Розвиток здатностей до управлінської діяльності у фахівців бібліотечної сфери - Автореферат

бесплатно 0
4.5 146
Сучасні концепції бібліотечного менеджменту. Дослідження умов і методів розвитку у фахівців бібліотечної сфери професійних здатностей до управління сучасною бібліотекою. Експериментальне дослідження професійних здатностей бібліотечних управлінців.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Київський національний університет культури і мистецтвАвтореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Робота виконана у Київському національному університеті культури і мистецтв, Міністерство культури і туризму України, м. Науковий керівник: кандидат педагогічних наук, доцент Монько Тетяна Савівна, Київський національний університет культури і мистецтв, професор кафедри бібліотекознавства та інформаційних ресурсів. Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Чачко Ада Семенівна, Київський національний університет культури і мистецтв, професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського національного університету культури і мистецтв (01601, м.На тлі таких загально-цивілізаційних змін бібліотека як інформаційна та культурно-просвітницька інституція також зазнає помітної трансформації. Для ефективного функціонування в умовах надзвичайно мінливого зовнішнього середовища, реалізації своїх традиційних та інноваційних завдань, забезпечення конкурентоспроможності на ринку інформаційних товарів і послуг, розкриття свого багатопланового потенціалу бібліотека потребує нової концепції управління. , засвідчують зміни уявлень про управління, вимог до керівника та його підготовки на різних етапах розвитку теорії менеджменту. Бібліотека як установа фактично була залишена поза зоною стратегічних завдань. З 90-х років ХХ ст. у вітчизняному бібліотекознавстві посилюється розуміння необхідності розробки і впровадження конструктивніших моделей управління для вирішення нових завдань, що постали перед бібліотекою.У першому розділі - “Теоретичні засади управлінської діяльності в сучасній бібліотеці” - висвітлюється еволюція поглядів на зміст і завдання управління бібліотекою, характеризується вплив сучасних суспільних тенденцій на діяльність і управління бібліотекою, розкривається сутність здатностей до управлінської діяльності та вимог до керівника сучасної бібліотеки, розглядається організація управлінської підготовки в системі бібліотечної освіти. В роботі здійснено науковий аналіз підходів до проблеми управління бібліотекою, що дозволяє зробити висновок про значні зміни у вітчизняній бібліотечній науці і практиці протягом останніх десятиліть. В роботі розкривається опосередкований вплив вказаних факторів на діяльність і управління сучасною бібліотекою, що дозволяє дійти обґрунтованого висновку про необхідність застосування в сучасній бібліотеці нової концепції управління, яка забезпечить ефективну реалізацію традиційних та нових функцій і завдань бібліотеки. В сучасних умовах розвитку суспільства управлінська діяльність, в т. ч. й в бібліотечній сфері, потребує серйозного соціально-психологічного і педагогічного осмислення та забезпечення, адже інноваційні процеси сучасності потребують змін у професійному світогляді керівників бібліотек, який має поєднувати світогляд особистості та високий професіоналізм. У другому розділі - “Сучасні підходи до набуття і реалізації здатностей до управлінської діяльності у фахівців бібліотечної сфери“ - розглядається методологія, методика та результати соціологічних досліджень бібліотечних фахівців, узагальнюються результати дослідження професійних здатностей керівних кадрів бібліотечної мережі Півдня України, обґрунтовуються засади, умови і методи розвитку у фахівців бібліотечної сфери професійних здатностей до інноваційного управління бібліотекою, розробляється відповідна освітня модель.Науковий аналіз еволюції поглядів на зміст і завдання управління бібліотекою засвідчив, що на сучасному етапі розвитку суспільства менеджмент як окрема галузь знань зазнав глибоких змін, повязаних, перш за все, з синергетичним, системним і ситуаційним підходом до управління. Нова концепція менеджменту вимагає нової управлінської культури, прагнення і готовності до інновацій, активного вивчення внутрішнього і зовнішнього середовища системи, гнучкого і динамічного реагування на різного роду впливи і зміни. Застосування системного підходу до вивчення особливостей управління бібліотекою в сучасних умовах дозволяє стверджувати, що бібліотека, залишаючись духовним і культурно-цивілізаційним феноменом сучасності, в той же час зазнає значного впливу сучасних суспільних тенденцій. Активно відбуваються й економічні перетворення в бібліотечній сфері, за яких бібліотека безповоротно включається в сучасні ринкові відносини і сама починає реалізовувати свій комерційний потенціал. Проаналізувавши різні підходи до вивчення особистості керівника, визначення його можливостей, характеристики сукупності його здібностей і здатностей, ми пропонуємо розглядати здатність до управлінської діяльності як властивості особистості, що визначають її можливості, спроможності, нахили до виконання такого виду діяльності.Єрмолаєва Г.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ ВИКЛАДЕНО В ТАКИХ ПУБЛІКАЦІЯХ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?