Розвиток знімальної геодезичної мережі прокладанням теодолітного ходу. Горизонтальне знімання території - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 196
Обчислення кутової нев"язки теодолітного ходу та координат його точок. Розрахунок дирекційних кутів і румбів сторін полігону. Побудова координатної сітки, нанесення ситуації на план. Визначення площі замкнутого полігону аналітичним і графічним способами.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Назва зйомки походить від назви основного приладу, за допомогою якого вона виконується - теодоліту, який призначений для виміру горизонтальних та вертикальних кутів. Теодолітна зйомка називається горизонтальною зйомкою, за її результат атами складають контурний план місцевості. Щоб провести зйомку, на місцевості встановлюють геодезичні знаки - пункти обґрунтування.Розрахункові роботи при теодолітній зйомці виконуються з метою одержання координат точок теодолітних полігонів та ходів. Для цього складають відомість вирахування координат вершин замкнутого та розімкнутого теодолітних ходів. Обчислення кутової невязки теодолітного ходу здійснюють в наступному порядку. Вираховують практичну суму кутів теодолітного полігону за формулою: ??прак. Вираховують теоретичну суму кутів теодолітного полігону за формулою: ??теор.Дирекційний кут вихідної сторони 1-2 згідно вказаного варіанту становить 26°04?. Дирекційний кут наступної сторони 2 - 3 вираховується за формулою: для правих кутів: аі 1 = аі 180° - ?і 1 ; Контролем вирахування дирекційних кутів буде отримання початкового значення дирекційного кута. По відомих значеннях дирекційних кутів вираховують румби: Таблиця 1.Для обчислення приростків координат за кожною стороною необхідно знати довжину лінії (горизонтальне прокладання) та дирекційний кут. Значення приростків координат вираховують за формулами: RX = S х cosa ; RY = S х sin a; Увязка приростків координат полягає в знаходженні суми практичної, суми теоретичної, невязки, абсолютної лінійної невязки. Увязку приростків координат по RX та RY виконують одночасно. Сума практична приростків координат дорівнює сумі всіх приростків координат.Після вирівнювання приростків координат вираховують координати всіх точок ходу. Маючи увязані приростки координат і координати вихідної точки, на основі прямої геодезичної задачі, вираховують координати наступних точок за формулою: Хі 1 = Хі RXI Координата наступної точки дорівнює координаті попередньої плюс із своїм знаком приросток координат.Координатні сітки будують для підвищення точності побудови плану, зручності користування планом при проектуванні і перенесенні проекту в натуру, а також щоб при нанесенні точок на план по координатах чи при користуванні планом не відкладати циркулем - вимірником відстані більше 10см. Сторони квадратів координатної сітки приймають рівними 10см. Від центру перетину діагоналей (Е) відкладають на діагоналях вимірником рівні відрізки по 14 - 15 см (АЕ = ВЕ; СЕ = ДЕ).Після побудови та контролю координатної сітки приступають до нанесення точок за координатами. Щоб план розміщався симетрично на аркуші паперу, розраховують розмір плану відносно осі абсцис і ординат. План в даній розрахунковій роботі будується в масштабі 1:5000. Для цього з відомості вирахування координат вибирають мінімальне і максимальну координату. З відомості вирахування координат вибирають мінімальне значення координат (Х, У).Після побудови координатної сітки і нанесення на план за координатами вершин теодолітних ходів та полігонів приступають до нанесення ситуації. В першу чергу на план наносять контури, які знімались безпосередньо з точок теодолітних ходів, а потім контури, що знімались з допоміжних та висячих ходів. Нанесені на план точки контурів зєднують в тій послідовності, яка показана в абрисі. В усіх випадках при накладці деталей місцевості (доріг, будинків, рік, боліт і т. д.) необхідно суворо дотримуватись всіх записів і поміток, зроблених в абрисі при зйомці того чи іншого контуру. На лінії 1-2 теодолітного ходу від точки 1 відкладаємо відрізки 1-в, 1-с, 1-d в масштабі 1: 5000.Аналітичний спосіб визначення площ - це спосіб визначення площі багатокутника за координатами його вершин. Для цього за відомими координатами замкнутого полігону теодолітного ходу за формулами визначаємо площу: 2Р = ? Хі х (Уі 1 - Уі-1) Тобто, подвійна площа ділянки (2Р) дорівнює сумі добутків абсциси вершин замкнутого полігону на різницю наступної і попередньої ординат по відношенню до абсциси. З іншої сторони - сумі добутків ординати вершин кожного кута полігону на різницю попередньої і наступної абсцис по відношенню до ординати.Графічний спосіб полягає в тому, що площа всієї ділянки розбивається на прості геометричні фігури, площа яких визначається за відомими математичними формулами. Такими фігурами може бути: квадрат, прямокутник, трикутник, трапеція. Потім площі всіх фігур, на які розбито полігон, сумуємо і одержуємо площу всіє земельної ділянки. В даній розрахунково-графічній роботі для того щоб визначити площу графічним способом, спочатку копіюють на восківку межі полігону (теодолітного ходу), розділяють цей полігон на прості геометричні фігури - трикутники, в кожному з яких проводять по дві висоти. Розраховують допустиме розходження для кожної фігури (графа 8 таблиці №4) за формулою : ?S = 0,03 х М х v SфРозрахунково-графічна робота виконана на тему „Розвиток знімальної геодезичної мережі прокладанням теодолітного ходу. Метою даної роботи являється набуття практичних навиків камеральн

План
Зміст

Вступ

1. Математична обробка теодолітного ходу

1.1 Обчислення кутової невязки теодолітного ходу

1.2 Вирахування дирекційних кутів та румбів сторін полігону

1.3 Вирахування та увязка приростків координат

1.4 Вирахування координат точок теодолітного ходу

2. Складання плану за координатами

2.1 Побудова координатної сітки

2.2 Нанесення точок по координатах

2.3 Нанесення ситуації на план. Оформлення плану

3. Вирахування площі замкнутого полігону

3.1 Вирахування площі аналітичним способом

3.2 Визначення площ графічним способом

Висновки

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?