Розвиток загальних компетентностей студентів магістратури як об’єкт наукових досліджень - Статья

бесплатно 0
4.5 167
Системне підвищення якості освіти на інноваційній основі. Визначеність й унормування змісту всіх підсистем освіти, що забезпечує поступовий розвиток загальних (універсальних) компетентностей. Конкурентоспроможність випускників на зовнішньому ринку праці.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвиток загальних компетентностей студентів магістратури як обєкт наукових дослідженьНаголошено, що одними із основних завдань підготовки студентів магістратури є системне підвищення якості освіти на інноваційній основі; визначеність й унормування змісту всіх підсистем освіти, що забезпечує поступовий розвиток загальних (універсальних) компетентностей, конкурентоспроможність на зовнішньому ринку праці, створення сприятливих умов для професійного вдосконалення, розвитку лідерських компетенцій. освіта інноваційний компетентність Отмечено, что одними из основных задач подготовки студентов магистратуры является системное повышение качества образования на инновационной основе; определенность и нормирование содержания всех подсистем образования, обеспечивает постепенное развитие общих (универсальных) компетенций, конкурентоспособность на внешнем рынке труда, создание благоприятных условий для профессионального совершенствования, развития лидерских компетенций. Відтак, вивчення вітчизняних і зарубіжних наукових джерел, спостереження за процесами, що відбуваються на сучасному етапі реформування вищої освіти і впливають на модернізацію професійної підготовки студентів магістратури уможливили виявлення низки суперечностей між: визначеною потребою сучасного суспільства у фахівцях, що володіють новим типом професійного мислення і тенденціями інтеграції й спеціалізації в управлінській підготовці студентів магістратури на компетентнісних засадах; посиленими вимогами Європейського ринку праці до професійної підготовки студентів магістратури та діючою освітньою парадигмою професійної підготовки студентів магістратури; трансформацією цілей системи професійної підготовки студентів магістратури зумовленою зміною освітньої парадигми, і нерозробленістю теоретико-методологічних засад розвитку загальних компетентностей студентів магістратури у контексті реалізації управлінської діяльності; між сучасними підходами до визначення універсальності загальних компетентностей студентів магістратури і недостатнім розумінням соціальної затребуваності в оволодінні такими компетентностями; зростанням потреби у теоретико-методологічному обґрунтуванні проблеми розвитку загальних компетентностей студентів магістратури з урахуванням новітніх освітніх вимірів і недостатнім рівнем такої розробки у вітчизняних наукових джерелах. Основні положення інтеграції науки і освіти України в європейську спільноту наголошується в Національній доктрині розвитку освіти (2002 р.) до них відносяться насамперед такі: підвищення якості освіти, здійснення моніторингу ефективності діяльності освітньої системи на національному рівні; децентралізація управління освітою шляхом розширення державно-громадського партнерства в соціальній сфері; структурна перебудова системи освіти відповідно до потреб забезпечення безперервності освіти; формування готовності вчителів та навчальних закладів до інноваційної діяльності; розвиток ринку освітніх послуг; розширення міжнародного співробітництва, моніторинг та використання інноваційних ідей зарубіжного досвіду в сфері освіти. Згідно формулюваннями ЮНЕСКО, освіта являє собою процес соціалізації індивіда, в ході чого відбувається становлення його здібностей до саморозвитку, пов"язаних з формуванням когнітивних (learning to know - вчитися знати, професійно-методична компетентність), діяльнісних (learning to do - вчитися робити, компетентність в плані діяльності, перетворення задуманого в життя), комунікативних (learning to live together - вчитися жити разом, соціально-комунікативна компетентність) і світоглядних (learning to be - вчитися бути, компетентність в плані особистості) компетентностей [3].

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?