Розвиток соціальної сфери України - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 63
Соціальна сфера та її ефективність, місце і роль соціальної сфери. Витрати на соціально-культурні заходи. Пріоритеті напрямки фінансування науково-технічних та інноваційних програм. Показники соціальної сфери Росії та України. Метод екстраполяції тренда.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Витрати бюджету, будучи компонентом загальної фінансової категорії - бюджету - являють собою витрати, що виникають у звязку з виконанням державою своїх функцій. Соціальна сфера - це сукупність галузей національного господарства, створює соціальні блага у вигляді послуг освіти, охорони здоровя, культури, туризму і т. д. Ефективність соціальної сфери може бути визначена за допомогою системи показників, які відображають: національне господарство в цілому, окремі галузі соціальної сфери, окремі організації соціальної сфери. Ефективність деяких організацій соціальної сфери (освіта, охорона здоровя) можна оцінити і з точки зору шкоди, що може бути нанесений економіці, якщо дані організації соціальної сфери не будуть функціонувати зовсім або діяти не на повну потужність. До заходів зростання ефективності галузей соціальної сфери відносяться: наявність нормативної бази; забезпеченість економічними ресурсами; залучення організацій соціальної сфери до розробки і реалізації цільових державних програм; пільгове оподаткування; гнучка система управління.Рівень безробіття - це відносний показник безробіття, який показує його поширеність серед економічно активного населення. Він розраховується як відношення чисельності безробітного населення до чисельності економічно активного населення [п.Економічно активне населення у тому числі у віці 15-70 років працездатного віку зайняте населення в середньому, тис.осіб у % до населення відповідної вікової групи в середньому, тис.осіб у % до населення відповідної вікової групи у віці 15-70 років працездатного віку в середньому, тис.осіб у % до населення відповідної вікової групи в середньому, тис.осіб у % до населення відповідної вікової групиРинкова економіка, орієнтуючи населення на підвищення свого добробуту, передусім за рахунок трудової активності, ініціативи і підприємництва, поряд з підтриманням соціально-незахищених груп населення потребує державних гарантій забезпечення споживання для всіх громадян. http://www.ukrstat.gov.ua/Держкомстат України/ доходи населення/ виправлено автором На цій діаграмі ми бачимо динаміку зростання наявного доходу населення у розрахунку на одну особу. Зайнятість населення являє собою діяльність частини населення щодо створення суспільного продукту (національного доходу). Зайнятість обєднує виробництво і споживання, а її структура визначає характер їхніх взаємозвязків.Правопорушення - це протиправне, винне, каране і суспільно небезпечне діяння осудної особи, що заподіює шкоду інтересам держави, суспільства та громадян [п.Індекс споживчих цін - це зміни у часі загального рівня цін на товари та послуги, які купує населення для невиробничого споживання. Він є показником зміни вартості фіксованого набору споживчих товарів та послуг у поточному періоді до його вартості у базисному періоді. Індекси споживчих цін у 2005 - 2010рр. (табл. http://www.ukrstat.gov.ua/Держкомстат України/ індекс споживчих цін/ виправлено авторомЗараз культура - це складний суспільний феномен, що відіграє величезну роль у життєдіяльності людини: праця, побут, дозвілля, спосіб життя як окремої особи, так й усього суспільства, менталітет тісно пов?язані з рівнем розвитку культури. Культура впливає на характер поведінки, стиль і форми спілкування людей, їх свідомість, духовні потреби, ціннісні орієнтації.Пенсія - регулярна (періодична) грошова виплата соціально-аліментарного призначення, що провадиться особам похилого віку, інвалідам та іншим категоріям громадян та їх сімям у випадках, передбачених законом із суспільних фондів споживання у звязку з їх (або особи, на утриманні якої вони знаходяться) минулою трудовою або іншою суспільно корисною діяльністю, яка припинена або замінена більш легкою діяльністю з передбаченої законом поважної причини; виплата, розмір котрої співвідноситься, як правило, з минулим заробітком. Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах Пенсійного фонду, грн.Населення, питомий український термін - людність - сукупність людей, що постійно живуть у межах якоїсь конкретно вказаної території (районі,місті , області, частини країни, країні , континенту чи всієї земної кулі, тощо). Населення (табл. Кількість наявного населення Кількість постійного населення всього, тис.осіб у тому числі всього, тис.осіб у тому числі міське сільське чоловіки жінки http://www.ukrstat.gov.ua/Держкомстат України/ демографія/населення/виправлено автором/ На цій діаграмі ми спостерігаємо динаміку зменшення чисельності населення України з кожним роком.http://www.gks.ru/Госкомстат Російської Федерації/Соціальний рівень населення/ Рівень безробіття /виправлено авторомЧисельність зайнятих по субєктах Російської Федерації, в середньому за рік (таблиця 13) (за даними вибіркових обстежень населення з проблем зайнятості) тис. осіб /Федеративна служба державної статистики/чисельність зайнятого населення/ виправлено автором/ На цій діаграмі ми бачимо динаміку збільшення чисельності зайнятого населення з 2005 року по 2008 рік, після чого відбувся рі

План
Зміст

Вступ

1. Соціальна сфера та її ефективність

2. Показники соціальної сфери першої країни

1) Освіта

2) Рівень безробіття

3) Економічно активне населення

4) Дохід населення

5) Рівень зайнятості

6) Правопорушення

7) Індекс споживчих цін

8) Культура

9) Пенсії

10) Населення

3. Показники соціальної сфери другої країни

1) Освіта

2) Рівень безробіття

3) Економічно активне населення

4) Рівень зайнятості

5) Правопорушення

4. Прогноз на 2013 рік показників обох країн

1) Україна

2) Росія

5. Порівняння показників соціальної сфери обох країн

Висновок

Список використаної літератури

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?