Розвиток зв’язного мовлення учнів 5-7 класів засобами музики і живопису - Автореферат

бесплатно 0
4.5 131
Проблеми розвитку зв’язного мовлення учнів молодшого підліткового віку засобами музики і живопису. Аналіз психолого-педагогічних та лінгводидактичних джерел. Розвиток духовного світу школярів у процесі засвоєння ними ієрархічної системи цінностей.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукЗ дисертацією можна ознайомитися в науковій частині Інституту педагогіки АПН України (04053, м. Дослідження присвячено проблемі розвитку звязного мовлення учнів молодшого підліткового віку засобами музики і живопису. На основі аналізу психолого-педагогічних і лінгводидактичних джерел теоретично обґрунтовано й розроблено модель розвитку звязного мовлення засобами музики і живопису, у якій відображено зміст, організаційні форми, методи й прийоми роботи з учнями 5-7 класів. Розроблена модель використання засобів музики і живопису на уроках розвитку звязного мовлення забезпечує кращий рівень формування мовленнєвих умінь і навичок, сприяє урізноманітненню уроків української мови, підвищує пізнавальну активність учнів. Експеримент підтвердив, що в умовах запровадження ефективної системи роботи з використанням засобів мистецтва та врахування психолого-педагогічних особливостей відбуваються якісні зміни в оволодінні учнями звязним мовленням.Із урахуванням потреб суспільства у творчій, духовно багатій особистості, яка володіє на належному рівні мовленнєвими вміннями й навичками, сучасних тенденцій розвитку методики навчання української мови в комунікативно-функціональному та особистісно зорієнтованому напрямах, відсутності в методичній літературі науково обґрунтованої і експериментально перевіреної системи розвитку звязного мовлення учнів основної школи засобами музики і живопису визначено тему нашого дослідження - "Розвиток звязного мовлення учнів 5-7 класів засобами музики і живопису". Мета дослідження полягає у створенні науково обґрунтованої та експериментально перевіреної ефективної методики розвитку мовлення учнів 5-7 класів на уроках мови засобами музики і живопису. Гіпотеза дослідження - рівень сформованості мовленнєвих умінь учнів 5-7 класів можна значно підвищити, якщо: 1) систему роботи з розвитку мовлення збагатити підсистемою засобів музики і живопису, яка характеризується: а) відповідністю тематики соціокультурній змістовій лінії чинної програми з рідної мови; б) спрямованістю на формування естетичної сприйнятливості особистості, а також на засвоєння морально-етичних цінностей - національних і загальнолюдських; в) орієнтацією на збагачення мовлення учнів мовними засобами, що забезпечують розвиток образної уяви, творчих здібностей, умінь і навичок виражати власні думки й почуття; 2) застосовувати ефективні методи й прийоми роботи, що сприятимуть активній мисленнєвій і мовленнєвій діяльності школярів; 3) реалізовувати розвиток звязного мовлення засобами мистецтва по можливості на більшості уроків мови. емпіричні: бесіди з учителями української мови і літератури, музики та образотворчого мистецтва, анкетування, інтервю, спостереження й аналіз уроків української мови, що здійснювалися з метою вивчення практичної діяльності вчителів із розвитку мовлення учнів; аналіз творчих робіт, усних і письмових відповідей реципієнтів, педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний і контрольний), проведені з метою діагностування рівня сформованості мовленнєвих умінь і навичок; На їх основі розроблено спецкурс із методики викладання української мови "Розвиток звязного мовлення учнів середньої школи засобами музики і живопису" для студентів філологічного факультету, науково-методичні рекомендації щодо проведення уроків розвитку звязного мовлення з використанням засобів мистецтва, які впроваджені в практику роботи шкіл Чернігівської, Київської та Житомирської областей.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?