Розвиток операцій банківської системи на сучасному етапі економічних відносин в Україні (на прикладі АППБ "Аваль") - Курсовая работа

бесплатно 0
4.5 210
Структура банківської системи України та її динаміка. Національний банк України та його операції. Облік та аудит в банківській системі на сучасному етапі. Шляхи та напрямки розвитку операцій "електронних технологій" в банківській системі України.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Для максимально якісного та швидкого обслуговування приватних клієнтів банк «Аваль» пропонує будь-які види грошових переказів: з відкриттям та без відкриття рахунку, в національній та іноземній валюті, на користь фізичних та юридичних осіб, на території України та за кордон [43]. Без відкриття та з відкриттям поточного рахунку приватні особи можуть отримувати та здійснювати перекази коштів в іноземній валюті у 196 країнах світу за допомогою всесвітньо відомої системи Western Union. Крім того, банк «Аваль» має власну систему термінових переказів «Аваль - Експрес», яка дозволяє без відкриття рахунку отримувати та переказувати грошові кошти в гривнях по всій Україні протягом пяти хвилин. Банк «Аваль» як прямий агент Western Union Financial Services Inc. пропонує співробітництво у сфері термінових грошових переказів у міжнародній системі Western Union українським банкам [33]. Банк має технічну можливість проводити розрахунки з субагентами у день отримання коштів від компанії Western Union та щоденно надсилати електронною поштою файли деталізації зарахованих коштів по кожному переказу.Успішне функціонування банківської системи залежить від якості процедур бухгалтерського обліку та аудиту в банках. автономність - активи та зобовязання банку мають бути відокремлені від активів і зобовязань власників цього банку та інших банків (підприємств), у звязку з цим особисте майно та зобовязання власників не мають відображатися у фінансовій звітності банку. Внутрішній контроль в банку - це сукупність процедур, які забезпечують достовірність та повноту інформації, яка передається керівництву банку, дотримання внутрішніх та зовнішніх нормативних актів при здійсненні операцій банку, збереження активів банку і його клієнтів, оптимальне використання ресурсів банку, управління ризиками, забезпечення чіткого виконання розпоряджень органів управління банку в досягненні мети, яка поставлена в стратегічних та інших планах банку. За станом на 1 жовтня 2005 року в Державному реєстрі банків України значиться 185 банків, з них 163 банки мають ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, у тому числі: 133 банки - акціонерні товариства (з них: 92 - відкриті акціонерні товариства (2 банки - державні), 41 - закриті акціонерні товариства), 30 банків - товариства з обмеженою відповідальністю. В стані ліквідації на 01.10.2005 року перебуває 20 банків (10,8% від загальної кількості банків у Державному реєстрі банків), з них 14 банків ліквідуються за рішенням Національного банку України, 5 банків - за рішенням господарських (арбітражних) судів та 1 банк - за рішенням зборів акціонерів (власників) банку.

Вывод
Успішне функціонування банківської системи залежить від якості процедур бухгалтерського обліку та аудиту в банках.

Бухгалтерський (фінансовий) облік в банках України - це складова системи обліку, що включає сукупність правил, методик та процедур обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про операції банку зовнішнім користувачам, а також внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень.

Бухгалтерський облік банку є складовою інформаційної системи банку та включає: - облік операцій за відповідними рахунками на підставі автоматизованих та ручних проводок;

- складання агрегованих та детальних звітів.

Бухгалтерський облік та фінансова звітність у банках України ґрунтуються на таких принципах: - повне висвітлення - усі банківські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність має містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій банку, яка може впливати на рішення, що приймаються згідно з нею;

- превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх сутності та економічного змісту, а не лише за їх юридичною формою;

- автономність - активи та зобовязання банку мають бути відокремлені від активів і зобовязань власників цього банку та інших банків (підприємств), у звязку з цим особисте майно та зобовязання власників не мають відображатися у фінансовій звітності банку.

- обачність - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, відповідно до яких активи та/або дохід не завищуватимуться, а зобовязання та/або витрати - не занижуватимуться;

- безперервність - оцінка активів банку здійснюється, виходячи з припущення, що його діяльність продовжуватиметься в неосяжному майбутньому.

- нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду потрібно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. Доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів.

- послідовність - постійне (із року в рік) застосування банком обраної облікової політики. Зміна методів обліку можлива лише у випадках, передбачених міжнародними стандартами та національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, і потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах;

- історична (фактична) собівартість - активи і пасиви обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення. Активи та зобовязання в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, мають переоцінюватись у разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату.

Аудит банку - це визначення стану банку на основі перевірки правильності складання та підтвердження достовірності балансу, обліку прибутків та збитків, аналізу стану обліку, відповідність обліку та дій банку вимогам чинного законодавства, дотримання рівності прав акціонерів (учасників) при розподілу дивідендів, голосуванні, наданні прав на придбання нових акцій тощо та підготовка висновків для надання інформації керівництву, акціонерам (учасникам) банку та іншим користувачам.

Аудит в банківській системі України розподіляється на внутрішній банківський аудит та аудіт з боку зовнішніх організацій.

Внутрішній аудит банку - це незалежна оцінка системи внутрішнього контролю, встановленого у комерційному банку. Головна увага внутрішнього аудиту зосереджена на аналізуванні інформаційної системи, включаючи систему бухгалтерського обліку і супутніх видів контролю, вивченні фінансової та операційної інформації, дослідженні економічності та ефективності операцій.

Внутрішній контроль в банку - це сукупність процедур, які забезпечують достовірність та повноту інформації, яка передається керівництву банку, дотримання внутрішніх та зовнішніх нормативних актів при здійсненні операцій банку, збереження активів банку і його клієнтів, оптимальне використання ресурсів банку, управління ризиками, забезпечення чіткого виконання розпоряджень органів управління банку в досягненні мети, яка поставлена в стратегічних та інших планах банку.

Зовнішній аудит - це перевірка, що здійснюється незалежними висококваліфікованими спеціалістами в галузі аудиту, контролю та аналізу фінансово-господарської діяльності на підставі наявності відповідного сертифіката на право здійснення аудиторської діяльності.

Результати проведених досліджень показали, що загальний обсяг активів (активних операцій) банківської системи України зріс з кінця 2004 року з рівня 51,7 млрд. грн. до рівня в 148,7 млрд. грн. у 2 кварталі 2005 року, тобто практично в 3 рази. Враховуючи, що на протязі 2001-2005 років девальвація курсу гривні відносно долара США відсутня, а курс навіть зріс з рівня 5,44 грн./дол. США до 5,05 грн./дол..США, можна констатувати, що зростання обсягів активів має реальний (а не інфляційний) характер, який відповідає росту економічного потенціалу України.

Аналіз структури агрегатів грошової маси в Україні станом на 01.09.2005 року показав що при загальному рівні агрегату М3 = 164,8 млрд. грн., у готівковому обороті знаходиться М0 = 53,8 млрд. грн., тобто біля 27%, при цьому біля 13% (20 - 21 млрд. грн.) постійно знаходиться поза банківською системою (готівковий позабанківський оборот). Додатковий вплив на економіку України становить наявність позабанківського готівкового обороту близько 12 -13 млрд. доларів США (60 - 70 млрд. грн.), який обслуговує 30 - 35% економічних операцій в державі, особливо серед населення України.

За станом на 1 жовтня 2005 року в Державному реєстрі банків України значиться 185 банків, з них 163 банки мають ліцензію Національного банку України на здійснення банківських операцій, у тому числі: 133 банки - акціонерні товариства (з них: 92 - відкриті акціонерні товариства (2 банки - державні), 41 - закриті акціонерні товариства), 30 банків - товариства з обмеженою відповідальністю.

З початку 2005 року в Державному реєстрі банків зареєстровано 5 банків (ЗАТ «Міжнародний Іпотечний Банк», ТОВ КБ «Євробанк», ЗАТ «Внєшторгбанк (Україна)», ТОВ КБ «Фінансова Ініціатива», ТОВ «Банк інвестицій та заощаджень»).

В стані ліквідації на 01.10.2005 року перебуває 20 банків (10,8% від загальної кількості банків у Державному реєстрі банків), з них 14 банків ліквідуються за рішенням Національного банку України, 5 банків - за рішенням господарських (арбітражних) судів та 1 банк - за рішенням зборів акціонерів (власників) банку.

Банківська система України характеризується значною нерівномірністю розвитку банків, так перші за капіталом 12 комерційних банків Украни мають 22% валюти активів банківської системи України, а найбільший комерційний банк АКБ «Приватбанк» зосередив 11% валюти активів банківської системи України.

Пасивні операції банківської системи України (зобовязання банків) на 01.10.2005 року характеризуються за обсягами наступною структурою: - вклади фізичних осіб складають 37,8% від загальної суми зобовязань банків;

- кошти субєктів господарської діяльності - 34,3%;

- міжбанківські кредити та депозити - 13,1%;

- кошти Національного банку України - 0,6%;

- кошти небанківських фінансових установ - 3,2%;

- кошти бюджету та позабюджетних фондів - 1,4%;

- субординований борг - 1,5%;

- цінні папери власного боргу - 0,7%;

- кредити, отримані від міжнародних та інших фінансових організацій - 1,7%;

- інші зобовязання - 5,7%.

У 2005 році банки мають таку структуру вкладів населення з точки зору строковості та стійкості джерел пасивів банків: - строкові вклади складають 46623,7 млн. грн. або 76,3% від загальної суми вкладень;

- вклади до запитання - 14455,6 млн. грн. або 23,7%. Населення віддає перевагу вкладам в національній валюті, які складають 57,4% від загальної суми вкладів фізичних осіб.

Станом на 01.10.2005 за 9 місяців 2005 року чисті активи (загальні активи за мінусом сформованих резервів за активними операціями) в банківській системі України збільшилися на 36,8% і становлять 183754,4 млн. грн. Загальні активи збільшились на 35,8% (за відповідний період минулого року - на 34,1%) і складають 192093,1 млн. грн., в т.ч. нерезиденти - 5,0% від загальних активів.

Збільшення загальних активів відбулось за рахунок збільшення кредитів, наданих банками - на 42716,0 млн. грн. або на 43,9% (з них: кредитів, що надані субєктам господарської діяльності - на 25881,7 млн. грн. або на 35,5%, кредитів фізичним особам - на 11542,9 млн. грн. або на 79,1%), вкладень в цінні папери - на 4005,0 млн. грн. або на 49,1%, дебіторської заборгованості - на 909,2 млн. грн. або на 73,5%, основних засобів та нематеріальних активів - на 1258,1 млн. грн. або на 14,0%, нарахованих доходів до отримання - на 450,5 млн. грн. або на 31,7%.

Станом на 01.10.2005 року банківська система України має таку структуру загальних активів (активних операцій): - високоліквідні активи складають - 12,9% від суми загальних активів;

- кредитні операції - 72,8%;

- вкладення в цінні папери - 6,3%;

- дебіторська заборгованість - 1,1%;

- основні засоби та нематеріальні активи - 5,3%;

- нараховані доходи до отримання - 1,0%;

- інші активи - 0,6% від суми загальних активів.

Проведений аналіз показав, що пріоритетним напрямком розвитку банківської системи України за останні 5 років є активне залучення коштів населення та відповідно кредитування фізичних осіб, що здійснює вплив на: - залучення коштів позабанківського готівкового обороту в банківську систему та переведенню готівкового обороту в безготівкову форму з включенням механізмів банківського мультиплікатора грошей;

- легалізації готівкового «доларового» сегменту обороту та залучення цих коштів в банківську систему;

Для реалізації цього стратегічного плану використовуються перспективні «електронні технології» банківських операцій: - системи віддаленого керування банківськими операціями з власних рахунків;

- системи «швидкісних» Інтернет - грошових переводів у будь-яку точку світу через кордони держав;

- системи платіжних пластикових карток з можливістю цілодобового обслуговування, яке замінює готівкові кошти.

Впровадження нових «електронних технологій» дозволить залучити в банківську систему України додаткового від 30 до 100 млрд. грн., тобто наростити активи банків (з врахуванням грошового мультиплікатора) майже вдвічі.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?