Розвиток співацького голосу дітей та юнацтва: методичні основи мутаційного періоду - Магистерская работа

бесплатно 0
4.5 154
Розгляд принципів та методів розвитку співацького голосу дітей та юнацтва в навчально-виховному процесі. Особливості постановки голосового апарату школярів в предмутаційний період. Ознайомлення із впливом на мутації голосу на вокальне виховання дітей.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Згідно з “Концепцією національного виховання” (1995 р.), належну увагу в оновленій системі музичного виховання і освіти приділено питанням розвитку естетичної культури й художніх здібностей особистості дітей та юнацтва. На конференції розглядалися проблеми співацького розвитку дітей у віці до 10-11 років, тобто до появи мутації голосу. Отже, недостатня дослідженість проблеми, а також протиріччя між значущістю мутаційного періоду в розвитку співацького голосу дитини як одного з найважливіших етапів процесу формування вокальної культури дитини і як складової загальної естетичної культури, та необхідності врахування особливостей даного періоду протягом всього вокального навчання і відсутністю науково-методичного забезпечення цього процесу зумовили вибір теми магістерського дослідження - “Розвиток співацького голосу дітей та юнацтва: методичні основи мутаційного періоду”. У дослідженні ми виходили з гіпотези про те, що розвиток співацького голосу буде ефективним завдяки систематичності та безперервності занять сольним співом, не виключаючи період мутаційних змін; урахуванню психологічно-фізіологічних особливостей розвитку співацьких голосів відповідно до статі та віку юного співака; оволодінню навичками акустичного та регістрового співу; дотриманню гігієни голосу у відповідності із індивідуальними особливостями юного співака.

План
ЗМІСТ

ВСТУП . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Розділ 1. НАУКОВІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ СПІВАЦЬКОГО

ГОЛОСУ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

1.1. Вокальне виховання дітей та юнацтва . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.2. Особливості вокального навчання в мутаційний період та гігієна співацького голосу підлітків . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 1.3. Методи співацького навчання дітей та юнацтва . . . . . . . . . . 43

Розділ 2. МУТАЦІЯ ГОЛОСУ ТА II ВПЛИВ НА ВОКАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА

2.1. Розвиток співацького голосу дитини в предмутаційний період . . . 61 2.2. Мутаційний період та охорона співацького голосу підлітків. . . . . 79 2.3. Післямутаційний період та проблеми визначення співацького голосу юнацтва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Список литературы
1. Аллеманов Дмитрий. Соображения об упорядочении церковно-певческого дела // Поместный Собор Русской православной церкви 1917-1918 года. О Церковном пении. - М.: Православный Свято-Тихоновский Богословский институт, 2002. - 331с.

2. Апраксина Музыкальное воспитание в школе. Орлова Н. //О возрастных изменениях в голосовом механизме подростков в связи с ускорением их роста и развития./ М.: Музыка, 1979.С. 103-110.

3. Аспелунд Д. Основы постановки голоса в кружке / Теория и практика вокальной культуры в хоровой работе. - В кн. Левидов И.И. Направление звука в «маску» у певцов. - Л., Тритон, 1959. - 53с.

4. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. Под ред. М. Львова. - М. - Л., Музгиз, 1952. - 191с.

5. Багадуров В.Н. Начальные приемы развития детского голоса. - М., Изд. Акад. пед. наук. РСФСР, 1954. - 43с.

6. Багадуров В.А. Вокальное воспитание детей. - М., 1953. - 93с.

7. Бірюкова Л.А. Інтеграція педагогічної майстерності і предметах “хорове диригування” та “постановка голосу: Збірник наукових праць. - Суми: СУМДПУ ім. А.С. Макаренка, 2001. - 163с.

8. Варламов А. Е. Полная школа пения. - М: Музгиз, 1953, - 105с.

9. Вербов А.М. Техника постановки голоса. Изд. 2-е М., Музгиз, 1961. - 52с.

10. Витт Ф. Ф. Практические советы обучающимся пению. - Л .: Музыка, 1968. - 63с.

11. Вопросы вокально-хорового воспитания школьников: Сб. научных трудов. - М.: МГПИ им. В.И. Ленина,1983. 160с.

12. Вопросы методики начального музыкального образования. Ред. - сост. В. Натансов., В. Руденко. - М.: Музыка, 1981. - 231с.

118 13. Вопросы методики преподавания в детской музыкальной школе. М.-

Л., Музыка, 1965. - 123с.

14. Вопросы физиологии пения и вокальной методики./ Труды. Вып.25; ГМПИ им. Гнесиных. - М.; 1975. - 168с.

15. Воронин О.К., Воронина Р. М. 30 вокализов на основе народних песен. - К.: Музычна Украина, 1991. - 71с.

16. Воспитание и охрана детского голоса : под ред. В.А. Багадурова. - М., изд. АПНРСФСР., 1953. - 73с.

17. Гембицкая Е.Я. Обучение мальчиков пению в хоре начальной школы. - М., Изд. Акд. пед. наук РСФСР, 1955. - 108с.

18. Глубоковский М. Н. Гигиена голоса: для артистов, учителей, учеников и любителей пения, ораторов и проповедников. - М.:Университет. Типограф., 1889. - 123 с.

19. Даньшина Н.Д., Козлова В.І., Коробка В.І. Словник вокальних термінів. - Ніжин, 2001. - 74с.

20. Детский голос /Под ред. Шатской В. И. -М.; 1970. -180 с.

21. Детский голос. Экспериментальные исследования. Под ред. В.Н. Шацкой. - М., Педагогика, 1970. - 231с.

22. Дмитриев Л. Голосовой аппарат певца. Наглядное пособие. (Под общ. ред. В.Чаплина. - М.: Музыка, 1964. - 34с.

23. Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе. - М.: Просвещение, 1989. - 207с.

24. Дмитриев Л.Б. Голосообразование у певцов. - М.: Музгиз, 1962.- 54с. 25. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. - М.: Музыка, 1968. -

С.408.

26. Добровольская Н., Орлова Н., Что надо знать учителю о детском голосе. - М.,1972. -32с.

27. Егоров А. М. Гигиена голоса и его физиологические основы. -М.: Гос. Муз. изд-во, 1962. - 174 с.

119 28. Емельянов В. В. Фонопедический метод формирования певческого голосообразования. - Новосибирск: Наука, 1991. - 40 с.

29. Емельянов В. Развитие голоса. Координация и тренаж. Учебно-методическое пособие для учителей музыки и пения, хормейстеров и вокалистов. - СПБ.: Лань, 1997. - 192с.

30. Заседателев Ф.Ф. Научные основы постановки голоса. Изд. 4-е - М., Музгиз, 1937. - 116с.

31. Зеленецька І.О. Співають діти на уроках музики початкових класів: Навчально-методичний посібник. - Камянець-Подільський: Абетка, 2005. - 172с.

32. Злобин К.В. Физиология пения в профилактике заболеваний голоса певцов. - Л., Медгиз, 1958. - 136с.

33. Иванько Т. А. Берегите голос: Советы учителям: Метод. Рекомендации. - Великий Новгород: РЦРО, 1999. - 27 с.

34. Каплун Я. М. Пособие по обучению постановки голоса вокалистов. - М,: Красный воин, 1998. - С 4.

35. Карелин В.Л. Новая теория постановки голоса. С добавлением практического применения теории ко всем видам голосов - мужских и женских. - Спб., 1912. - 227с.

36. Киселев А.Н. Исследование новых методов формирования тембра голоса певца на основе изменения условий самоконтроля: Диссертация канд. Искусствоведения. - Л., 1976. - 126 с.

37. Коломієць О.М. Хорознавство: Навч. посібник. - К.: Либідь, 2001. - 168 с.

38. Комисаров О.В. Фонетический метод в формировании вокально-артикуляционных навыков у учащихся мл. классов. - К., 2000. - 242с.

39. Кочнева. И., Яковлева А. Вокальный словарь.- Л.: Музыка, 1988. - С. 20 -21.

120 40. Критская Е.Д. Формирование интонационно-слухового опыта младших школьников на уроках музыки.: Диссертация канд. пед. наук.: 13.00.01 .- М., 1994. - 198 с.

41. Лаури-Вольпи Дж. Вокальные паралели, - Л.: Музыка, 1972. - 304с.

42. Лебедева Н.Ф., Баринова Е.А. Оценка состояния голосового аппарата детей, поющих в хоре, во время мутации // Вопросы физиологии и патологии органа слуха и верхних дыхательных путей. - Л.: Медицина, 1972. - ВЫП. 2.- С. 293-297.

43. Лернер И.Я. Дидактические основи методов обучения. - М.: Педагогика, 1981. - 186 с.

44. Левидов И.И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии. Л. - М., Искусство, 1939. - 254с.

45. Левидов И.И. Охрана и культура детского голоса. Л. - М., Музгиз, 1939. - 112с.

46. Левидов И.И. Вокальное воспитание детей. - Л.: Тритон, 1936. - 53с. 47. Люш Д. Развитие и сохранения певческого голоса. - Киев.: Муз

Украина, 1988. - 144с.

48. Маліневська В.М. З досвіду формування співочого голосу у класі М.Ф.Бровченко // Наукові записки: Ніжинський НДПУ ім. М. Гоголя, 2004. - С.203-210.

49. Малышева Н.М. О пении: методическое пособие. - М.: Советский композитор, 1988, - 134с.

50. Манжос Л. О. Методика постановки дитячого голосу. - Донецьк.1996.-С. 10 - 16.

51. Маркотенко И. П.В. Голубев - педагог вокалист. - К.: Музычна Украина, - 35с

52. Маруфенко О.В. Слухацька установка як психологічна умова формування та розвитку вокально-слухових навичок // Наукові записки: Ніжинський НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С.155-158.

121 53. Маруфенко О.В. Деякі особливості формування діапазону чоловічих голосів майбутніх учителів музики: Збірник наукових праць. - Суми: СУМДПУ ім. А.С. Макаренка, 2001. - 163с.

54. Маруфенко О.В. Формування вокально-слухових навичок майбутнього вчителя музики. - Автореферат дисертації ... кандидата педагогичних наук. - К ., 2006. - 20 с.

55. Масол Л.М. Методика навчання мистецтва у початковій школі: Посібник для вчителів. - Х.: Веста: Ранок, 2006. - 256с.

56. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению: Учеб. пособие для студентов пед. ин - тов. - М.: Просвещение, 1987. - 95с.

57. Менабени А.Г. Самостоятельная работа студентов при обучении сольному пению // Вопросы вокальной педагогики. - М.: Музыка, 1976. - вып. 5. - С.247 261.

58. Микиша М. Практичні основи вокального мистецтва. - К.; Музична україна, 1986.- 80с.

59. Мордвинов В. Практика основной работы по постановке голоса. - М - Л: Музгиз, 1948. - 65с.

60. Морозов В.П. Вокальний слух и голос. - М.-Л.: Музыка, 1965.- 88 с. 61. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. ИП РАН,МГК им. П.И.

Чайковского. - М., 2002, - 496с.

62. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. - Л.: Наука, 1967. - 204 с.

63. Назаренко И.К. Искусство пения. - М. - Л; «Госмузгиз», 1948. - 308с. 64. Орлова Н.Д. Развитие голоса девочек. (О возрастных изменениях). -

М., Изд. Акад. пед. наук РСФСР, 1960. - 103с.

65. Охорона дитячого голосу. Метод. лист. К., Рад. школа, 1974. - 47с.

66. Очерки по патологии речи и голоса. Под ред. С.С. Ляпидевского. Вып. 2-й. - М., Учпедгиз, 1963. - 153с.

67. Павлищева О. Методика постановки голоса. Крат. Пособие для хормейстеров и преподавателей пения. М. - Л., Музыка, 1964. - 124с.

122 68. Падалка Г. М. Вчитель, музыка, діти. - К.: Музична Україна, 1977. - 72 с.

69. Пашкина Л.Я. Детская вокальная музыка и профессиональная подготовка студентов // Вопросы вокально-хорового воспитания школьников. - М.: МГПИ, 1983. - С.92 - 97.

70. Пеньковский Г. М., Добронравова И. В. Диагностический алгоритм в комплексном обследовании больных с функциональними нарушениями голосового апарата // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. / 2000, /№ 6. - С. 73 -76.

71. Петрова Е. О динамике звука певческого голоса. М., Музгиз, 1963. - 48с.

72. Работнов Л.Д. Основы физиологии и патологии голоса певцов. М., Музгиз, 1932. - 153с.

73. Развитие детского голоса.(Материалы науч. конференции по вопросам вокально-хорового воспитания детей, подростков и молодежи 26- 30 марта 1961). Под ред. В.Н. Шацкой, - М., Изд. Акад. пед. наук РСФСР, 1963. - 344с.

74. Рахчеев Н.В, Постановка голоса и методика обучения пению: Учебно методическое пособие. - Мн.БГУ, 1988. - 44с.

75. Робоча програма з постановки голосу для спеціальності “Музика та світова художня культура” / Укл. О.Г. Стахевича. - Суми, 2003. - 15 с.

76. Ройзен Г.М. О голосообразовании в голосе и речи // Новые исследования в педагогических науках. - М.: Педагогика, 1974. - С.11 - 12.

77. Рождественский Г. Мысли о музыке. - М., 1976, - С.56.

78. Ростовський О.Я. Педагогика музичного сприймання: Навч.- метод. Посібник. - К.: ІЗМН, 1997. - 248 с.

79. Салан К.О., Петрикова О.П. Оптимізація практичної підготовки майбутніх вчителів музики // Наукові записки: Ніжинський НДПУ ім. М. Гоголя, 2003. - С. 104- 107.

123 80. Самосаревская В.П. Работа с высокими женскими голосами: Методические рекомендации для специальности «Сольное пение» Академия музыки, театра, изобразительных искусств; - Кафедра сольного пения. - Кишинев, 2006. - 32с.

81. Сенник Д.И. и Марчук Н.А. Развитие голоса учащихся начальных классов в процессе обучения музыке: Метод. Рекомендации. - Ровно: РГПИ, 1991. - 15 с.

82. Сергеев А.А. Воспитание детского голоса (Пособие для учителей пения общеобразовательных школ). Под ред. В.А. Багадурова. - М; Изд. Акад. пед. наук РСФСР, 1950. - 111с.

83. Скрипець С.В. Реалізація принципів особистісного підходу в педагогічній взаємодії музичного керівника з дитячим хоровим колективом// Наукові записки: Ніжин, 2003. С. - 75.

84. Стахевич О.Г. Основи вокальної педагогіки. Ч. 1: Природно-наукові теорії сольного співу. Курс лекцій: Навч. пос. Для студ.дир.-хор.фак.муз. та педвузів.-Х.-Суми: ХДАК-СУМДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002.- 92с.

85. Стахевич О.Г. Сольний спів. Програма для дитячих музичних шкіл та шкіл мистецтв за фахом “Сольний спів”.// Педагогічні науки: Збірник наукових праць. - Суми: СУМДПУ ім.А.С. Макаренка, 2003. - С.481-494.

86. СТАХЕВИЧА.Г. Регистровые звукообразования певческого голоса в вокальной педагогике. Методологическая разработка к теме “Процесс постановки голоса” для музыкально-педагогических ф - тов вузов. - Сумы, 1998. - 23с.

87. Стахевич А.Г. Теоретические основы процесса постановки голоса в вокальной педагогике. Разработка к теме: “Процесс постановки голоса” для музыкально-педагогических и вокальних факультетов вузов. - Сумы, 1990. - 43с.

124 88. Стефина Н.В. Специфіка вокально-хорової діяльності та її роль у формуванні співацьких навичок молодших школярів. //Педагогічні науки: Збірник наукових праць. - Суми: СУМДПУ ім. А.С. Макаренка, 2003. - С.495-503.

89. Стефина Н.В. Наукові основи формування співацьких навичок учнів початкових класів // Педагогічні науки: збірник наукових праць. - Суми: СУМДПУ ім. А.С.Макаренка, 2002. - С.445-451.

90. Соловьева А. Мой опыт работы с начинающими певцами. - в. сб.: Вопросы вокальной педагогики. Вып. 4 - М.; Музика, 1969, с.100-111.

91. Стулова Г.П. Дидактические основы обучения пению: Учебное пособие. - М.:МГПИ, 1988. - 69с.

92. Таранец Л.К. Из опыта работы с юношескими голосами в мутационный период в классе постановки голоса // Вестник владимирского государственного педагогического университета /Научно-методический журнал. - Владимир: ВГПУ,2002. - Вып.7 С. -254-258.

93. Тронина П. Из опыта педагога-вокалиста. Практические советы начинающим педагогам. - М., Музыка, 1976 - 110с

94. Физиология голоса и пения с наглядным изложением элементарной анатомии гортани и гигиена певца. Пер. с оф. М.Успенского. М., 1890. - 162с.

95. ФИБЕРЬ Ф. О сбережении и восстановлении голоса для артистов и любителей искусства на основе личного опыта составил Д - рь Фридрих Фиберь.- К.: Изд. Книж. и муз. Магазина Леона Идзиковского, 1900. 64с.

96. Фролов Ю. Пение и речь в свете учения И.П. Павлова. - М.: Музыка, 1966. - 98с.

97. Фучито Саотваторе, Байер Батнер Дж. Искусство пения и вокальная методика Энрико Карузо. - 3-е изд., доп. - Спб.: Композитор, 2004. - 56с.

125 98. Халабузарь П., Попов В., Добровольская Н. Методика музыкального воспитания. - М.: Музыка, 1990. -22 с.

99. Чишко О. Певческий голос и его свойства. М.- Л., Музыка, 1966.- 48с. 100.Юдин С.П. Певец и голос. М. - Л., Музгиз.1947. 139с.

101.Юрко О.О. Вокальне виховання дітей та юнацтва в закладах загальної додаткової освіти: Методичний посібник для вчителів музики загальноосвітніх шкіл, керівників вокальних гуртків, студентів диригентсько-хорових факультетів музичних та педагогічних вузів. - Суми: СУМДПУ ім. А.С. Макаренка, -2005. - 138с.

102.Юрко О.О. Особливості вокальних вправ для розвитку дитячих голосів// Педагогічні науки: Сум ДПУ, 2003. - С.546 - 554.

103.Юссон Рауль. Певческий голос. Исследование основных физиологических и акустических явлений певческого голоса. -М.,”Музыка”, 1974. 262с.

104.Юцевич Ю.Є. Теорія і методика розвитку співацького голосу: Навчально - методичний посібник для викладачів і студентів мистецьких навчальних закладів, учителів шкіл різного типу. - К.: ІЗМН, 1998. - 160 с.

105.Юцевич Ю.Ю. Словарь музыкальных терминов. - К.: Музична Україна, 1988. -162 с..

106.Яковенко С.Б. Павел Герасимович Лисициан: Уроки одной жизни.- М.: Музыка, 1989. - 143с.

107.Яковлев А. Физиологические закономерности певческой атаки. Тренировочные упражнения для воспитания вокалистов. - Л., Музыка, 1971. - 64 с.

126

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?