Розвиток змісту природничої освіти у вітчизняній середній школі (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) - Автореферат

бесплатно 0
4.5 197
Напрями реформування природничої освіти у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, використання досягнень теорії і практики шкільного природознавства в сучасних умовах. Погляди науковців та педагогів на зміст і методи навчання природничих дисциплін.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наукРоботу виконано у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Радул Ольга Сергіївна, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, професор кафедри педагогіки початкової освіти та соціальної педагогіки Захист відбудеться «22» січня 2009 року о 13.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 23.053.02 у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м.Це знайшло відображення в Законі України “Про освіту”, Державній національній програмі “Освіта” (“Україна ХХІ століття”). В історії формування змісту природничої освіти виділяємо період середини ХІХ - початку ХХ ст., який характеризується видатними досягненнями в галузі біології (еволюційна теорія, біогенетичний закон, концепція мінливості та спадковості), хімії (валентність, теорія хімічних сполук, система елементів) та географії (картографічне вчення, вчення про природні зони, кліматичні процеси). Зауважимо, що узагальнений історіографічний огляд свідчить про те, що питання вивчення розвитку змісту природничої освіти у вітчизняній середній школі другої половини ХІХ - початку ХХ століття не були предметом спеціального наукового дослідження, залишаються актуальними і недостатньо вивченими, що й зумовило вибір нами теми дисертаційного дослідження “Розвиток змісту природничої освіти у вітчизняній середній школі (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.)”. Зясувати основні напрями реформування природничої освіти у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття та дати характеристику поглядів науковців та педагогів на зміст і методи навчання природничих дисциплін. Джерельну базу дослідження склали: урядові нормативні документи з питань розвитку освіти «Сборник постановлений Министерства народного просвещения» (1883 р.); «Устав женских учебных заведений Ведомства учреждений императрицы Марии» (1855 р.), Статути гімназій та прогімназій Міністерства народної освіти (1864 р., 1871 р., 1888 р.), Положення про жіночі училища Міністерства народної освіти (1858 р., 1860 р., 1870 р.), Положення про приватні навчальні заклади (1868 р.), «Основні положення про промислові училища» (1888 р.); «Обзор деятельности ведомства Министерства народного просвещения за время царствования императора Александра ІІІ» (с 2 марта 1881 г. по 20 октября 1894 г.); протоколи засідань Київського фізико-математичного товариства (1916 - 1917 рр.), проект «Устава Николаевского общества любителей природы» (1908 р.); навчальні плани Міністерства народної освіти для середніх навчальних закладів (1860 р., 1864 р., 1874 р., 1888 р., 1905 р., 1914 р.), навчальні програми з природничих дисциплін (1872 р., 1877 р., 1890 р., 1905 р., 1914 р.), шкільні підручники, посібники з природничих дисциплін і рецензії на нові видання навчальної літератури; праці вітчизняних і зарубіжних педагогів названого періоду (Д.Зуєв, С.Меч, А.Герд, В.Лай, К.Ягодовський та ін.); матеріали періодичної педагогічної преси другої половини ХІХ - початку ХХ століття: “Русская школа” (1887-1890 рр.), “Журнал Министерства народного просвещения” (1860-1901 рр.), “Педагогический сборник” (1875-1884 рр.), “Образование” (1892 р.), “Семья и школа” (1879 р.), “Природа” (1910-1913 рр.), “Профессиональное образование” (1915 р.), “Университетские известия” (1861-1909 рр.), “Киевская мысль” (1912 р.), “Світло” (1912-1913 рр.).У першому розділі „Науково-педагогічні передумови розвитку вітчизняної природничої освіти” проаналізовано історико-педагогічну наукову літературу, в якій відображено стан розробки означеної проблеми, висвітлено наукові передумови розвитку природничої освіти в другій половині ХІХ - на початку ХХ століття, прослідковано зміни у системі освіти того часу, які вплинули на формування змісту природничих дисциплін, подано характеристику різних типів середніх навчальних закладів, в яких вивчалися природничі дисципліни. У сучасних журналах (“Український історичний журнал”, “Рідна школа”, “Відродження”, “Нова освіта в Україні”, “Шлях освіти”, “Математика в школі”, “Географія та краєзнавство” тощо) вміщено наукові праці, які стосуються окремих питань проблеми розвитку природничої освіти та розвитку середньої школи в Україні кінця ХІХ - початку ХХ століття. Аналіз історико-педагогічної літератури й дисертаційних робіт із теми дослідження дав підстави стверджувати про відсутність цілісного й неупередженого дослідження, яке було б присвячене вивченню проблеми розвитку змісту природничої освіти у вітчизняній середній школі другої половини ХІХ - початку ХХ століття.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?