Розвиток пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках "Я і Україна" - Дипломная работа

бесплатно 0
4.5 125
Аналіз процесу формування пізнавальних інтересів учнів в практиці роботи сучасної початкової школи. Дидактичні умови розвитку пізнавальних інтересів в учнів 4 класу на уроках природознавства. Аналіз психолого-педагогічних експериментальних досліджень.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Розвязуючи її, педагогічні колективи шкіл України ставлять собі за мету провести кожний урок так, щоб він сприяв становленню пізнавальних інтересів учнів, набуттю ними навичок самостійного поповнення знань. Пізнавальний інтерес стимулює пізнавальну активність учнів і тим самим спрямовує розвиток розумової, психічної та соціальної сфери особистості, створює умови для формування творчої навчальної діяльності учнів. Формувати пізнавальні інтереси учнів початкових класів на уроках „Я і Україна” можна за допомогою різних методів і засобів навчання, а саме: створення проблемно-пошукових ситуацій, системи пізнавальних завдань, організація самостійної діяльності учнів, використання «цікавинок» тощо. Уроки з курсу „Я і Україна” потрібно будувати так, щоб вони були захоплюючими, цікавими, щоб успіхи в навчанні породжували в учнів почуття радості, розвивали пізнавальні інтереси. Проблемою виникнення пізнавального інтересу в учнів здавна займалися видатні педагоги і психологи, які досліджують певні невідкладні питання, висувають свої теорії, обґрунтовують дослідження.Вчителі майже не використовують завдань проблемно-пошукового, практичного, дослідницького характеру, хоча саме ці завдання сприяють формуванню пізнавальних інтересів учнів молодшого шкільного віку. Проте саме на цих уроках вчитель може використати різні види наочності, пізнавальних вправ, ігор, ігрових ситуацій і зробити уроки такими, щоб учні із задоволенням відвідували їх. Зокрема, у підручнику “Я і Україна” вміщено запитання і завдання творчого характеру, коли учні розмірковують: „Чому виникають теплові пояси на Землі?”, „Чому важливо вміти орієнтуватися на місцевості?”, ”Чим зумовлюється різноманітність і багатство рослинного й тваринного світу в природній зоні?”, “Чи шкодять природі осушення боліт? Що стосується ставлення учнів 4 класу до вивчення курсу „Я і Україна”, то в ході індивідуальних бесід було зясовано, що в основному їм подобаються різні форми цікавих пізнавальних завдань і вони із задоволенням працюють на уроках “Я і Україна”, якщо вчитель пропонує учням цікаві форми роботи під час повторення, активізації розумової діяльності учнів, вивчення нового матеріалу, закріплення матеріалу. Упродовж навчання це здійснюється шляхом відбору навчального матеріалу, який викликає інтерес в учнів; демонстрування практичного й теоретичного значення знань, що вивчаються; проектування ситуацій успіху для учнів із різним рівнем сформованості знань та умінь; створення ситуацій осмислення значення особистих нових знань для успіху роботи класу; створення такої атмосфери спілкування, щоб складні й проблемні завдання викликали в учнів здивування, зацікавленість і бажання розвязати їх.Одним із завдань нашого дослідження було експериментально перевірити доцільність проведення нестандартних уроків, використання пізнавальних завдань, «цікавинок», створення проблемно-пошукових ситуацій у процесі розвитку пізнавальних інтересів в учнів 4 класу. Для організації формального етапу нами було відібрано як експериментальний 4-А клас Війтовецької ЗОШ (24 учні). Під час формувального етапу експерименту у навчальний процес було запроваджено комплекс розроблених нами пізнавальних завдань для формування пізнавальних інтересів в учнів 4 класу (див. додаток В). На підсумковому етапі експериментального дослідження з метою визначення впливу експериментальної методики на рівень розвитку в учнів початкової школи пізнавальних інтересів нами було проведено педагогічні спостереження, індивідуальні бесіди з учнями 4 класів у процесі експериментального дослідження. Їх метою було визначити характер запитань, що переважають в учнів експериментального та контрольного класів, і тим самим встановити, як впливає сукупність визначених нами дидактичних умов на ефективність розвитку пізнавальних інтересів в учнів 4 класу на уроках природознавства.Аналіз психолого-педагогічних та методичних досліджень свідчить про те, що в сучасній школі є всі можливості для вдосконалення і створення нових ефективних засобів розвитку пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного віку, для виявлення закономірностей, що допомагають спрямовувати їхню навчальну діяльність. Постійне створення умов, за яких виникає зацікавленість, забезпечить розвиток глибоко пізнавального інтересу, що значною мірою гарантує успіх у навчанні. Проблемою виникнення пізнавального інтересу в учнів здавна займалися видатні педагоги і психологи, які досліджують певні невідкладні питання, висувають свої теорії, обґрунтовують дослідження. Вони організовують навчальний процес таким чином, щоб збуджувати інтерес до навчання, допомогти учням свідомо, творчо, радісно оволодіти знаннями, виявити свій розум, реалізувати знання, творчу силу. Останнім часом зацікавленість проблемою формування пізнавального інтересу на уроках „Я і Україна” в учнів 4 класів значно зросла, тому що оволодіння учнями певними знаннями, уміннями, їх розвиток не можливі без зацікавленості учнів тим чи іншим видом пізнавальної діяльності.Чи систематично Ви використовуєте наочні

План
Зміст

Вступ

1. Процес формування пізнавальних інтересів учнів

1.1 Аналіз процесу формування пізнавальних інтересів учнів 4 класу в практиці роботи сучасної початкової школи

1.2 Дидактичні умови розвитку пізнавальних інтересів в учнів 4 класу на уроках природознавства

2. Підсумки експериментального дослідження

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Вывод
Проведене експериментальне дослідження дає підстави зробити такі висновки.

Сучасність висуває серйозні проблеми розвитку й удосконалення освіти. Від якості, глибини та обсягу знань, якими оволодіває підростаюче покоління, значною мірою залежить майбутнє нашої країни.

Аналіз психолого-педагогічних та методичних досліджень свідчить про те, що в сучасній школі є всі можливості для вдосконалення і створення нових ефективних засобів розвитку пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного віку, для виявлення закономірностей, що допомагають спрямовувати їхню навчальну діяльність. Постійне створення умов, за яких виникає зацікавленість, забезпечить розвиток глибоко пізнавального інтересу, що значною мірою гарантує успіх у навчанні.

Проблемою виникнення пізнавального інтересу в учнів здавна займалися видатні педагоги і психологи, які досліджують певні невідкладні питання, висувають свої теорії, обґрунтовують дослідження. Серед них такі педагоги як Н.М. Бібік, Б.Г. Друзь, О.Я. Савченко, Г.І. Щукіна та інші. Всі автори надають винятково важливого значення інтересу до пізнання в процесі шкільного навчання. Основні етапи процесу формування пізнавального інтересу виявили дослідження психологів Л.І. Божович, О.В. Скрипченко, Г.І. Щукіної та інших.

Дану проблему вивчають також вчителі-практики А. Охріменко, А. Огійчук, І. Осадченко, Г. Яцевська та інші. Вони організовують навчальний процес таким чином, щоб збуджувати інтерес до навчання, допомогти учням свідомо, творчо, радісно оволодіти знаннями, виявити свій розум, реалізувати знання, творчу силу.

Аналіз цих досліджень свідчить про необхідність перегляду, уточнення та розширення наукових уявлень про визначальні фактори успішності учнів початкової школи.

Разом з тим, у психолого-педагогічній та методичній літературі ще недостатньо уваги приділено питанню формування пізнавальних інтересів в учнів під час вивчення курсу „Я і Україна”.

Останнім часом зацікавленість проблемою формування пізнавального інтересу на уроках „Я і Україна” в учнів 4 класів значно зросла, тому що оволодіння учнями певними знаннями, уміннями, їх розвиток не можливі без зацікавленості учнів тим чи іншим видом пізнавальної діяльності.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури ми визначили дидактичні умови, за яких процес формування та розвитку пізнавальних інтересів учнів 4 класу на уроках природознавства буде ефективним. До них належать: · розуміння дитиною змісту і значення виучуваного;

· наявність нового як у змісті виучуваного, так і в самому підході до його розгляду;

· емоційна привабливість навчання;

· використання системи пізнавальних завдань;

· застосування завдань з логічним навантаженням ;

· доцільне використання форм організації пошукової діяльності ;

· використання проблемно-пошукових ситуацій;

· правильне застосування самостійної роботи;

· використання довідкового матеріалу, «цікавинок», кросвордів, ребусів, загадок на уроках ;

· проведення екскурсій.

Для перевірки ефективності процесу формування та розвитку пізнавальних інтересів в учнів 4 класу на основі визначених умов була розроблена програма експериментального навчання, яка передбачала цілеспрямовану роботу над формуванням пізнавальних інтересів четвертокласників на уроках „Я і Україна”.

Обґрунтованість теоретичних положень дослідження та ефективність використання на різних етапах уроку дидактичних ігор, інтерактивних технологій, пізнавальних та нестандартних завдань, перевірено експериментально. В процесі обробки результатів формувального експерименту було виявлено, що наприкінці навчального року в учнів експериментального класу пізнавальні інтереси сформовані на вищому рівні, порівняно з учнями контрольного класу. Зокрема, 20,8 % учнів експериментального класу досягли високого рівня сформованості пізнавальних інтересів (рівня спрямованості), тоді як у контрольному класі цей показник становить 8,0 %. Учнів, у яких пізнавальні інтереси сформовані на низькому рівні - рівні зацікавленості, - в експериментальному класі 12,5 %, а в контрольному - 20,0 %. Крім того, в 4,0 % учнів контрольного класу виявлено відсутність пізнавальних інтересів.

Таким чином, дані, отримані наприкінці навчального року в результаті проведення експериментального навчання, підтвердили, що саме проведення різноманітних видів дидактичних ігор, використання пізнавальних і нестандартних завдань, інтерактивних технологій на уроках сприяло розвитку в учнів експериментального класу пізнавальних інтересів. Учні експериментального класу із задоволенням відвідували уроки „Я і Україна”, насичені різними цікавими видами роботи, з нетерпінням чекали дня, коли буде проводитися урок.

Така методична робота сприяє також всебічному розвитку учнів початкової школи. Вона дозволяє залучати учнів до активного оперування програмовим матеріалом, що сприяє його міцному й осмисленому запамятовуванню.

Список литературы
1. Осипова М.П., Медведская В.Н., Качановская Н.Ш. Активизация познавательной деятельности младших школьников. - М.: Народная асвета, 1987. - 111 с.

2. Амонашвили Ш.О. В школу с шести лет. - М.: Советская школа, 1976. - 266 с.

3. Артемова Т., Ковалева А. Проблемы обучения детей шестилетнего возраста // Народное образование. - 1998. - № 9-10. - С. 5-8.

4. Байбара Т.М. Методика навчання природознавства в початкових класах: Навчальний посібник. - К.: Веселка, 1998. - 334 с.

5. Байбара Т.М, Бібік Н.М. Я і Україна. Природознавство.: Підручник для 4 класу.-К.:Форум,2004. - …с.

6. Баршай Л.С. Індивідуалізація пізнавальної самостійності молодших школярів//Початкова школа. - 1993. - №7.-С.30-32.

7. Беляева Н.А. Активизация интереса к учению как одно из средств повышения успеваемости. - М.: Учпедгиз, 1955. - 24 с.

8. Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів. - К.: Віпом, 1987. - 97 с.

9. Біда О.А. Природознавство і сільськогосподарська праця: Методика викладання. - Київ: Ірпінь.: ВПФ “Перун”, 2000. - 400 с.

10. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. Психологическое исследование. - М.: Просвещение, 1986. - 463 с.

11. Бровкина Е.Т., Козлова Т.А., Герасимова В.А. Ознакомление с окружающим миром. Природоведение: Методика преподавания в младшей школе. - М.: Академия, 2000. - 224 с.

12. Валущенко О.Організація підсумкового повторення // Початкова школа. - 2007. - № 5. - С. 13-16.

13. Варакута О.М. Система пізнавальних завдань для формування природничих понять // Початкова школа. - 2002. - № 2. - С. 10-14.

14. Варакута О.М. Пізнавальні завдання для формування природничих понять // Початкова школа. - 1999. - № 8. - С. 53-36.

15. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. - М., 1982. - Т. 2. - 228 с.

16. Выготский Л.С. Проблема обучения и развития в школьном возрасте // Хрестоматия по психологии. - М.: Просвещение, 1987. - 381 с.

17. Вікова психологія / За ред. Г.С. Костюка. - К.: Радянська школа, 1976. - 272 с.

18. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник / О.В. Скрипченко, Л.В. Долинська, З.В. Огороднійчук та ін. - К.: Просвіта, 2001. - 416 с.

19. Вікторенко І. Формування пізнавального інтересу до природознавства засобами усної народної творчості // Початкова школа. - 2004. - № 12. - С. 54-55.

20. Волошина В., Лохвицька Л. До школи зі стійкими пізнавальними інтересами // Початкова школа. - 2003. - № 4. - С. 15-17.

21. Воронова Н. Мотивація як фактор успіху навчальної діяльності молодших школярів // Початкова школа. - 2007. - № 3. - С. 23-26.

22. Волков Б.С. Психология младшего школьника: Учебное пособие. - М.: Педагогическое общество России, 2002. - 128 с.

23. Головань Г.С. Пізнавальний інтерес як чинник підвищення ефективності процесу навчання // Рідна школа. - 2004. - № 6. - С. 15-17.

24. Горощенко В.Т., Степанов И.А. Методика преподавания природоведения. - М.: Просвещение, 1984. - 159 с.

25. Гришай Т.І. Організація позакласної роботи і дозвілля молодших школярів // Початкова школа. - 1976. - № 1. - С. 30-32.

26. Дорохова В.Ю. Побуждение младших школьников к активному учению // Советская педагогика. - 1973. - № 3. - С. 36-38.

27. Друзь Б.Г. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у процесі навчання. - К.: Радянська школа,1978. - 49 с.

28. Друзь З.В. Пізнавальні завдання з ознайомлення з навколишнім світом у 1-2 класах чотирирічної початкової школи: Посібник для вчителя. - К.: Радянська школа, 1990. - 43 с.

29. Дюдіна О., Дюдін М. Пізнавальна діяльність молодших школярів // Початкова школа. - 2006. - № 6. - С. 11-16.

30. Жаркова І.І. Технологія формування у молодших школярів природничих знань дієво практичного характеру: Методичні рекомендації. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. - 64 с.

31. Жаркова І.І., Мечник Л.А. Я і Україна. Природознавство: Зошит для 4 класу. - Тернопіль: Підручники і посібники, 2008. - 48 с.

32. Жорник О. Формування пізнавальної активності учнів у процесі спільної ігрової діяльності // Рідна школа. - 1999. - № 3. - С. 37-39.

33. Задесенець М.П. Вікові особливості розвитку та виховання дітей. - К.: Радянська школа, 1973. - 152 с.

34. Занков Л.В. Дидактика и жизнь. - М.: Просвещение, 1999. - 123 с.

35. Заперченко Н. Цікаві завдання з природознавства // Початкова школа. - 2006. - № 1. - С. 26-28.

36. Зінченко Н. Емоційне стимулювання навчально-пізнавальних потреб школярів // Початкова школа. - 1999. - № 10. - С. 5-7.

37. Казанский Н.Г., Назарова Т.С. Дидактика (Начальные классы). - М.: Просвещение, 1978. - 224 с.

38. Кирьянен Е.Н. Занимательные упражнения на уроках природоведения // Начальная школа. - 2003. - № 4. - С. 16-17.

39. Кисельов Ф.С. Методика викладання природознавства в початкових класах. - К.: Вища школа, 1975. - 176 с.

40. Коломинский Е.Л., Панько Е.А. Учителю о психологии детей шестилетнего возраста. - М.: Просвещение, 1988. - 76 с.

41. Компанець Н. Дидактичні ігрові ситуації для адаптації дитини в школі і розвитку розумових процесів // Початкова школа. - 1999. - № 11. - С. 10-13.

42. Корнєв В.П. Проблемна побудова змісту уроків і формування пізнавальних інтересів // Радянська школа. - 1975. - № 3. - С. 30-34.

43. Косоротова Ю. Використання творчих завдань на уроках природознавства // Психолог. - 2004. - № 22. - С. 94-100.

44. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Радянська школа, 1989. - 452 с.

45. Крайг Г. Психология развития. - СПБ.: Питер, 2002. - 992 с.

46. Красовська Г.Т. Прийоми формування пізнавального інтересу на уроках // Початкова школа. - 1989. - № 10. - С. 11-15.

47. Крюковська Л.М. Гурткова робота і розвиток пізнавальних інтересів школярів // Радянська школа. - 1975. - № 7. - С. 22-26.

48. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. - М.: Изд-во МГУ, 1981. - 584 с.

49.Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. - М., 1994. - 46 с.

50. Лозова В.І. Пізнавальна активність школярів: Навчальний посібник для педагогічних інститутів. - Харків: Основа, 1990. - 87 с.

51. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання. Навчальний посібник. - Харків: «ОВС»,2002. - 258 с.

52. Люблинская А.А. Учителю о психологии младшего школьника: Пособие для учителей. - М.: Просвещение, 1977. - 224 с.

53. Люблінська Г.О. Дитяча психологія. - К.: Вища школа, 1974. - 40 с.

54. Макаренко А.С. Гра // Твори: в 7-ми тт. - Т. 4. - К.: Радянська школа, 1954. - С. 367-373.

55. Медведюк. О. Проблемно-пошукові ситуації на уроках як мотиваційний компонент // Початкова школа. - 2007. - № 4. - С. 13-14.

56. Менчинская Н.А. Психическое развитие ребенка. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1957. - 58 с.

57. Мечник Л.А., Жаркова І. Система пізнавальних завдань як засіб формування дієвих природничих знань // Початкова школа. - 2003. - № 4. - С. 12-14.

58. Миронов А.В. Методика изучения окружающего мира в начальных классах. - М.: Педагогическое общество России, 2002. - 360 с.

59. Монгалина Л.И. Развитие познавательной активности учащихся на уроке природоведения // Начальная школа. - 1987. - № 3. - С. 41-43.

60. Морозова М.Ф. Возникновение и развитие учебных интересов у детей младшего школьного возраста. - М.: Политиздат,1972. - 39 с.

61. Морозова Н.Г. Учителю о познавательном интересе. - М.: Знание, 1999. - 57 с.

62. Нарочна Л.К., Ковальчук Г.В., Гончарова К.Д. Методика викладання природознавства. - К.: Вища школа, 1990 .- 320 с.

63. Обухова Л.Ф. Детская возрастная психология: Учебное пособие для студентов вузов. - М.: Педагогическое общество России, 1999. - 442 с.

64. Общая психология / Под ред. А.Н. Петровского. - М.: Просвещение, 1977. - С. 477-484.

65. Охитина Л. Т. Психологические основы урока. В помощь учителю. - М.: Просвещение, 1977. - 96 с.

66. Пакулова В.М. Кузнецова В.И. Методика преподавания природоведения. - М.: Просвещение, 1990. - 192 с.

67. Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. - К.: А.С.К., 2004. - 192 с.

68. Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1-4 класи. - К.: Початкова школа, 2006. - С. 246-276.

69. Размыслов П.И. Интересы младших школьников. - М.: Изд-во АПН РСФСР, 1960. - 67 с.

70. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. - СПБ.: Питер, 1999. - 720 с.

71. Рудакова Т.І. Дидактична гра - дієвий засіб активізації пізнавальної активності учнів // Початкова школа. - 2005. - № 16. - С. 7-13.

72. Савчин М.В., Василенко Л.П.Вікова психологія. - Д.: Відродження, 2001. - 125 с.

73. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студентів педагогічних факультетів. - К.: Ґенеза, 1999. - 368 с.

74. Савченко О.Я. Сучасний урок у початкових класах. - К.: Ґенеза, 1999. -256 с.

75. Скаткін М.М. Методика викладання природознавства в початковій школі: Посібник для вчителів. - К.: Радянська школа, 1953. - 227 с.

76. Скрипченко О.В., Волинська Л.В., Огороднічук З.В. Вікова та педагогічна психологія: Навчальний посібник. - К.: Просвіта,2001. - 58 с.

77. Сорокина А.И. Воспитание у детей положительного отношения к школе и учению // Дошкольное воспитание. -1954. - № 9. - С. 32-40.

78. Сухомлинський В.О. Вибрані твори в 5-ти томах. - Т. 1: Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості. Духовний світ школяра. - К.: Радянська школа, 1976. - 654 с.

79. Ушинський К.Д. Людина як предмет виховання. - К.: Радянська школа, 1974. - 390 с.

80. Цукерман Г.А. Как младшие школьники учатся учиться? - М., Рига: „Эксперимент”, 2000. - 224 с.

81. Чуприкова М.И. Умственное развитие и обучение: Учебно-методическое пособие. - М.: Издательство МПСИ: МОДЕК, 2003. - 320 с.

82.Шардаков М.Н. Очерки психологии школьника. - М.: Учпедгиз, 1955. - 263 с.

83. Шушара Г. Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів. - вимога сьогодення // Рідна школа. - 2003. - № 2. - С. 11-14.

84. Щукина Г.И. Активизация познавательной деятельности учащихся в учебном процессе. - М.: Просвещение, 1979. - 76 с.

85. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. - М.: Педагогика, 1988. - 142 с.

86. Щукина Г.И. Формирование познавательных интересов у учащихся в процесе обучения. - М.:Учпедгиз, 1962. - 53 с.

87. Эльконин Д.Б. Детская психология. - М.: Учпедгиз, 1960. - 328 с.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?