Розвиток трудового потенціалу в Сумській області - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 91
Поняття та головний зміст, соціально-економічна характеристика трудових ресурсів. Сумська область: соціально-економічні показники розвитку регіону, оцінка ефективності використання трудового потенціалу в ньому та фактори впливу на даний показник.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Тема моєї дипломної роботи «Розвиток трудового потенціалу в Сумській області», на мою думку це питання є дуже актуальним у наш час, бо саме трудовий потенціал забезпечує економічний розвиток певної місцевості, а отже і цілої країни. Національне багатство створюється безпосередньо працею його громадян, тому трудові ресурси варто віднести до одного з основних факторів розвитку економіки країни. Звідси важливий висновок - суспільство зацікавлено в максимальній питомій вазі трудового потенціалу, задіяного в суспільно-корисній праці, адже це збільшує валовий внутрішній продукт (ВВП) і національний дохід (НД), що зрештою дає можливість підвищити якість життя населення. Соціальна сутність трудового потенціалу полягає в тому, що він дає можливості як окремим особам, так і різним соціальним групам населення самоствердитися у суспільстві та забезпечити собі і суспільству законне джерело доходів.Потенціал суспільства залежить від якості характеристик сукупної робочої чинності, що визначають рівень розвитку здатностей до праці (професійної майстерності, інтелекту, творчої активності й ін.) і специфіку найважливіших соціальних рис суспільства (відповідальності, ретельності). Таким чином, трудовий потенціал виражає, з одного боку, можливість участі працівника або всіх членів колективу підприємства в суспільно корисній діяльності як специфічного виробничого ресурсу, з іншого - характеристику якостей працівників, що відображають рівень розвитку їхніх здібностей, придатності і підготовленості до виконання робіт певного виду і якості, ставлення до праці, можливостей і готовності працювати з повною віддачею сил і здібностей. Формування, розвиток і відтворення трудоресурсного потенціалу відбувається під безпосереднім впливом наступних взаємоповязаних чинників: - демографічних (динаміка кількості працездатного населення, природний і механічний рух населення, статево-вікова структура та ін.); В магістерській роботі я розглянула фактори, що впливають на ефективність використання трудового потенціалу Сумської оласті, такі як демографічні, освіта, культура, соціальний захист населення та ін., трудовий потенціал в Сумській області (економічна активність населення, рівень безробіття та ефективність використання робочої сили). За даними головного управління статистики Сумської області економічно активне населення у 2010 р. становило: у віці 15-70 років - 556,2 тис. осіб, або 62,7 % до населення відповідної вікової групи; працездатного віку - 508,7 тис. осіб, або 71,4 %.

Вывод
Трудовий потенціал суспільства являє собою сукупні здатності до суспільно-корисної діяльності працездатного населення.

У кількісному відношенні суспільний трудовий потенціал характеризує можливості суспільства по залученню до суспільної праці населення різного віку й статі.

У якісному відношенні - це його реальні можливості по реалізації через участь у суспільно-корисній праці всього різноманіття особистих здатностей й якостей: знаний, умінь і навичок, що здобувають людьми в процесі життя.

Потенціал суспільства залежить від якості характеристик сукупної робочої чинності, що визначають рівень розвитку здатностей до праці (професійної майстерності, інтелекту, творчої активності й ін.) і специфіку найважливіших соціальних рис суспільства (відповідальності, ретельності).

Таким чином, трудовий потенціал виражає, з одного боку, можливість участі працівника або всіх членів колективу підприємства в суспільно корисній діяльності як специфічного виробничого ресурсу, з іншого - характеристику якостей працівників, що відображають рівень розвитку їхніх здібностей, придатності і підготовленості до виконання робіт певного виду і якості, ставлення до праці, можливостей і готовності працювати з повною віддачею сил і здібностей.

Трудовий потенціал є невідємною частиною економічного потенціалу регіону, ефективність використання якого залежить від оптимального співвідношення трудових, виробничих, природних та інших видів економічних ресурсів, зосереджених на даній території.

Формування, розвиток і відтворення трудоресурсного потенціалу відбувається під безпосереднім впливом наступних взаємоповязаних чинників: - демографічних (динаміка кількості працездатного населення, природний і механічний рух населення, статево-вікова структура та ін.);

- соціально-економічних (ринок праці, безробіття, структурні зміни в економіці, система оплати праці, охорона здоровя, умови відновлення працездатності, житлові умови, організація побуту, оздоровлення, відпочинку та ін.);

- освітньо-культурних (інтелектуальний рівень, освіта, кваліфікація, набутий досвід, загальний рівень культури, ментальність, ставлення до праці та ін).

В магістерській роботі я розглянула фактори, що впливають на ефективність використання трудового потенціалу Сумської оласті, такі як демографічні, освіта, культура, соціальний захист населення та ін., трудовий потенціал в Сумській області (економічна активність населення, рівень безробіття та ефективність використання робочої сили).

За даними головного управління статистики Сумської області економічно активне населення у 2010 р. становило: у віці 15-70 років - 556,2 тис. осіб, або 62,7 % до населення відповідної вікової групи; працездатного віку - 508,7 тис. осіб, або 71,4 %.

Тенденція збільшення безробітного населення, що спостерігалась в 2009 році порівняно з 2008 роком на 42,3 % змінилася на позитивну. Кількість безробітного населення поступово стало скорочуватися до 59,2 тис. осіб, що на 3 тис. осіб менше. А кількість зареєстрованих осіб у державній службі зайнятості протягом 2010 року знизилась з 25,2 тис. осіб до 17,4 тис. осіб. Якщо порівняти регіони України за рівнем безробіття у 2009-2010 роках, то існує постійна тенденція: Сумська та Тернопільська області поділяють третє місце (12,4 % у 2009 році та 11,6 % у 2010 р. до економічно активного населення), Ровенська та Чернігівська області лідирують і займають перше та друге місця в цьому рейтингу.

Можу зробити висновок, що трудовий потенціал Сумської області зростає, що видно з розрахунків і діаграм розділу З, тому можу стверджувати, що розвиток, хоч і н стрімкий, але ж відбувається.

Для того, щоб трудовий потенціал області постійно зростав, і не погіршувався у порівнянні з нинішнім становищем, на мою думку, потрібно забезпечити професійну підготовку та наступне працевлаштування молоді, що отримала освіту, а також надавати інформацію про професії, які користуються сталим попитом на ринку праці молоді шкільного віку. Існує певна тенденція (14-18 % від загального обсягу безробітних) щодо не працевлаштування після закінчення загальноосвітніх та вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації. Але насамперед економічні чинники впливають на подальший розвиток трудового потенціалу Сумської області. Вивільнення працівників з підприємств з економічних причин у 2009 році становило 45,5 %, у 2010 - 39,9 % загальної кількості безробітних, а у звязку з закінченням контракту приблизно 10 %. При цьому питома вага вивільнення працівників за цей же період за власним бажанням склала 27-29 %, хоча у 2002-2008 рр. була на рівні 35-38 %. Таким чином реальні доходи населення, система стимулювання праці, податкова система, кредитно-фінансовий механізм та інші - основні економічні чинники, що впливають на розвиток та використання трудового потенціалу.

Список литературы
1 Іванісов О.В. Управління трудовим потенціалом / Іванісов О.В. - Харків: ХНЕУ, 2007. - 235 с.

2 Кучинська О.О. Вплив інтеграційних процесів на економічну активність населення, зайнятість та ринок праці / О.О. Кучинська // Економіка та держава. - 2008. - № 3.

3 Міністерство праці та соціальної політики України / Центр перспективних соціальніх досліджень / Підсумковий моніторинг розвитку соціальної сфери за 2010 рік - електронне джерело: http://www.cpsr.org.ua/index.php? option=com_content&view=article&id=148: - 2010-&catid=17:2010-06-10-20-44-31&Itemid=24

4 журнал «Економічна правда» 15.02.2011 - ел. джерело: http://www.epravda.com.ua/news/2011/02/15/271611/

5 Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посіб.

- 2-ге вид., стер. - К.: Знання-Прес, 2001. - 313 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

6 Економіка підприємства: Підр. / За заг. ред. С.Ф. По кропивного.

- Вид. 2-ге, перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 528 с., іл.

7 Протопова В.О., Полонський А.Н. Економіка підприємства.

Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Київ: ЦУЛ, 2003. - 220 с.

8 Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства: Навч. пос. - Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 436 с.

9 Завіновська Г.Т. Економіка праці: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - 200 с.

10 Храмов В.О., Бовтрук А.П. Основи управління персоналом, 2001, 112 с.

11 Мотивация и оценка персонала: Пособие / Дмитренко Г.А., Шарапатова Е.А., Максименко Т.М., 2002, 248 с.

12 Калина А.В. Организация и оплата труда в условиях рынка, 2003

13 Швець Н.Г. Раціоналізація трудової діяльності, 2004, 94 с.

14 Калина А.В. Економіка праці: Навч. посібник. - К.: МАУП, 2004.

- 269 с.

15 Бандур І. С. Трудоресурсна безпека України в контексті глобалізації економіки та розвитку ринку праці. Проблеми формування ринкової економіки // Міжвідомчий наук. збірник. - К.: КНЕУ, 2001. - 627

16 Большой экономический словарь / Под. ред. А.Н. Азрилияна. - М.: Институт новой экономики, 1999. - 1245 с. Васильченко В.С. Державне регулювання зайнятості. - К.: КНЕУ, 2003. - 252 с.

17 Генкин Б.М. Экономика и социология труда. - М: НОРМА-ИНФРА, 1998. - 373 с.

18 Державний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності. ДК-009-96. - Держстандарт України, 1998.

19 Економічна активність населення 2002: Стат. зб. / Держкомстат України. - К., 2003. - 209 с.

20 Економічна енциклопедія / Під. ред. Б.Д. Гаврилишина. - К.: Академія, 2002. - Т. 2 - 846 с.

21 Економічна енциклопедія / Під ред. Б.Д. Гаврилишина. - К.: Академія, 2002. - Т. 3 - 951 с.

22 Есинова Н.И. Экономика труда и социально-трудовые отношения. - К.: Кондор, 2003. - 462 с.

23 Завіновська Г.Т. Економіка праці. - К.: КНЕУ, 2003. - 299 с.

24 Кадомцева С.В. Экономические основы системы социальной защиты. - М., 1997. - 248 с.

25 Колосницына М.Г. Экономика труда. - М.: Магистр, 1998. - 236 с.

26 Конвенции и рекомендации 1956-1990 / МОП. - Женева: МБТ. - Т. 2 - 2247 с.

27 Лібанова Е.М. Демографическое развитие Украины: проблемы и перспективы. Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки // Міжнар. наук-практ конференція. - К.: Мінпраці України, НАН України, РВПС України НАН України, Укр. ін-тут соц. досліджень, 2000. - Т. 1 - 562 с.

28 Михасюк І., Мельник А., Крупка М., Залога З. Державне регулювання економіки. - К.: Атіка; Ельга-Н, 2000. - 592 с.

29 Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами. - К.: Кондор, 2003. - 223 с.

30 Петюх В.М. Ринок праці. - К.: КНЕУ, 1999. - 283 с.

31 Погорілко В.Ф. Нова Конституція України. Огляд, коментар і текст Основного Закону. - 3-тє вид. - К.: Наукова думка, 1998. - 155 с.

32 Ринок праці України у 2002 році: Аналіт.-стат. зб. - К.: Держ. центр зайнятості. - 245 с.

33 Розміщення продуктивних сил України / За ред. Є. П. Качана. - К.: Вища школа, 1998. - 208 с.

34 Сакс Дж., Пивоварський О. Економіка перехідного періоду. Уроки для України. - К.: Основи, 1996. - 345 с.

35 Скуратовський В., Палій О., Лібанова Е. Соціальна політика. - К.: УАДУ, 1997. - 360 с.

36 Статистичний щорічник. Україна за 2002 рік. Держкомстат України. - К.: Консультант, 2003. - 663 с.

37 Экономика труда. Социально-трудовые отношения / Под. ред. Ю.Г. Волгина, Ю.Г. Одегова. - М.: Экзамен, 2002. - 735 с.

38 Экономика труда и социально-трудовые отношения / Под ред. Г.Г. Меликьяна, Р.П. Колосовой. - М.: МГУ, 1996. - 623 с.

39 Экономическая энциклопедия / Гл. ред. Л.И. Абалкин. - М.: Экономика, 1999. - 1053 с.

40 Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За заг. ред. В.М. Гейця. - К.: Фенікс, 2003. - 1006 с.

41 Федонін О.С., Рєпіна І. М., Олексюк О.І. Потенціал підприємства: формування та оцінка. - К.: КНЕУ, 2003.

42 Петюх В.М. Ринок праці. - К: КНЕУ, 1999. - с. 63

43 Закону України «Про зайнятість населення»

44 Лісогор Л. Оптимізація професійно-кваліфікаційних параметрів як умова підвищення конкурентоспроможності робочої сили в Україні // Україна: аспекти праці. - 2003. - № 3.

45 Економічна енциклопедія. - К.: Видавничий центр «Академія», 2000. - Т. 1. - С. 748.

46 Осовська Г.В., Крушельницька О.В. Управління трудовими ресурсами. - Житомир, 2000. - С. 92.

47 Качан Е.П., Шушпанов Д.Г. Управління трудовими ресурсами. - К.: Юридична книга, 2003. - С. 130.

48 Сушко Н.М. Зайнятість працездатного населення в умовах формування ринкових відносин. Автор. дис. на здобуття наукового ступеня, канд. екон. наук. - К., 1995. - 19 с.

49 Кравченко І. С. Трудозберігаюча функція зайнятості: Монографія. - К.: ІНЮРЕ, 1998. - 360 с.

50 Богиня Д.П. Концептуальні підходи до визначення конкурентоспроможності робочої сили на ринку праці. Україна: аспекти праці. - 1999. - № 6. - С. 38.

51 Золота еліта України - http://ukrgold.net/ukr/

52 http://state-gov.sumy.ua/2011/05/04/socalnoekonomchne_stanovishhe_sumsko_oblast_za_schenberezen_2011_roku.html - Соціально-економічне становище Сумської області за січень-березень 2011 року - 4 травня 2011 08:36

53 Прес-випуск Головного управління статистики у Сумській області: http://sumy-region.gov.ua/index.php? option=com_content&task=view&id=1550

54 http://novynar.com.ua/worldabus/43285

55 Biz. Liga. Net: Жилая недвижиомсть, итоги года.

56 Гальчинський, Анатолій, «Вилікувати економіку можна тільки на ліберальних засадах», Юрій СКОЛОТЯНИЙ, Дзеркало Тижня, № 6 (786) 20 - 26 лютого 2010. Процитовано 22 лютого 2010.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?