Розвиток зв"язного російського мовлення учнів 5 класів у процесі роботи над виражальними засобами художнього тексту - Автореферат

бесплатно 0
4.5 214
Дидактичні основи формування комунікативно-мовленнєвих умінь учнів під час роботи над мовними засобами виразності. Ефективність експериментальної методики розвитку зв"язного мовлення учнів 5-х класів у роботі над засобами виразності художнього тексту.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Херсонський державний університет РОЗВИТОК ЗВЯЗНОГО РОСІЙСЬКОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ 5-Х КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД ВИРАЖАЛЬНИМИ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУРобота виконана в Херсонському державному університеті Міністерства освіти і науки України Науковій керівник - доктор педагогічних наук, професор Михайловська Галина Олександрівна, Херсонський державний університет, завідувач кафедри словянських мов та методик їх викладання. Захист дисертації відбудеться “25” квітня 2008 року о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 67.053.01 у Херсонському державному університеті за адресою: 73000, м.Херсон, вул. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Херсонського державного університету (73000, м.Херсон, вул.Останнім часом проблема розвитку звязного мовлення учнів розглядається з таких позицій: психологічні засади розвитку мовлення школярів (Б.Г.Ананьєв, Л.І.Божович, Л.С.Виготський, Д.Б.Ельконін, М.І.Жинкін, І.О.Зимня, Г.С.Костюк, Н.Э.Миропольська, С.Л.Рубінштейн та ін.); розробка мовного компоненту загальноосвітньої підготовки учнів (О.М.Біляєв, М.С.Вашуленко, Л.В.Вознюк, Є.П.Голобородько, О.М.Горошкіна, М.Б.Гульчин, І.П.Ґудзик, Л.В.Давидюк, В.О.Корсаков, Л.І.Мацько, Г.О.Михайловська, Н.А.Пашківська, М.І.Пентилюк, К.М.Плиско, В.І.Статівка, О.Н.Хорошковська та ін.); використання учнями виражальних засобів мови в усному та писемному мовленні (К.Б.Бархін, В.О.Добромислов, С.М.Іконников, В.І.Капінос, Р.М.Нефьодова, Г.В.Пархоменко, П.С.Пустовалов, М.О.Рибнікова, М.С.Рождественський, Г.П.Соколова, Л.П.Федоренко та ін.); інтеграція лінгвістичного та літературознавчого підходів до вивчення мовних засобів художнього тексту на уроках російської мови (А.І.Власенков, А.Д.Дєйкіна, Н.А.Іпполітова, С.І.Львова, Т.М.Пахнова, М.М.Шанський та ін.); комунікативно-діяльнісний та текстоцентричний підходи до навчання учнів звязного російського мовлення (О.С.Антонова, Н.І.Демидова, Н.А.Іпполітова, В.І.Капінос, Т.С.Кудрявцева, Т.О.Ладиженська, М.Р.Львов, Т.М.Пахнова, Н.А.Пльонкін, Н.П.Шульгіна та ін.); визначення основних структурних компонентів мовної освіти в країнах СНД (О.О.Бистрова, В.І.Капінос, О.Ю.Купалова, П.А.Лєкант, М.Р.Львов, Т.Г.Рамзаєва, М.М.Шанський). Зазначимо, що в дисертаційних дослідженнях розглядалися окремі аспекти роботи над виражальними засобами художнього тексту на уроках російської та української мов, а саме: формування творчого ставлення до слова в молодших школярів емоційно-експресивними мовними одиницями (О.Б.Орлова); лексико-фразеологічний аналіз тексту як умова мовленнєвого розвитку учнів (С.В.Сисоєва); робота над естетичною функцією слова (Г.М.Кулаєва); метафоричне мовлення молодших школярів (О.М.Шумкіна); робота над зображувально-виражальними засобами синтаксису на уроках російської мови в 5 класі (Т.В.Потьомкіна); розвиток образного мовлення учнів (Т.В.Мельник); формування мовленнєвої компетентності учнів під час засвоєння виражальних засобів української мови (І.В.Варнавська). Таким чином, відсутність спеціальної методики розвитку мовлення учнів у роботі над виражальними засобами художнього тексту, недостатній рівень мовленнєвої культури учнів, а також потреба в розвитку творчої мовної особистості, здатної вільно, комунікативно виправдано користуватися мовними засобами в усному та писемному мовленні, визначили вибір теми дослідження “Розвиток звязного російського мовлення учнів 5-х класів у процесі роботи над виражальними засобами художнього тексту”. Розробити теоретичні основи розвитку звязного російського мовлення учнів 5-х класів у процесі засвоєння виражальних засобів художнього тексту: а) встановити лінгвістичні передумови роботи учнів над виражальними засобами художнього тексту; Для реалізації поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: теоретичні (аналіз нормативних документів і робіт з актуальних проблем середньої освіти; аналіз, синтез, порівняння, систематизація даних лінгвістичної, психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження; аналіз шкільних програм і підручників, досвіду роботи вчителів) з метою створення експериментальної методики навчання); емпіричні (бесіди, анкетування вчителів та учнів) для вивчення стану методики розвитку мовлення учнів у шкільній практиці; експериментальні: констатувальний експеримент з - метою педагогічної оцінки комунікативно-мовленнєвих умінь учнів 5-х класів; формувальний - для впровадження у навчальний процес експериментально-дослідної методики; контрольний педагогічний експеримент, щоб перевірити ефективність запропонованої методики розвитку звязного мовлення учнів 5-х класів у роботі над виражальними засобами художнього тексту; статистичні (якісна і кількісна обробка даних експериментально-дослідного навчання) для отримання достовірних результатів про ефективність розробленої методики розвитку звязного мовлення учнів.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?