Розвиток творчих здібностей учнів молодших класів на уроках музики - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 124
Сутність, структура творчих здібностей. Особливості розвитку творчих здібностей учнів 1–4 класів. Творча лабораторія вчителя музики (форми, методи, прийоми). Впровадження творчих завдань в музично-естетичній діяльності молодших школярів на уроках музики.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сухомлинський розглядає творчість як діяльність, у котрій розкривається духовний світ особистості; це своєрідний магніт, який притягує людину до людини[44]. М.О. Розглядаючи творчість як процес вирішення задач, в результаті якого відбувається подолання порогу важкості і зявляється деякий новий результат, Тейлор виходячи з аналізу наукової літератури виділив декілька типів визначення феномену творчості: 1) творчість як створення нової цілісності; 2) творчість як вироблення чогось нового, як створення інноваційного продукту; 3) творчість як самовираження, як праця свідомості в «чистій зоні», у недослідженій галузі, не обмеженій минулим досвідом; 4) творчість як процес взаємодії психічних структур особистості, що визначаються в термінах психоаналітичної школи («Я», «Воно», «Над-Я»); 5) творчість як мислення, орієнтоване на розвязання, де творчим є саме процес мислення. У інтерпретації Торранса наукові підходи до теорії творчості виражаються: 1) визначеннями новизни - тієї ідеї, яка виявляється новою для самого творця і для сучасної йому культури; 2) оригінальністю - новим поглядом на проблему або реальність, який протистоїть конформному, буденному, загальноприйнятому; 3) характеристикою творчості як розумового процесу, що відрізняється здібностями мислити аналогічно і взаємодіяти на усвідомлюваному і неусвідомлюваному рівні, включати етапи дозрівання ідеї, підготовку, інкубацію, осяяння і перегляд минулого бачення; 4) розумінням творчості як прояви розумових здібностей, що забезпечують творчі досягнення; 5) виділенням типологічних рис творчості у вигляді експресивної (спонтанного, як у дітей), продуктивної (наукові і художні продукти як результати контрольованої вільної гри), інвентивного (винахідницького в матеріалах, методах і техніці), інноваційного (стратегія поліпшення того, що є), такого, що породжує (висунення абсолютно нового принципу, який організує нові рухи і школи). Матюшкіну, психологічні передумови розвитку і становлення творчої особи включають наступні компоненти: 1) домінування пізнавальної мотивації; 2) дослідницька спрямованість миследіяльної активності; 3) можливість досягнення нестандартних рішень; 4) можливість прогнозування і передбачення результату пошуку (творчості, дослідження); 5) здібність до створення ідеальних еталонів, що можуть забезпечити високі естетичні, етичні і інтелектуальні оцінки. Більшість авторів погоджуються з думкою, що здатність до творчості притаманна усім без винятку людям, але це характерно для дитинства, з часом же ця здатність частіше всього зникає.Результати, отримані в результаті проведення нашого дослідження, дозволяють сформулювати ряд загальних теоретичних і практичних висновків щодо необхідності, можливості і інтенсивності формування творчих здібностей молодших школярів на уроках музики. Створення чогось нового, того що не існувало раніше - це захопливий процес, який стимулює загальний розвиток дитини, є визначним фактором у формуванні особистості. Творчі здібності у дитинстві мають загальний характер, тобто займатися творчістю можуть усі діти, важливо збудити у дитини інтерес до творчості, розсунути рамки їх можливостей. Для успішності впровадження творчих методів у своїй діяльності вчителю потрібно досконало знати вікові та психофізіологічні особливості цього віку, зважати на його проблеми і переваги. Урок музики, як основна форма музично - естетичного виховання молодших школярів, має більше можливостей для використання методів і різновидів діяльності, що допомагають розвитку творчих здібностей учнів.

Вывод
Результати, отримані в результаті проведення нашого дослідження, дозволяють сформулювати ряд загальних теоретичних і практичних висновків щодо необхідності, можливості і інтенсивності формування творчих здібностей молодших школярів на уроках музики.

1. Творчість є актуальною потребою дитинства. Створення чогось нового, того що не існувало раніше - це захопливий процес, який стимулює загальний розвиток дитини, є визначним фактором у формуванні особистості. Творчі здібності у дитинстві мають загальний характер, тобто займатися творчістю можуть усі діти, важливо збудити у дитини інтерес до творчості, розсунути рамки їх можливостей.

2. Діти молодшого шкільного віку знаходяться у сенситивному періоді - тобто процеси розвитку у них здійснюються особливо активно, що важливо для розвитку як загальних (творчих у тому числі), так і спеціальних здібностей. Для успішності впровадження творчих методів у своїй діяльності вчителю потрібно досконало знати вікові та психофізіологічні особливості цього віку, зважати на його проблеми і переваги.

3. Урок музики, як основна форма музично - естетичного виховання молодших школярів, має більше можливостей для використання методів і різновидів діяльності, що допомагають розвитку творчих здібностей учнів. Але для успішного їх використання вчителю необхідно зважати на деякі моменти: - мотиваційний момент (творчій діяльності повинне передувати певне стимулювання);

- необхідна підготовка до творчих завдань, з причини того, що вони базуються на попередньому досвіді учнів;

- логічність і драматургічна визначеність застосування;

- самостійність виконання;

- можливість застосування на всіх етапах уроку;

4. Керівником дитячої творчістю є вчитель. Це вимагає від нього не тільки вичерпного оволодінням своїм предметом, знань з педагогіки і психології, але і креативності, артистизму, прагнення до постійного самовдосконалення, самоосвіти. Він повинен володіти методами, прийомами і формами творчої діяльності, яка неодмінна будуватися на засадах гуманного, особистісно-орієнтованої виховання. Педагогічними умовами інтенсивного розвитку творчих здібностей на уроках музики постають: - гнучка, відкрита модель музично-естетичної діяльності на уроках музики;

- співтворчість вчителя і учнів;

- демократичний стиль спілкування діалогічного характеру;

- атмосфера успіху;

- опора на творчі технології (методи, прийоми, форми, засоби);

- стимулювання рефлексивної (самоаналіз, саморегуляція, самоконтроль) діяльності учнів;

5. Поле застосування творчих задач на уроці музики є дуже широким. Важливими обєднуючими факторами творчої діяльності є самостійність і оригінальність (новизна) створеного, але ми вважаємо за потрібне наголосити, що цінною в творчій діяльності є саме процес, а не продукт діяльності, тільки у процесі творчості дитина може розвиватися найбільш природно і органічно.

Список литературы
1. Агапова И.А., Давыдова М.А. 30 музыкальных занятий для начальной школы. - М., 2002.

2. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - М: ВЛАДОС, 2003.

3. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе: Учебное пособие. - М., 1983.

4. Асафьев Б.В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. - М.: Музыка, 1973.

5. Булатова О.С. Педагогический артистизм: Учебное пособие. - М.: Издательский Центр «Академия», 2001.

6. Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. - М.: Издательство «Прогрес», 1990.

7. Вєтлугіна Н. Музичний розвиток дитини. - К., 1968.

8. Виготський Л.С. Педагогічна психологія. - М.: АСТ: Астрель: Люкс, 2005.

9. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник / Скрипниченко О.В., Долинська Л.В. Огороднійчук З.В. та інші. - К.: Просвіта, 2001.

10. Гройсман А.Л. Основы психологии художественного творчества: Учебное пособие. - М.: Когито-Центр, 2003.

11. Гумінська О.О. Уроки музики в загальноосвітній школі: Методичний посібник - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2007.

12. Дейнс Е. Перша енциклопедія музики. - М.: Махаон, 1999.

13. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музикального воспитания в школе: Учебное пособие. - М., 1989.

14. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества: Учебное пособие для вузов. - М.: Академический проспект: Культура, 2005.

15. Естетика: Підручник / За загальною редакцією Л.Т. Левчук - К.: Вища школа, 2006.

16. Жукова О.А. Теория творчества и современное образование // Искусство и образование. - 2006. - №3. - С. 4-25.

17. Загальна психологія: Підручник / Скрипниченко О.В., Долинська Л.В. Огороднійчук З.В. та інші. - К.: Либідь, 2005.

18. Загвязинский В.И. Педагогическое творчество учителя. - М., 1986.

19. Зорин С.С. Формирование творческих способностей школьников // Искусство и образование. - 2006. - №3. - С. 26-39.

20. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М., 1990.

21. Креативный ребенок: Диагностика и развитие творческих способностей. - Ростов на Дону: Феникс, 2004.

22. Кремень В.Г. Національна доктрина розвитку освіти / Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія / За редакцією В.Г. Кременя. - К.: Знання, 2005.

23. Лазарєв М.О. Основи педагогічної творчості. - Суми, 1993.

24. Лук А.Н. Психология творчества. - М.: Наука, 1978.

25. Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя: Книга для учителя. - М.: Посвещение, 1992.

26. Мелик - Пашаев А. О художественной одаренности возрастной и индивидуальной // Искусство в школе. - 2003. - №3.

27. Некрасова-Каратеева О. Защитить право ребенка на творчество // Искусство в школе - 2005. - №5.

28. Немов Р.С. Общие основы психологии. Кн. 1. М., 1994.

29. Общая психология / Под редакцией Петровского А.В. - М.: Просвещение, 1988.

30. Падалка Г.М. Учитель, музика, діти. - К.: Муз. Україна. - 1982.

31. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. - К.: Вища школа, 1997.

32. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: Навч. Посібник. - К.:Либідь, 2001.

33. Практикум із загальної психології / За редакцією Т.І. Пашукової. - К.: Товариство «Знання», 2000.

34. Психологический словник / За редакцією В.П.Зінченко, Б. І. Мещерякова - М., 1999.

35. Психология творчества / Под редакцией Пономарева Я.А. - М.: Наука, 1990.

36. Ригіна Г.С. Уроки музики у початкових класах. - М., 1979.

37. Роменець В.А. Психологія творчості: Навчаьний посібник // Творчість досліджена творцем: Передмова Манохи І.П. - К.:Либідь, 2001.

38. Ростовський О.Я. Методика викладання музики в основній школі. - Тернопіль, 2001.

39. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - М., 1946.

40. Словарь практического психолога / Составитель С.Ю. Головин. - Минск: Харвест, 1997.

41. Станиславский К.С. Моя жизнь в искусстве. - М.: 1980.

42. Степанов С. Популярная психологическая энциклопедия. - М.: Эксмо, 2005.

43. Стефіна Н.В. Педагогічна скринька майбутнього вчителя: Навчальний посібник. - Суми: СУМДПУ ім А.С Макаренка, 2006.

44. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Рождение гражданина. Письма к сыну. - К.: Радянська школа. - 1985.

45. Теплов Б.М. Избранные психологические труды в двух томах / Психология музыкальных способностей. - М., 1990.

46. Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. - М., 1961.

47. Філософський словник / За редакцією І. Т. Фролова. - М., 1980.

48. Яковлева Е.Л. Психология развития творческого потенциала личности. - М., 1997.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?