Розвиток європейського управління в контексті впливу на державне управління в Україні - Автореферат

бесплатно 0
4.5 160
Процес європейської інтеграції та існуючі в науці доктрини і теорії, що є основою розвитку європейських управлінських тенденцій. Зміст державних стратегій європейського вибору України, зумовлених процесом європейської інтеграції як складника геополітики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного управління РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОГО УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ НА ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ Робота виконана в Національній академії державного управління при Президентові України. Офіційні опоненти: доктор наук з державного управління, доцентЦі та інші ключові обставини загострюють сьогодні потребу в посиленні державної політики європейської інтеграції, активізації практичних дій щодо виконання завдань, передбачених Угодою про партнерство й співробітництво між Україною та Європейським Союзом та Планом дій Україна - Європейський Союз. Ратифікація Договору про запровадження Конституції для Європи має на меті юридично оформити Європейський Союз, уточнити його устрій, статус, природу відносин ЄС із державами-членами і державами-кандидатами, їх громадянами, розмежувати повноваження в ЄС, сформувати нове законодавство. Проте, якщо управлінські явища цих процесів спочатку в Європейських Спільнотах, а потім і в Європейському Союзі відображалися за допомогою таких термінів, категорій і понять, як “governance”, “european governance” (англ.) - “врядування”, “правління”, “європейське врядування”, “європейське правління”, “government”, “european government” (англ.) - “влада”, “органи влади”, “європейська влада”, “європейські органи влади”, “administration” (англ.) - “управління”, “адміністрування”, “адміністрація”, “public administration in the European” (англ.) - “державне управління в Європі”, “governance in the European Union” (англ.) - “правління в Європейському Союзі”, то вже з 29 жовтня 2004 р. після підписання в Римі 25 державами-членами ЄС Договору про запровадження Конституції для Європи в науково-практичному обігу зявилося поняття “європейське управління” (“european administration”), закріплене в ч. Дисертаційне дослідження висвітлює результати наукових досліджень автора, здобуті при виконанні науково-дослідних робіт у Національній академії державного управління при Президентові України в межах комплексних наукових проектів за темами “Порівняльний аналіз підготовки державних службовців з питань європейської інтеграції в країнах Європи” (ДР - 0101U002905; ОК - 0205U006000), 2002 р., “Системи управління і координації політики європейської інтеграції: порівняльний аналіз” (ДР - 0103U006824; ОК - 0305U005129), 2003 р. та в Центрі правових і підприємницьких досліджень за темою “Науково-теоретичне обґрунтування змісту нормативної дисципліни “Дослідження систем управління” освітньо-професійної програми підготовки магістрів за спеціальністю “Державна служба”” (ДР - 0104U010305), 2004 р. Для реалізації мети й завдань дослідження був використаний комплекс сучасних загальнонаукових методів і підходів, а саме: системний підхід та системний аналіз - для вивчення концептуальних підходів до процесу європейської інтеграції, європейського управління та державного управління в Україні; історичний і логічний методи - для аналізу літературних і документальних джерел в історичній ретроспективі, вивчення рівня розробки проблеми розвитку європейського управління у зарубіжній та вітчизняній науковій літературі; порівняльний аналіз - для порівняння різних концептуальних підходів до розвитку процесу європейської інтеграції, європейського управління та державного управління в Україні; структурно-функціональний - для розкриття природи й особливостей функціонування багаторівневої системи європейського управління; контент-аналіз - для вивчення нормативно-правової бази Європейських Спільнот/Європейської Спільноти/Європейського Союзу; діалектичний і комплексний аналіз та метод систематизації - для вивчення основних теорій, концепцій, ідей, поглядів, визначення вихідних умов, конкретизації напрямів та методики проведення дослідження; загальні методи аналізу й синтезу - індукція, дедукція, аналогія, композиція, декомпозиція - при розробленні теоретичної моделі європейського управління; методи абстракції та моделювання - для логічно-схематичної побудови рівневих моделей європейського управління.Різноманітні питання теорії і практики європейської інтеграції в контексті певних проявів її впливу на державне управління в Україні та актуальні проблеми національної системи державного управління досліджують вітчизняні вчені: В.Аверянов, О.Андрійко, Ю.Бажал, Я.Базилюк, М.Білоусов, М.Борсук, З.Варналій, О.Власюк, Л.Гайдуков, А.Гальчинський, В.Геєць, В.Горбулін, Р.Давидов, І.Бураковський, В.Денісов, С.Веселовський, С.Годун, Я.Жаліло, В.Кампо, М.Квятковський, І.Коліушко, О.Копиленко, В.Копійка, В.Кравченко, В.Крисаченко, В.Куйбіда, О.Кушніренко, О.Литвиненко, Е.Лібанова, О.Малиновська, В.Манжола, П.Мартиненко, М.Микієвич, Т.Мотренко, В.Мунтіян, В.Муравйов, В.Опришко, А.Омельченко, О.Павлюк, Ю.Пахомов, І.Піляєв, Р.Петров, С.Пирожков, М.Пітцик, В.Посельський, М.Пухтинський, М.Селівон, А.Селіванов, В.Сороко, М.Степико, А.Ткаченко, А.Ткачук, В.Токовенко, А.Фастовець, Є.Фишко, А.Філіпенко, О.Чалий, В.Шамрай, В.Шаповал, Ю.Шемшученко, Т.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?