Розвиток інвестування банками інноваційних технологій обслуговування клієнтів - Автореферат

бесплатно 0
4.5 148
Напрямки інвестиційної діяльності банків. Механізм розрахунку апостеріорної імовірності ефективності проекту з впровадження клієнтоорієнтованих банківських інновацій на засадах байєсівського підходу. Оцінка ефективності венчурного фінансування інновацій.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукУ роботі розроблено імовірнісний підхід і підхід на основі методів нечіткої логіки відповідно для дискретної та інтервальної оцінки фінансового результату від реалізації інвестиційних проектів з впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів; механізм здійснення інтервально-інтегральної оцінки рівня ризику таких проектів на основі байєсівського аналізу; процедуру врахування здійснюваних банком клієнтоорієнтованих інновацій при визначенні його рейтингової позиції на інвестиційному ринку. Обґрунтовано, що при венчурному фінансуванні банком піонерних, принципово нових інноваційних продуктів виникає специфіка щодо розподілу імовірності прийняття інвестиційного рішення та запропоновано механізм її врахування при оцінці ефективності таких проектів. Визначено функціональну залежність фінансового результату інвестиційного проекту з впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів банку від рівня ризику і швидкості зміни дохідності та граничні умови доцільності такого інвестування. Додаткові фінансові потоки, що утворюються в банку внаслідок впровадження нових технологій клієнтоорієнтованого банкінгу, запропоновано визначати як різницю вхідного фінансового потоку банку після впровадження цих технологій і вихідного фінансового потоку банку до впровадження цих технологій, запропоновано механізм розрахунку кожного з них. Предложено дополнительные финансовые потоки, которые возникнут в банке в результате внедрения проектов по реализации новых технологий обслуживания клиентов, рассчитывать как разницу входного финансового потока банка после внедрения клиентоориентированных инновационных технологий и исходного финансового потока банка до их внедрения.Крім того, запорукою успішного впровадження в банках нових технологій по роботі з клієнтами є наявність відповідної методичної бази, яка б дозволила прийняти виважене рішення щодо доцільності інвестування в ці технології, визначити імовірність досягнення поставленої мети, оцінити рівень інвестиційного ризику. До звітів за цими темами включені рекомендації автора щодо оцінки фінансового результату від інвестування в розробку нових банківських технологій обслуговування клієнтів, додаткових фінансових потоків, що утворюються в банку внаслідок впровадження цих технологій, ризику здійснення цих операцій. · поглибити науково-методичні підходи до дискретної та інтервальної оцінки фінансового результату від інвестування банками в інноваційні продукти, виявити його функціональну залежність від рівня ризику та швидкості зміни дохідності; У процесі дослідження залежно від його цілей і задач використано такі сучасні методи дослідження, як: методи емпіричних і теоретичних досліджень (аналіз і синтез, групування - при визначенні сутності та систематизації інноваційних технологій обслуговування клієнтів банків; логічне узагальнення - при визначенні особливостей інвестиційної діяльності банків України; моделювання, порівняльний аналіз, регресійний аналіз, метод експертних оцінок - при розробці методичного підходу до визначення комплексної оцінки ефективності інвестування банками клієнтоорієнтованих інновацій і рейтингової позиції банку на інвестиційному ринку); формалізація - при розробці рекомендацій щодо зниження рівня ризику інвестування в розвиток системи обслуговування клієнтів банків України); методи аналізу ситуації (нечіткої логіки, теорії ймовірностей - при імовірнісній оцінці вартості інноваційних проектів у банках). удосконалено: · процедуру врахування здійснюваних банком клієнтоорієнтованих інновацій при визначенні його рейтингової позиції на інвестиційному ринку, який, на відміну від існуючих, передбачає розрахунок поточної (тактичної) та перспективної (стратегічної) рейтингових оцінок банку, що базуються на визначенні блоків показників (достатності капіталу, ліквідності, якості активів, структурних показників роботи банку, дохідності, прибутковості, ефективності, рентабельності та показників ефективності використання персоналу), їх зважуванні за методом аналізу ієрархій і врахуванні апостеріорної імовірності того, що банк буде інвестиційно привабливим для впровадження інноваційних технологій обслуговування клієнтів;Так, ринок платіжних карток в Україні характеризується високими темпами зростання (за період 2002-2007 рр. кількість операцій зросла на 458 млн. одиниць, а сума операцій - на 205074млн.грн.), послуги клієнтам через мережу Інтернет станом на 01.07.2008 надають від 71 до 100% банків (залежно від групи за класифікацією НБУ), активно розвиваються послуги телебанкінгу (лідером є АТ “Укрінбанк”), зростають обсяги співпраці банків та операторів стільникового звязку (ВАТ“Райффайзен Банк Аваль” з UMC, ЗАО КБ “ПРИВАТБАНК” з Kiev Star GSM, АТ “ВІЕЙБІБАНК” з Wellcom) тощо.

План
2. Основний зміст дисертації

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?