Розвиток творчого мислення молодших школярів засобами природи - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 116
Психолого-педагогічні основи розвитку творчого мислення молодших школярів. Роль природи у розвитку творчого мислення у початковій школі. Експериментальне дослідження сформованості творчого мислення в учнів. Аналіз досвіду роботи шкільних вчителів.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Творча діяльність - це не тільки відкриття в певній галузі науки, що є значущими для суспільства, творчості вимагає наше повсякденне життя, адже людина кожного дня мусить вирішувати великі і малі проблеми. Окрім того, як свідчить досвід, людина, яка здатна генерувати ідеї, використовувати знання й уміння в нових ситуаціях, комфортно почувається в нестабільних умовах, швидше знаходить своє місце в суспільстві. Діти позбавляються радості відкриття і поступово втрачають здатність до творчості. Психологія творчого мислення відноситься до недостатньо вивченої та дослідженої проблеми, незважаючи на те, що здійснено значну кількість теоретичних та експериментальних досліджень як у загальній психології, так і в спеціальних її галузях, розроблено оригінальні методики експериментальних досліджень творчого мислення. Відсутність належних наукових розробок, а також запити сучасного суспільства значною мірою впливають на необхідність спеціальних досліджень творчого мислення та вивчення можливостей його розвитку засобами природи.Уявімо на мить, що творчість зникла, - і враз постане картина рутинної діяльності, яка призупиняє процес розвитку кожної особистості й людства в цілому. У християнській філософії Середньовіччя розуміння творчості беззаперечно повязане з розумінням Бога, який вільно творить світ, людина ж у своїй творчості мовби постійно звернена до Бога і обмежена ним [12, с. Юм ) трактували творчість як певну комбінацію вже існуючих елементів, творчість таким чином була близька винахідництву [23, с. Сьогодні у науковій літературі творчість визначається як діяльність, кінцевим результатом якої є створення якісно нового, що вирізняється неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю (при цьому зазначається, що творчість специфічна для людини, тобто завжди передбачає творця - субєкта творчої діяльності) [23, с. Творчість - необхідна умова повноцінного життя людини, яка сприяє її становленню як творця і проектувальника власної долі, особистості з високим рівнем культури і духовності.Розглянувши теоретичний та практичний аспекти розвитку творчого мислення в науковій і методичній літературі, ми мали змогу вивчити, наскільки сучасна шкільна практика забезпечує творчий розвиток учнів початкових класів. Проаналізувавши результати анкетування, ми зясували, що всі вчителі одноголосно вважають, що творче мислення у дітей потрібно розвивати. Абсолютно всі викладачі здійснюють діяльність з розвитку творчого мислення молодших школярів і для цього вони використовують такі методи: евристична бесіда, метод аналогії, асоціативна аналогія, самостійна робота, дослідницька активність, спостереження, метод мозкового штурму,метод комбінаційного аналізу. Також ми виявили, що найчастіше для розвитку творчого мислення вчителі використовують такі форми організації навчального процесу, як нестандартні уроки; екскурсії; практичні уроки з природознавства, подорожі,бесіди, уроки мислення серед природи, уроки з «кріслом автора». Результати анкетування показали, що вчителі проводять уроки мислення серед природи (див. рисунок 2.1.) і дітям дуже подобається такий вид роботи.На кожному конкретному етапі суспільства домінують певні орієнтири, що задають напрямок у вирішенні проблем навчання та виховання покоління, що підростає. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури було виявлено особливу актуальність проблеми розвитку творчого мислення молодших школярів на сучасному етапі модернізації шкільної освіти. На сьогоднішній день вже у початкових класах пріоритети надаються розвивальній функції навчання, культу самостійності і нестандартності думки, що забезпечує здоровий інтелектуальний клімат класу. Творча особистість, творче мислення, творчість становлять найважливіші передумови і результати продуктивної діяльності учнів. Отже вивчивши і проаналізувавши літературу по цій темі, нами була розкрита суть творчого мислення, його структура, механізми розвитку, обгрунтовані генетичні, психологічні, педагогічні аспекти творчості.

Вывод
На кожному конкретному етапі суспільства домінують певні орієнтири, що задають напрямок у вирішенні проблем навчання та виховання покоління, що підростає. На даному етапі розвитку суспільства таким орієнтиром є творчий фактор, що визначає основу духовності людини. Саме перед школою постає необхідність опанування технологією формування творчого потенціалу дитини, зокрема її творчих здібностей. Оскільки саме творчі люди створюють нове у всіх видах діяльності, виховання творчо обдарованих дітей і розвиток креативності в умовах шкільного навчання набуває неабиякого значення.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури було виявлено особливу актуальність проблеми розвитку творчого мислення молодших школярів на сучасному етапі модернізації шкільної освіти. На сьогоднішній день вже у початкових класах пріоритети надаються розвивальній функції навчання, культу самостійності і нестандартності думки, що забезпечує здоровий інтелектуальний клімат класу.

Формування творчої, мислячої особистості - одне з найважливіших завдань сучасної школи. Школа має готувати активних людей, здатних розвязувати життєві проблеми, діяти в нестандартних ситуаціях, самостійно мислити і приймати рішення, тобто людей творчих, здібних.

Аналіз наукової літератури з проблеми творчого мислення дозволив дослідити, що людство здавна цікавилось проблемою творчості. Проблема творчої особистості належить до тих, які викликали і викликають значний дослідницький інтерес як у вітчизняній, так і у зарубіжній психології, педагогіці і школі. Творча особистість, творче мислення, творчість становлять найважливіші передумови і результати продуктивної діяльності учнів.

Отже вивчивши і проаналізувавши літературу по цій темі, нами була розкрита суть творчого мислення, його структура, механізми розвитку, обгрунтовані генетичні, психологічні, педагогічні аспекти творчості.

Розглянувши теоретичний та практичний аспекти розвитку творчого мислення в науковій і методичній літературі, ми мали змогу вивчити, наскільки сучасна шкільна практика забезпечує творчий розвиток учнів початкових класів. З цією метою нами була розроблена анкета і проведене анкетування вчителів початкових класів, яке виявило що проблемі розвитку творчого мислення молодших школярів приділяється значна увага з боку педагогів. Вчителі добирають та розробляють різноманітні методи, форми та засоби навчання, які сприяють розвитку творчого мислення. Активно використовується природа, як засіб розвитку творчого мислення молодших школярів.

Аналіз наукової літератури з проблеми творчості дозволив нам дібрати систему методик для визначення рівня сформованості творчого мислення у молодших школярів. Експериментальне дослідження показало, що 36% учнів мають початковий рівень сформованості творчого мислення, 33% - достатній, 19% - середній рівень і 12% дітей мають початковий рівень сформованості творчого мислення.

На основі отриманих результатів можемо зробити висновок, що загальний рівень розвитку творчого мислення у молодших школярів не достатній. Тому потрібно більше уваги приділяти розвитку такого важливого для людства процесу.

Список литературы
1. Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття)[Електронний ресурс] / затвердж. постановою Кабінету Міністрів

України від 3 лист. 1993 р. - Режим доступу: 2. Александрова Ю. В. Основы общей психологи /Под ред. А. В.Бородина. - НОУ, 1999. - 805с.

3. Богоявленская Д. Б Психология творческих способностей. - М.: Академия, 2002. - 320 с.

4. Возрастная психология, детская психология, воспитание детей [Електронний ресурс] / Тест Гилфорда (модифицированный) на изучение творческого мышления. - Режим доступу: 5. Галуза С. А Уроки мислення. // Розкажіть онуку. - 2006. - №1-2. - C.- 68-73

6. Гальперин П.Я. К психологии творческого мышления. / Гальперин П.Я, Котик Н.Р. - Вопросы психологии. - 1982. - №5. - С. 80-84.

7. Гарнець О.М. Гнучкість мислення та його розвиток у школярів. - М., - 1979. - 288 с.

8. Гафитулин Т.М. Достойный ответна оскорбление // Сб. для учителей, воспитателей, менеджеров образования / Под ред. А.А. Гина. - М.: Вита-Пресс. - 2000. - Вып. 5. - С. 40-44.

9. Давидов В.В. Психологічний словник. // Науково-дослідний інститут загальної і педагогічної психології Академії педагогічних наук СРСР. - М.: Педагогіка. - 1983. - 148с.

10. Зак А.З. Исследование типов мышления у младшых школьников. - М., 1978. - 139 c.

11. Діагностика вербальної креативності [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 12. Коновальчук М.В. Розвиток творчості молодших школярів: система літературних завдань. - К.: Шкільний світ, 2010. - 120с.

13. Лукяненко М.С. Розвиток творчого мислення молодших школярів //Обдарована дитина. - 2002. - №5. - С.16.

14. Г.О. Люблинская. Учителю о психологии младшего школьника. - М.,1977. - 187 с.

15. Методика викладання психології у дітей молодшого шкільного віку [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 16. Немов Р. С. Психология: В 3 кн. - Кн. 1/ Общие основы психологи. - М.,1995. - 467 с.

18. 17. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений: В 3 кн. - 4-е изд. - Кн. 1 / Основы психологии. - М.: Гуманит. изд. Центр Владос, 2003. - 688 с. Оганесян Н.Т. Практикум по психологии творчества. - М.: МПСИ Флинта, 2007. - 320 с.

19. Познавательные процессы. Мышление и воображение. Интеллект. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 20. Пономарев Я.А. Психология творческого мышления. - М.: Психология, 1960. - 196с.

21. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии : В 3т. - Т.1/ Л. С. Рубинштейн. - М.: Педагогика, 1989. - 486 с.

22. Савенков А.И. Одаренные дети в детском саду и школе. Учеб. для студ. высш. пед. учеб. Заведений. - М.: Издательский центр «Академия», 2000. - 232с.

23. Сисоєва С.О. Основи педагогічної творчості: Підручник. - К.: Міленіум, 2006. - 344с.

24. Симановский А. Э. Развитие творческого мышления у детей. - Ярославль, 1999. - 248 с.

25. Січко І.О. В.О.Сухомлинський про вплив природи на розумовий розвиток молодших школярів. Зб.матеіалів науково-практичної конференції. - К.: Ін-т проблем виховання АПН України, 2003. - 126 с.

26. Старченко Л. Ю. Психология массовой коммуникации. Диагностика и активизация творческих спосібностей: Учеб-метод. Пособие. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 27. Стеценко Г. М. Розвиток причинного мислення // Розкажіть онуку. - 2001 - №19. - С.2-4.

28. Страхов И.В. Психология воображения. - Саратов, 1971. - 77с.

29. Сухомлинський В.О. Батьківська педагогіка. - К., 1978. - 178 с.

30. Сухомлинський В. О Вибрані твори в 5-ти т. - Т.4. - К.: «Радянська школа», 1976. - 640 с.

31. Сухомлинський В. О Вибрані твори в 5-ти т. - Т.5. - К.: «Радянська школа», 1976. - 657 с.

32. Сухомлинский В. А Сердце отдаю детям. - К.: «Радянська школа», 1972. - 244 с.

33. Василь Сухомлинський і сучасність: Матеріали Четвертих Всеукр. пед. читань. - Вип. 4. - Вінниця, 1997. - 169 с.

34. Творческое мышление. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 35. Щебланова Е. И. Психологическая диагностика одаренности школьников: проблемы, методы, результаты исследований и практики. - М.: МПСИ. - 2004. - 368 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?