Сітьове моделювання процесу програмно-цільового управління економічними системами - Автореферат

бесплатно 0
4.5 155
Принципи інформаційної технології програмно-цільового управління. Розрахунок часових параметрів сітьового графа. Заходи по реформуванню економіки України і зростання обсягів виробництва. Коригування розвитку галузей паливно-енергетичного комплексу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:
Аннотация к работе
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТРобота виконана на кафедрі економіки і бухгалтерського обліку Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки СУСЛОВ Олег Павлович, Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України, головний науковий співробітник відділу проблем економіки галузей ПЕК і енергозбереження Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор ТКАЧЕНКО Іван Семенович, Тернопільська академія народного господарства Міністерства освіти України, завідувач кафедри економіко-математичних методів і моделей; доктор економічних наук, старший науковий співробітник БРЕСЛАВЦЕВ Олександр Володимирович, Інститут економіки промисловості НАН України, завідувач сектора відділу проблем ефективного використання виробничого потенціалуОдним із важливих напрямів вирішення цієї складної проблеми є розробка і реалізація цільових програм, які визначають постановку необхідних задач, цілей і методів їх вирішення. Необхідність використання програмно-цільового методу в плануванні та управлінні на всіх рівнях народного господарства зумовлена тим, що розвиток економіки України як складного комплексу (складної системи) потребує вирішення масштабних задач з врахуванням динамізму її структури і множини звязків. Розробка цільових програм повинна здійснюватися на основі системного аналізу, який являє собою методологію дослідження властивостей і відношень в обєктах за допомогою представлення їх у вигляді цілеспрямованих систем і вивчення властивостей цих систем і взаємовідношень між цілями і засобів їх реалізації. Дисертація виконана у відповідності до плану науково-дослідних робіт Кіровоградського інституту регіонального управління та економіки по темі "Вдосконалення структури регіональної економіки в умовах переходу до ринкової економіки" та Науково-дослідного економічного інституту Мінекономіки України по темі "Вдосконалення структури виробництва паливно-енергетичних ресурсів, підвищення ефективності їх використання та обгрунтування заходів щодо поліпшення управління комплексом" (№ державної реєстрації 0198U004369), при розробці Комплексної державної програми енергозбереження України до 2010 року у відповідності з Розпорядженням Президента України від 15 квітня 1995 року № 74-95-РП і Постановою Кабінету Міністрів України від 15 листопада 1995 року № 911, а також Національної енергетичної програми України до 2010 року, затвердженої Постановою Верховної Ради України від 15 травня 1996 року № 191/96-ВР. Зокрема, мало уваги приділено питанням використання сучасних інформаційних технологій, структуризації цілей управління економічними системами, відбору проблем та побудови моделей програмно-цільового управління.У висновках сформульовано результати проведеного дослідження.Шляхом узагальнення цього аналізу виявлені основні причини тяжкого становища економіки, до яких відносяться такі: перехід до ринку зруйнував принципові положення планового розвитку економічної системи, а нові ринкові регулятори ще не визначені і тому не діють в неупорядкованому соціально-економічному середовищі; Ці питання можуть бути успішно вирішені в рамках цільових комплексних програм управління розвитком окремих галузей, взаємоувязаних з цільовою комплексною програмою розвитку економіки країни. Таким чином, розробка цільових комплексних програм в сучасних умовах повинна стати тою основою, яка може забезпечити вдосконалення управління народним господарством і забезпечити підвищення обгрунтованості і ефективності рішень, що приймаються з питань стабілізації та нарощування темпів зростання економіки. Оцінюючи множину проблем управління, можна знайти риси тих чи інших критеріїв, але необхідною умовою для розробки ЦКП є відповідність проблеми трьом основним критеріям: часових характер проблеми; Процес відбору проблем для програмної реалізації розбитий на 5 етапів: аналіз економічної ситуації; визначення переліку проблем, що стоять перед обєктом; перевірка наявності в проблемах ознак, які відповідають критеріям вибору задач, що підлягають вирішенню; вибір проблем для програмної реалізації; оцінка ефективності використання програмних методів.В роботі розглянуті питання використання програмно-цільових методів при реалізації задач управління економічними системами. На основі аналізу стану економіки України зроблено висновок про те, що при сучасній кризовій ситуації заходи по реформуванню економіки з метою стабілізації і зростання обсягів виробництва не дають тих результатів, які від них очікуються, не трансформуються в соціальну сферу, тобто виробництво працює заради виробництва. Однією із причин такого положення є те, що програми розвитку окремих галузей розробляються без взаємоувязки з програмою структурної перебудови економіки і не враховують глобальні народногосподарські інтереси. Ці питання можуть бути успішно вирішені в рамках цільових комплексних програм управління розвитком окремих галузей як складових частин цільової комплексної програми розвитку економіки країни.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?