Розвиток ринку праці в Україні - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 56
Стан і тенденції розвитку ринку праці в Україні: особливості, функції. Впровадження регуляторної політики ринкової організації праці, диференціація безробіття. Розрахунок заробітної плати, нарахувань на загальний ФОП. Визначення продуктивних витрат часу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Сьогодні, в умовах економічної кризи, існують деякі проблеми, звязані з регулюванням зайнятості і забезпечення соціального захисту населення, такі, як нестабільність на ринку праці і неможливість охопити соціальним захистом усі шари населення, обумовлені відсутністю нормативно-законодавчої бази й інших труднощів, що існують на сформованій політико-соціальній атмосфері нашого суспільства. Нині виділяють чотири напрями підходів до визначення ринку праці (робочої сили): 1. Представники першої групи ринок робочої сили розглядають як "сферу обігу специфічного товару «робоча сила» і як особливий, властивий товарно-грошовим відносинам спосіб її включення до економічної системи [4; 169]. Тому найбільш вдалим вважається визначення ринку праці, яке дають представники четвертого напряму: під ринком праці вони розуміють складну систему економічних відносин з обміну індивідуальної здатності до праці на фонд життєвих благ, необхідних для відтворення робочої сили та розміщення працівника в системі суспільного поділу праці за законами товарного виробництва і обігу. Але в звязку з тим, що на ринку праці купується лише здатність людини до праці (робоча сила), робітник «авансує» її роботодавцю за умови оплати її через певний період, а розрахунок відбувається за виконану конкретну роботу певної якості (працю), поняття «ринок праці» і «ринок робочої сили» можна використовувати паралельно.

План
ЗМІСТ

1. Теоретичне питання: Стан і тенденції розвитку ринку праці в Україні

2. Завдання з хронометражу

3. Завдання на розрахунок заробітної плати

Список використаних джерел

Список литературы
1. Закон України «Про зайнятість населення» від 01.03.1991 № 803-XII, із змінами, внесеними згідно із Законом від 13.01.2009.

2. Основи економічної теорії: Посібник для студентів вищих навч. закладів/ В.О. Рибалкін, М.О. Хмелевський. - К.: «Академія», 2006.

3. Мочерний С.В. Політекономія: Підручник. - К: Вікар, 2003.

4. Богиня Д.П., Грішнова О.А. Основи економіки праці: Навч. посібник.- К.: Знання - Прес, 2000.- Гл. 1.

5. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. акад. HAH України В. М. Гейця.- К.: Ін-т екон. прогнозування Фенікс, 2003.-Розд. 3.

6. Офіційний сайт Державного комітету статистики: .

7. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. Київ: Центр Навчальної літератури, 2006.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?