Розвиток пізнавальної активності молодших школярів на уроках української мови засобами проблемних завдань і дидактичної гри - Статья

бесплатно 0
4.5 232
Навчальна гра як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроках у початкових класах. Формування комунікативних умінь, гармонійний розвиток усіх видів мовленнєвої діяльності. Методика навчання української мови. Процеси вивчення лексичного матеріалу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
На сучасному етапі розвитку освіти, а також в умовах демократизації та національного відродження в Україні особливої актуальності набуває проблема розвитку пізнавальної активності молодших школярів, зокрема на уроках української мови. Аналіз теорії та практики навчання свідчить, що продуктивне навчання не можливе без пошуків шляхів розвитку пізнавальної активності учнів, оскільки молодші школярі мають не лише засвоїти певну суму знань, а й навчитися спостерігати, порівнювати, аналізувати, міркувати. Використання проблемних завдань і гри сприяє активній розумовій діяльності учнів, залученню їх до пошуку, здогадів, міркування тощо. Нині чимало проблем і завдань виникає перед науковцями та вчителями-практиками у звязку зі змінами в освіті, із потребою піднести викладання, зокрема української мови, на якісно новий рівень, посилити практичну сторону у вивченні предмета в початковій школі. Науковці виділяють такі рівні: проблемний виклад матеріалу вчителем; частково-пошуковий, коли учні залучаються до розвязування проблем тільки на окремих його етапах, а саму проблемну ситуацію створює вчитель; проблемну ситуацію створює вчитель, а розвязують учні самостійно; учні самі формулюють і розвязують проблему [11, с.

Список литературы
1. Бібік Н. М. Формування предметних компетентностей в учнів початкової школи: монографія / Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко, В. О. Мартиненко - К.: Педагогічна думка, 2014. - 346 с.

2. Васильченко І. В. Організація системи соціального виховання учнів / І. В. Васильченко / / Педагогіка і психологія. - 2001. - № 2. - С. 27-30.

3. Выготский Л. С. Педагогическая психология / Под ред. В. В. Давыдова. - М.: Педагогика, 1991. - 980 с.

4. Данилова Л. Розвивати пізнавальну активність учнів / Л. Данилова // Рідна школа. - 2002. - № 6. - С. 18-20.

5. Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання: навчальний посібник / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. - Харків: ХДПУ, 1997. - 338 с.

6. Махмутов М. И. Современный урок: Вопросы теории / М. И. Махмутов - М.: Педагогика, 1981. - 191 с.

7. Менчинская Н. А. Проблемы учения и умственного развития школьника: Избр. психологические труды / Н. А. Менчинская - М.: Педагогика, 1989. - 224 с.

8. Методика навчання української мови в початковій школі: навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів / За наук. ред. М. С. Вашуленка. - К.: Літера ЛТД, 2010. - 364 с.

9. Методологические и теоретические проблемы активизации учебно- познавательной деятельности в свете реформы школы: Межвуз. сб. науч. тр. / Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена; [Редкол.: Г. И. Щукина (отв. ред.) и др.]. - Л.: ЛГПИ, 1986. - 172 с.

10. Освітні технології: навч.-метод. посібн. / О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.; за ред.

О.М. Пєхоти. - К.: Видавництво А.С.К., 2003. - 255 с.

11. Питання проблемного навчання. - К.: Рад. шк., 1978. - 126 с.

12. Романенко Л. З. Навчальна гра як засіб активізації пізнавальної діяльності на уроках у початкових класах

13. Українська мова. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 класи

14. Фридман Л. М. Педагогический опыт глазами психолога: Книга для учителя / Л. М. Фридман - М.: Просвещение, 1987. - 224 с.

15. Шамова Т. П. Проблема активизации учения школьников (Дидактическая концепция и пути реализации принципа активности в обучении): автореф. дис. на соиск. Учен. степени д-ра пед. наук: спец. 13.00.01 - М., 1977. - 33 с.

Размещено на .ru

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?