Розвиток іпотечного кредитування як чинника конкурентоспроможності банків України - Автореферат

бесплатно 0
4.5 155
Економічна сутність іпотечного кредитування як чинника забезпечення конкурентоспроможності банків. Розробка методологічних заходів посилення впливу розвитку національної системи іпотечного кредитування на конкурентоспроможність вітчизняних банків.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИАВТОРЕФЕРАТ дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Гірченко Тетяна Дмитрівна, Інститут магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи Національного банку України, директор Козоріз Марія Андріївна, Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, завідувач відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин в регіоні кандидат економічних наук З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Університету банківської справи Національного банку України за адресою: 04119, м.Стан розвитку українського іпотечного ринку, вплив на нього процесів, які відбуваються на світових фінансових ринках, підтверджує актуальність тематики, повязаної з іпотекою, і необхідність її подальших досліджень як чинника конкурентоспроможності банків. Складність і місткість поняття іпотечного кредитування, різні підходи до його застосування зумовлюють те, що воно ще недостатньо вивчене стосовно впливу на конкурентоспроможність вітчизняних банків, а іпотечна фінансова криза в США, яка стала початком світової фінансової та економічної кризи, наштовхує на пошук нових підходів як у визначенні економічної сутності іпотеки, у розробці напрямів розвитку цього сегменту ринку, так і в активізації іпотечного кредитування. Дослідження впливу іпотечного кредитування на забезпечення конкурентоспроможності банку потребує розробки нових наукових підходів з урахуванням сучасних умов ведення банківської діяльності. У роботі використано сукупність загальнонаукових і спеціальних методів, що застосовуються у пізнанні соціально-економічних процесів і явищ, а саме: монографічний - при систематизації існуючих поглядів на природу конкурентоспроможності банків і сутності іпотечного кредитування; наукового узагальнення, порівняння, системного аналізу - при обґрунтуванні теоретичних підходів та дослідженні методичних засад формування іпотечного ринку України; абстрактно-логічний - при теоретичних узагальненнях та формулюваннях висновків; індукції та дедукції, аналізу і синтезу - при обґрунтуванні шляхів удосконалення інструментів іпотечного кредитування банками України; графічний - при аналізі динаміки та структури ринку іпотечного кредитування; спостереження - при одержанні вхідної інформації для оцінки організації банками іпотечного кредитування; статистичних групувань, середніх величин, експертних оцінок - при дослідженні стану іпотечного кредитування банків Автономної Республіки Крим (далі - АРК) та впливу іпотечного кредитування на рівень конкурентоспроможності банків України та США. Результати досліджень впроваджені в діяльність банківських установ України: пропозиції автора щодо аналізу існуючих інститутів по роботі з нерухомістю і методик її оцінки, визначення чинників спроможності клієнта гарантувати майбутні грошові потоки по одержаному кредиту, адаптації пропонованих кредитів до потреб різних соціальних груп населення - Кримської республіканської дирекції ВАТ “Райффайзен банк Аваль” (довідка № 01/1233 від 30.11.2009 р.); пропозиції автора по розробці і практичному впровадженню інструментів іпотечного кредитування, утримання і зміцнення конкурентних позицій банку на ринку іпотечного кредитування за рахунок структурування інструментів, які повинні враховувати як економічні, так і соціальні чинники, як основи концепції банку по роботі на ринку іпотечного кредитування; по впровадженню інноваційних технологій в іпотечному кредитуванні - АКБ “Чорноморський банк розвитку та реконструкції” (довідка № 3382 від 14.10.2009 р.); пропозиції автора по організації роботи з іпотекою, врахуванню комплексу зовнішніх і внутрішніх чинників її розвитку - “Кримського центрального відділення ПАТ Промінвестбанк” (довідка № 01-1/6244 від 03.12.2009 р.), а також у навчальному процесі Університету банківської справи Національного банку України при викладанні дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”: “Іпотечне кредитування” (довідка від 27.04.2010 р.У першому розділі “Теоретичні засади дослідження впливу іпотечного кредитування на конкурентоспроможність банків” визначено економічну природу конкурентоспроможності банку, сутність іпотечного кредитування як її чинника і інструментів іпотечного кредитування у її забезпеченні. Для визначення реального впливу іпотечного кредитування на конкурентоспроможність банків в дисертації уточнено тлумачення понять “іпотечний кредит”, “житловий іпотечний кредит” і “система іпотечного кредитування”; розширено ланцюг відносин учасників іпотечного ринку від схеми “позичальник - кредитор” до схеми “позичальник - первинний інвестор” (у такий спосіб найбільш чітко проявляється посередницька функція іпотечного ринку, коли кредитні інститути, вторинні (інституційні) інвестори та забезпечуючі субєкти іпотечного ринку виконують посередницькі функції у русі тимчасово вільних фінансових ресурсів від первинних інвесторів до позичальників, формуючи інфраструктуру іпотечного ринку).

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?