Розвиток, предмет і цілі порівняльного правознавства та його міждисциплінарність - Контрольная работа

бесплатно 0
4.5 151
Дослідження наукових праць різних вчених-компаративістів з метою виявлення і співставлення різних тверджень, концепцій щодо зародження та розвитку порівняльного правознавства, його предмету та цілей. Порівняльне правознавство та історія держави і права.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Історія виникнення порівняльного правознавстваТаким чином, предмет будь-якої науки - це певна галузь пізнання обєктивної реальності, що піддається науковому осмисленню. Порівняльне правознавство як самостійна галузь науки і навчальна дисципліна має свій предмет дослідження, що забезпечує його наукову і навчальну автономію. По сьогодні не вироблено загальний підхід до його визначення, оскільки серед компаративістів відсутня єдність поглядів не тільки на його предмет, але й на співвідношення його предмета з його обєктом і методами. Він окреслює коло питань, що складають предмет порівняльного правознавства, куди входять: методологічні проблеми порівняння в праві (теорія порівняльно-правового методу); порівняльне вивчення основних правових систем сучасності; традиційне «порівняльне законодавство», так зване функціональне порівняння; історико-порівняльне вивчення права. Порівняльне правознавство досліджує, головним чином, комплекс правових явищ як органічне ціле, геоправовий простір, що свідчить про домінування тенденції порівняння комплексів правових явищ, тобто не фрагментарне, а системне порівняння - макропорівняння, в яке неминуче включаються політологічні, культурологічні, психологічні аспекти функціонування права і правової системи в обєктивно існуючому загально-соціальному і національному контексті, хоча достатньо часто проводиться порівняння і на мікрорівні.Юридична наука і практика давно і успішно використовують порівняльне правознавство для досягнення своїх цілей. Які ж головні цілі порівняльного правознавства, який критерій їх виділення, як ці цілі співвідносяться з більш конкретними цілями і завданнями, які розвязуються порівняльним правознавством? До головних цілей порівняльного правознавства ми відносимо ті основні і стабільні їх цільові і функціональні установки, які забезпечують сталий і постійний розвиток порівняльного правознавства. Діючи для досягнення і цієї мети, порівняльне правознавство постійно отримує матеріали про розвиток і функціонування зарубіжних правових систем, державних інститутів, про їх взаємозвязки між собою, потрібні відомості про правові ситуаціях і тенденціях правового розвитку в регіональному та світовому масштабах. Але в кожному разі власне інформаційна мета порівняльного правознавства є найбільш простою і доступною для реалізації, бо вона як би висловлює спостереження за правовою сферою і далеко не завжди містить будь-якої аналіз та оцінки.Встановлені загальні закономірності щодо зародження, розвитку, подальшої еволюції порівняльного правознавства дозволяють відзначити, що більш комплексного підрозділу в системі теорії права і не віднайти. Звичайно, багато хто пропагує теорію про те, що порівняльне правознавство є окремою від теорії права наукою.

План
Зміст

Вступ

1. Предмет та основні цілі порівняльного правознавства

1.1 Предмет порівняльного правознавства

Вывод
Встановлені загальні закономірності щодо зародження, розвитку, подальшої еволюції порівняльного правознавства дозволяють відзначити, що більш комплексного підрозділу в системі теорії права і не віднайти.

Звичайно, багато хто пропагує теорію про те, що порівняльне правознавство є окремою від теорії права наукою. Проте насправді обидві живлять одне одну: теорія права ставить певні завдання - розгляд питання щодо удосконалення певного явища у вітчизняній правовій системі. Перше, що прийде на думку, - а як же даний елемент працює в зарубіжних країнах. Тому тут на допомогу якраз і приходить юридична компаративістика, що використовує свої специфічні методи для найбільш повного і комплексного наукового пізнання певних правових явищ.

Важливо, що порівняльне правознавство як наука ставить перед собою досить ґрунтовні і далекоглядні цілі, що є логічним продовженням предмету його вивчення і віддзеркаленням методів наукового пізнання.

І нарешті - не такою важливою є суперечка про час виникнення порівняльного правознавства, появу певних праць чи проведення певних конференцій. Не важливо коли, але суспільство, чи краще - його окрема ланка, правова система, усвідомило необхідність зіставлення і пізнання схожих за своєю природою явищ для формування як загальних закономірностей, так і правильної класифікації правових систем.

Список литературы
Вступ

В сучасній правовій науці практична діяльність неможлива без належного теоретичного пізнання, що засновується на емпіричному збиранні фактів про різноманітні правові явища, їх синтез, систематизацію та застосування у певній життєвій ситуації.

Для цього, певно, і існує окрема група загальнотеоретичних юридичних дисциплін, головною з яких є теорія держави і права - основа основ.

З часом виникла необхідність теоретичного узагальнення на основі використання давно відомого науці методу порівняння, що для права, в першу чергу, означало зіставлення тих чи інших правових явищ з точки зору різного підходу до них в різних країнах, на різних континентах. Так з часом сформувався окремий розділ теорії права, що отримав назву порівняльне правознавство (або ж юридична компаративістика).

З огляду на значний прогрес науки у вивченні правових явищ різних правових систем світу, у даному дослідженні ми спробуємо виявити закономірності зародження, становлення і розвитку науки порівняльного правознавства та визначити її основні складові.

Предметом даного дослідження є визначення загальних закономірностей предмета, цілей порівняльного правознавства, його історичного розвитку, а також співвідношення з теорією права.

Метою даного дослідження є порівняння наукових праць різних вчених-компаративістів з метою виявлення і співставлення різних тверджень, концепцій щодо розвитку порівняльного правознавства, його предмету та цілей.

Обєктом дослідження є власне теоретичні досягнення різних вчених, що на основі їх співставлення і аналізу дозволить виявити певні загальні закономірності розвитку компаративістики.

Питання походження і місця, сучасного стану порівняльного правознавства досліджувалося багатьма вітчизняними і зарубіжними вченими, проте і зараз є досить актуальним, так як глобалізація та інші чинники, які сьогодні ми спостерігаємо у світі, так чи інакше торкаються юриспруденції.1. Марченко М.Н. Курс сравнительного правоведения: Учебник. - М.: Городец-издат, 2002. - 1087 с.

2. Скакун О. Ф. Место общего сравнительного правоведения в системе юридических наук и его официальный статус // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: 36. наук. ст. / За ред. Ю.С. Шемшученка, О.В. Кресіна. - К., 2006. - С 6-15.

3. Саидов А.Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник / Под ред. В.А. Туманова. - М.: Юристъ, 2000. - 448 с.

4. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. - М.: Междунар. отн., 1998. - 400 с.

5. Тихомиров Ю.А. Сравнительное правоведение: развитие концепций и общественной практики. - Журнал российского права, 2006, № 6

6. Филиппов А. Ученик истории русского права. - М., 1914.

7. Тихомиров Ю.А. Право: национальное, международное, сравнительное // Государство и право. - 1999. - № 8. - С. 5-12.

8. Скакун О.Ф. Теория государства и права (Энциклопедический курс): Учебник. - X.: Эспада, 2006. - 776 с.

9. Проблемы общей теории права и государства: Учебник /Под общ. ред. B.C. Нерсесянца. - М.: НОРМА-ИНФРА, 2002. - 832 с.

10. Конституционное (государственное право) зарубежных стран: Учебник: В 4-х т. - Т. 4: Часть Особенная: страны Америки и Азии / Отв. ред. Б.А. Страшун. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2001. - 656 с.

11. Давид Р. Основные правовые системы современности(сравнительное право) / Пер. с фр. М.А. Крутоголова и В.А. Туманова. - М.: Прогресс, 1967. - 495 с.

12. Новая история стран Европы и Америки. Первый период: Учебник / Под ред. Е.Е. Юровского и И.М. Кривогуза. - М.: Высш. шк., 1998. - 415 с.

13. Порівняльне правознавство: Підручник: Рекомендовано МОН / За ред. В.Д. Ткаченко. - X.: Право, 2003. - 274 с.

14. Філософія права: проблеми та підходи: Навч. посібник / За заг. ред. П.М. Рабіновича. - Л., 2005. - 290 с.

15. Харитонова О.І., Харитонов Є.О. Порівняльне право Європи. Основи порівняльного правознавства: Європейські традиції: Посібник. - X.: Одіссей, 2002. - 592 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?