Розвиток зональних ландшафтів четвертинного періоду на території України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 137
Характеристика моделі реконструкції короткоперіодичної етапності розвитку зональних ландшафтів. Параметри основної класифікації ґрунту та структури висотної поясності. Особливість картосхеми побудови географічної оболонки перспектив України за таксонами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Національна академія наук України Інститут географії УДК 551.8 (477) дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наукРобота виконана у відділі палеогеографії Інституту географії Національної Академії наук України Науковий консультант доктор географічних наук Матвіїшина Жанна Миколаївна, Інститут географії Національної академії наук України, завідувач відділу палеогеографії Офіційні опоненти доктор географічних наук Боліховська Наталія Степанівна, Московський університет імені Михайла Васильовича Ломоносова, головний науковий співробітник доктор географічних наук, професор Денисик Григорій Іванович, Вінницький педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, завідувач кафедри доктор географічних наук, професор Ковальчук Іван Платонович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедриВстановлення закономірностей розвитку ландшафтів у четвертинному періоді створює передумови для прогнозування майбутніх змін ландшафтів під впливом природних чинників. Встановлення закономірностей розвитку ландшафтів у четвертинному періоді дає можливість глибшого пізнання генезису і властивостей сучасних ландшафтів. Дисертаційне дослідження виконувалось у відділі палеогеографії Інституту географії НАНУ і повязане з його науково-дослідницькою проблематикою, зокрема, з держбюджетними темами “Екогеографічні умови території та акваторії України у минулому та їх прогноз”(№ держреєстрації 0195U019508), “Тенденції розвитку палеоландшафтів України та їх компонентів”(№ 0199U000478), “Геоморфологічні та палеогеографічні основи раціонального природокористування” (№ 0186U0044810) та з розділом Державної Кліматичної програми “Розробити сценарії та підготувати прогноз змін регіонального клімату України до 2050 року з урахуванням палеокліматичних реконструкцій” (№ 0100V002384). Для досягнення мети потрібно було вирішити такі завдання: 1 - обгрунтувати теоретико-методологічні положення дослідження мезо-і мікроетапності розвитку палеоландшафтів; 2 - розробити методику реконструкції зональних ландшафтів четвертинного періоду та короткоперіодичної етапності їх розвитку; 3 - провести літолого-педологічні, палінологічні дослідження та палеоландшафтознавчий синтез результатів з урахуванням даних про давній рельєф і літогенну основу; 4 - розробити класифікацію зональних ландшафтів четвертинного періоду; 5 - побудувати регіональні моделі розвитку ландшафтів для територій природних зон, здійснити їх кореляцію з глобальними кліматичними шкалами; 6 - побудувати картосхеми зональної структури ландшафтів за мезо-і мікроетапами; 7 - визначити закономірності розвитку і поширення ландшафтів, їх індивідуальних рис на палеоетапах; 8 - розробити науково-прикладні напрями дослідження мезо-і мікроетапності розвитку палеоландшафтів. Поглиблено обгрунтування схеми поділу палеогеографічних етапів четвертинного періоду території України на мезо-і мікроетапи розвитку ландшафтів.Фаза встановлюється за інваріантом підтипу/надряду ландшафту (один грунтоутворюючий/гіпергенний процес, один палінокомплекс), підстадія - за інваріантом інтегративного зонального типу ландшафту (тип грунту, палінозона), стадія - за інваріантом системи (підсистеми) ландшафтів (група грунтів, палінозон), підетап - за інваріантом глобального міжльодовикового/льодовикового стану ландшафтної оболонки (грунтоутворення /лесоутворення). Базовими обєктами для реконструкції мезо-і мікроетапності розвитку ландшафтів є стратиграфічно повні розрізи субаеральних відкладів кліматолітів із синседиментним типом грунтоутворення/гіпергенезу (формуються у транселювіальній групі ландшафтів). Розроблена дисертантом методико-методологічна модель дослідження розвитку зональних ландшафтів включає такі етапи: вибір репрезентативних розрізів для вивчення мікро-і мезоетапності; аналіз морфолітогенних умов формування відкладів і польова реконструкція таксонів етапності за літолого-педологічними даними; компонентні реконструкції: генетичних типів та етапності розвитку грунтів за фізико-хімічними даними, рослинних сукцесій за палінологчними даними; реконструкція типологічних ландшафтних комплексів мезо-і мікроетапів за зональними компонентами, із вирізненням локальних рис за параметрами морфолітогеної основи; розробка класифікації зональних ландшафтів четвертинного періоду; реконструкція ландшафтних сукцесій на етапах і визначення їх характерних рис; кореляція мезо-і мікроетапів за типами ландшафтів, палеогеографічних етапів - за характером ландшафтних сукцесій; побудова регіональних моделей розвитку ландшафтів і вивчення закономірностей розвитку; побудова картосхем зональної ландшафтної структури мезо-і мікроетапів і вивчення закономірностей територіальної диференціації ландшафтів; розробка напрямків використання результатів у науково-практичних цілях.

План
2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?