Розвиток єврорегіонів в системі транскордонного співробітництва України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 136
Аналіз стратегії розвитку вітчизняних прикордонних регіонів в умовах поглиблення транскордонної співпраці. Напрямки удосконалення розвитку транскордонного співробітництва на рівні місцевої адміністративно-територіальної управи та урядового управління.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
національна академія наук україни інститут світової економіки і міжнародних відносинОфіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Чужиков Віктор Іванович, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», завідувач кафедри європейської інтеграції кандидат географічних наук, доцент Журба Ігор Євгенович, Хмельницький інститут соціальних технологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна», доцент кафедри фінансів і кредиту Захист відбудеться 5 квітня 2011р. о 17-00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.176.01 в Інституті світової економіки та міжнародних відносин НАН України за адресою: 01030, м. З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України за адресою: 01030, м. У дисертації досліджуються особливості розробки та запровадження стратегії розвитку вітчизняних прикордонних регіонів в умовах поглиблення транскордонної співпраці. Зясовано тенденції розвитку створених єврорегіонів і визначено можливості утворення системи інструментів державної підтримки транскордонної співпраці.Серед численних форм економічного співробітництва прикордонних територій континенту найбільш ефективними вважаються єврорегіони, які значною мірою впливають на розвиток різнобічних економічних контактів між сусідніми державами та створення в них спільної інфраструктури, логістичних центрів, розширення обсягів експортно-імпортних операцій, стимулювання технологічної взаємодії тощо. Процес диверсифікації трансрегіональної кооперації в Європі новий і незвичний для України, а тому потрібен певний час, щоб і на державному, та регіональному рівнях спробувати організувати і забезпечити оптимальну участь регіонів у транскордонному співробітництві з метою стимулювання економічної співпраці, більш ефективного використання природно-ресурсного потенціалу територій та зростання доходів населення. Для досягнення мети необхідно було вирішити такі завдання: - розкрити методологічні засади розвитку єврорегіонів у процесі диверсифікації транскордонного співробітництва в Європі; Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що теоретичні розробки та положення, висновки і пропозиції, отримані в дисертації, сприятимуть виробленню раціональної та ефективної державної і регіональної політики транскордонного співробітництва, а впровадження запропонованих механізмів та заходів - прискоренню інтеграційних процесів і соціально-економічного розвитку регіонів, що повинно забезпечити стале підвищення рівня добробуту населення. У ході вирішення поставлених завдань у роботі застосовано системний підхід при визначенні чинників зовнішньоекономічної діяльності прикордонних територій та пропозицій автора щодо удосконалення стратегії розвитку транскордонного співробітництва України та ЄС (п.1.1. та 3.1); метод порівняльного аналізу використаний при визначенні особливостей єврорегіональних форм транскордонних відносин та стратегічного регулювання розвитку транскордонного співробітництва (п.1.2 та 2.1); метод економічного моделювання був застосований при дослідженні зовнішньої економічної відкритості регіональної господарської системи (п.Установлено, що із всіх існуючих форм співробітництва між місцевими та регіональними органами влади (транскордонне, міжтериторіальне, транснаціональне та співробітництво в рамках Європейських Асоціацій) найпоширенішою та найрозвиненішою його формою є саме транскордонне співробітництво. Змістовним та лаконічним є тлумачення цього терміна у Законі України „Про транскордонне співробітництво”, у якому єврорегіон визначається як організаційна форма співробітництва адміністративно-територіальних одиниць європейських держав, яка здійснюється відповідно до дво-або багатосторонніх угод про транскордонне співробітництво. Другий розділ - „Аналіз рівня впливу транскордонного співробітництва на розвиток прикордонних регіонів України" - присвячено аналізу розвитку транскордонного співробітництва в нашій державі, особливостей формування інституційно-правових, організаційних, фінансово-економічних засад співпраці між територіальними органами влади прикордонних регіонів. На підставі аналізу законодавчих та нормативно-правових документів, які регламентують транскордонне співробітництво і розвиток єврорегіонів в Україні, стверджується, що існуюче на сьогодні правове поле лише частково створює сприятливі умови для подальшого розвитку транскордонного співробітництва.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?