Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 130
Поняття інвестицій, їх місце в розвитку сільськогосподарських підприємств. Методичні підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів. Шляхи удосконалення механізмів державного регулювання інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРазом с тим, створення нових і модернізація основних засобів підприємств через інвестування, повязано з ризиками їх здійснення. На це впливають: економічна ситуація, нестабільність умов інвестування і використання прибутку, коливання ринкової конюнктури, цін, валютних курсів, невизначеність природно-кліматичних умов сільського господарства. Тому, здійснюючи інвестиції, підприємства повинні розробляти організаційно-економічний механізм реалізації того чи іншого проекту, визначати сценарії, які набувають дії при змінах виробничої ситуації. інвестиція сільськогосподарський Отже, дослідження питань повязаних з формуванням організаційно-економічних механізмів інвестування на рівні сільськогосподарських підприємств в умовах їх ринкового розвитку та входження в світову організацію торгівлі набувають особливої ваги. На сьогодні не може не турбувати практична відсутність зваженої інвестиційної політики, спрямованої на активне стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва на рівні підприємств: не достатньо чітко визначені методи конкретного заохочення інвестиційних потоків в сільськогосподарські підприємства, в тому числі залучення реального капіталу іноземних підприємств у фермерські та селянські господарства; не створено ефективних організаційно-правових і пільгових умов для розвитку лізингових операцій на рівні підприємств, досить мляво формуються умови для переливу вітчизняного капіталу з невиробничої та банківської сфер у сферу сільськогосподарського виробництва через систему довгострокового кредитування та іпотеки.За результатами дослідження було виявлено, що термін «інвестиції» у науковій літературі має декілька визначень, спираючись на які було надане авторське трактування даного терміну за двома ознаками: за фінансовим визначенням - це вартісний вимір всіх видів активів, що вкладаються в господарську діяльність з метою отримання доходу; за економічним змістом - це вкладення капіталу на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного та оборотного капіталу з метою отримання економічного чи соціального ефекту. Тому уточнено, що: «під інвестуванням розуміється дія, яка відбувається в момент вкладання активів чи здійснення видатків субєктами інвестиційного процесу в той чи інший інвестиційний проект». За результатами дослідження виявлено, що найбільш поширеною є класифікація, що розподіляє інвестиції за такими класифікаційними ознаками: за обєктами вкладень; за характером участі в інвестуванні; за періодом інвестування; за формами власності інвесторів; за регіональною ознакою. Метод чистої поточної вартості показує, наскільки будуть ефективними інвестиції в абсолютному значенні, тобто ця вартість дає грошовий вираз цінності інвестицій. Аналіз динаміки інвестицій за останні пять років показав, що починаючи з 2002 року темпи росту інвестицій у сільськогосподарські підприємства мали тенденцію до збільшення і, в основному, перевищували загальні темпи росту, що є результатом впровадження державної інвестиційної політики стосовно розвитку сільськогосподарських підприємств.За результатами дослідження проблем розвитку інвестиційної діяльності та оцінки її ефективності у сільськогосподарському виробництві можна зробити наступні висновки: 1. На сьогодні не існує однозначного визначення термінів «інвестиція» й «інвестування». Визначено, що інвестиції необхідно розглядати двояко: за фінансовим визначенням - як вартісний вимір вкладених в господарську діяльність підприємств активів, та за економічним змістом - як видатки у основний та оборотний капітал підприємств з метою отримання економічного чи соціального ефекту, а під інвестуванням ми розуміємо дію, яка відбувається в момент вкладання активів чи здійснення видатків субєктами інвестиційного процесу в той чи інший інвестиційний проект. Зважаючи на постійну потребу сільськогосподарських підприємств у залучені коштів запропоновано до діючої класифікації інвестицій: за обєктами вкладень; за характером участі в інвестуванні; за періодом інвестування; за формами власності; за регіональною ознакою; додати ще одну - «за кратністю інвестування» з виділенням груп: одноразові інвестиції, періодичне інвестування та постійне (безперервне) інвестування. Аналіз впливу інвестиційного процесу на економічний стан сільськогосподарського виробництва дозволив виділити три основні етапи його розвитку: перший етап - спад інвестиційної активності, скорочення капіталовкладень у галузь, стагнація галузі коли обсяг сільськогосподарського виробництва скоротився на 50,9%; другий етап - стабілізація та пожвавлення інвестиційної діяльності у формах лізингу та надання підприємствам товарного кредиту, в цей період спостерігається призупинення спаду виробництва на межі 20-21 млрд. грн.; третій етап - зростання, який розпочався в 2001 р. з зростання інвестиційних засобів у сільське господарство та загального обсягу сільськогосподарської продукції на 19,9%.

План
. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?