Розвиток зоотехнічної науки центрального Поділля України у ХХ столітті - Автореферат

бесплатно 0
4.5 132
Використання в аграрному секторі держави наукової спадщини вчених центрального Поділля у галузі зоотехнії. Історія становлення та розвитку зоотехнічної науки на території центрального Поділля України у ХХ столітті. Досягнення у галузі тваринництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наукНауковий керівник: доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Міжнародної академії наук екології та безпеки життєдіяльності Цвігун Анатолій Тимофійович, Подільський державний аграрно-технічний університет, завідувач кафедри годівлі тварин та технології кормів, проректор з післядипломної освіти та дорадництва Робота сприятиме відновленню використання в аграрному секторі держави наукової спадщини вчених центрального Поділля у галузі зоотехнії. Учитывая тот факт, что научные исследования ученых в отрасли животноводства центрального Подолья Украины до этого времени не были объектом отдельного изучения, возникает необходимость всестороннего комплексного исследования направлений и тематики их исследований, научного уровня разработок, периодизации становления зоотехнической науки в ХХ веке в регионе. Диссертация направлена на исследование истории становления и развития зоотехнической науки на территории центрального Подолья Украины в ХХ веке, раскрывает научно-практическую деятельность ученых центрального Подолья в отрасли животноводства с целью обобщения материала и периодизации его развития. Подробное изучение собранных материалов, анализ первоисточников позволили выделить четыре периода развития зоотехнической науки на центральном Подолье в ХХ веке.Прогрес у науці можливий лише за умови, коли дослідники опираються на досягнення минулих поколінь. Адже наука і освіта в минулому були практично синонімами і тільки пізніше, коли під наукою стали розуміти лише дослідження, відбулося їх розділення. Враховуючи той факт, що наукові дослідження вчених у галузі тваринництва центрального Поділля України до цього часу не були обєктом окремого вивчення, виникає необхідність всебічного комплексного дослідження напрямів та тематики їх досліджень, наукового рівня розробок, періодизації становлення зоотехнічної науки в регіоні у ХХ столітті. Для досягнення поставленої мети при виконанні дисертаційної роботи ставили наступні завдання: зібрати і систематизувати матеріал, що стосується наукової діяльності вчених із зоотехнії на території центрального Поділля у ХХ столітті; проаналізувати джерельну базу досліджень, її репрезентативність; виявити забуті імена та факти в історії зоотехнічних досліджень вчених центрального Поділля; розкрити характер і зміст наукової діяльності вчених центрального Поділля у галузі тваринництва; виявити основні напрямки та тенденції розвитку зоотехнічної науки центрального Поділля у ХХ столітті; провести періодизацію напрямків та характеристику періодів розвитку наукових досліджень і поглядів науковців центрального Поділля ХХ століття. Результати аналізу розвитку зоотехнічної науки можуть бути широко використані науковцями, науково-педагогічними працівниками аграрних закладів освіти і наукових установ України, спеціалістами аграрного виробництва для узагальнення, аналізу і періодизації розвитку науки.Для вивчення розвитку зоотехнічної науки на центральному Поділлі опрацьовано: наукові праці співробітників наукових установ центрального Поділля у ХХ столітті; архівні документи; звіти про наукову роботу кафедр Камянець-Подільського сільськогосподарського інституту; періодичні спеціальні видання; статистичні довідники; матеріали музею Подільського державного аграрно-технічного університету; наукові праці дослідників історії Подільського державного аграрно-технічного університету. У процесі досліджень був зібраний матеріал щодо характеристики наукової діяльності вчених регіону в галузі тваринництва; проведено аналіз та систематизацію джерельної бази досліджень; виявлені забуті імена та факти в історії зоотехнічної науки регіону; охарактеризована наукова діяльність вчених центрального Поділля в галузі тваринництва; проведена періодизація розвитку зоотехнічної науки в регіоні. У процесі викладення результатів наших досліджень використовували назву КПСГІ, оскільки саме таку назву мав Подільський державний аграрно-технічний університет у досліджуваний нами період, і лише у 1995 році він став академією, а в 2004 - університетом. Мельника були дослідження з годівлі, а саме енергетична оцінка поживності кормів. Адже згідно визначення великого тлумачного словника сучасної української мови одним із значень слова «школа» є - набування знань, досвіду, навичок, а також сам набутий досвід, практичні знання; те, що дає практичні знання, досвід; форма поширення досвіду, підвищення загального рівня кого-небудь; система практичних прийомів вивчення, засвоєння чого-небудь, оволодіння чимось; напрям у науці, мистецтві, літературі, суспільно-політичній думці; група учнів, послідовників, однодумців кого-небудь.

План
Основний зміст РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?