Розвиток зв"язку в Україні: територіальна організація та вплив на соціально-економічні процеси в регіонах - Автореферат

бесплатно 0
4.5 195
Вдосконалення територіальної організації зв"язку в контексті активізації соціально-економічного розвитку регіонів України. Територіальна організація зв’язку як результат дії територіальних процесів. Методичні основи суспільно-географічного дослідження.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наукНауковий керівник: кандидат географічних наук, старший науковий співробітник Качаєв Юрій Дмитрович, Інститут географії НАН України, старший науковий співробітник відділу суспільно-географічних досліджень Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор Балабанов Геннадій Васильович, Київський міжнародний університет, завідувач кафедри країнознавства і міжнародного туризму кандидат географічних наук, доцент Мандрик Ірина Петрівна, Волинський державний університет імені Лесі Українки, доцент кафедри країнознавства і міжнародних відносин Захист відбудеться "19 "грудня 2008 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.163.01 Інституту географії НАН України за адресою: Актовий зал Інституту географії, вул.Вдосконалення територіальної організації звязку може стати додатковим (територіальним) резервом підвищення ефективності функціонування галузі та зростання її ролі в активізації соціально-економічного розвитку регіонів України. Аналіз географічної та економічної літератури показав, що питання територіальної організації звязку та її впливу на соціально-економічні процеси в регіонах розроблені недостатньо. Актуальність, багатоаспектність і, одночасно, нерозробленість питань дослідження територіальної організації звязку та її впливу на соціально-економічні процеси в регіонах, зумовили вибір теми дисертаційної роботи. Метою дисертаційного дослідження є комплексне суспільно-географічне вивчення територіальної організації звязку, в основі якого лежить дослідження внутрішніх і зовнішніх чинників її розвитку, а також аналіз впливу на соціально-економічні процеси в регіонах. Воно передбачає вирішення таких головних завдань: теоретико-методологічне обґрунтування дослідження територіальної організації звязку в сучасних умовах, зокрема, визначення галузевих рис звязку як виду економічної діяльності, в контексті їх впливу на його територіальні особливості; виявлення особливостей територіальної організації звязку як результат дії певних територіальних процесів; розроблення методичних основ суспільно-географічного дослідження територіальної організації звязку та її впливу на соціально-економічні процеси в регіонах; дослідження сучасних особливостей розвитку звязку в Україні; виявлення особливостей територіальної структури звязку; аналіз впливу звязку на соціально-економічні процеси в регіонах; визначення напрямків вдосконалення територіальної організації звязку, в контексті активізації соціально-економічного розвитку регіонів України.Звязок є самостійним видом діяльності, якому притаманні специфічні риси, що випливають із його галузевих особливостей: а) продукт, який створює звязок, на відміну від продукції промисловості, не має матеріальної форми; б) нерозривність у часі процесу виробництва послуг звязку та їх споживання; в) у виробничому процесі звязку, на відміну від промисловості, інформація, як предмет праці повинна підлягати лише просторовому переміщенню, тобто зміні її місцеположення; г) процес передачі інформації завжди є двостороннім, тобто відбувається між відправником і споживачем інформації. Еволюція звязку як виду економічної діяльності відбувалася шляхом вирішення трьох взаємозвязаних проблем: а) пошук способів найбільш економного подолання просторового розриву в передачі інформації від відправника адресату; б) вдосконалення безпосередньо техніки та технології засобів звязку; в) створення найкращої організації звязку на локальному, державному та міжнародному рівнях. Важливим етапом суспільно-географічного дослідження звязку є комплексний аналіз розвитку звязку в регіоні, в основі якого лежить типологія регіональних елементів територіальної структури звязку за певною групою критеріїв (рівнем розвитку звязку та часткою сучасних видів звязку). Рівень розвитку звязку в регіоні є інтегральним показником, що відображує рівень (величину територіальних індексів) територіального зосередження, територіальної концентрації, територіальної динаміки та територіальної спеціалізації звязку. Загальні темпи розвитку звязку в Україні є надзвичайно високими, про що свідчить аналіз динаміки двох основних показників рівня розвитку даного виду економічної діяльності - доходів підприємств від надання послуг звязку й універсальної продукції поштового, телеграфного і телефонного міжміського (включаючи міжнародний) видів звязку.На основі виконаного дисертаційного дослідження вирішено важливе наукове завдання - проведено комплексне суспільно-географічне дослідження розвитку звязку в Україні, яке полягає в розробці теоретико-методологічних основ дослідження територіальної організації звязку, а також у подальшому вивченні територіальної організації даного виду економічної діяльності та аналізі її впливу на соціально-економічні процеси в регіонах України.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?