечення збалансованості їх набору за стадіями життєвого циклу, необхідного рівня стратегічної гнучкості і синергізму.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Повысить уникальность
своей работы
Викиум
Foxford


Напишем

Хотите, перезвоним вам?