Розвиток інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 130
Реалізація довгострокової стратегії суспільно-економічного розвитку країни. Дослідження розвитку інвестиційного процесу в сільському господарстві Україні. Вплив інвестиційної діяльності підприємств на спад, стабілізацію та зростання їх виробництва.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
Разом с тим, створення нових і модернізація основних засобів підприємств через інвестування, повязано з ризиками їх здійснення. На це впливають: економічна ситуація, нестабільність умов інвестування і використання прибутку, коливання ринкової конюнктури, цін, валютних курсів, невизначеність природно-кліматичних умов сільського господарства. Тому, здійснюючи інвестиції, підприємства повинні розробляти організаційно-економічний механізм реалізації того чи іншого проекту, визначати сценарії, які набувають дії при змінах виробничої ситуації. Отже, дослідження питань повязаних з формуванням організаційно-економічних механізмів інвестування на рівні сільськогосподарських підприємств в умовах їх ринкового розвитку та входження в світову організацію торгівлі набувають особливої ваги. На сьогодні не може не турбувати практична відсутність зваженої інвестиційної політики, спрямованої на активне стимулювання розвитку сільськогосподарського виробництва на рівні підприємств: не достатньо чітко визначені методи конкретного заохочення інвестиційних потоків в сільськогосподарські підприємства, в тому числі залучення реального капіталу іноземних підприємств у фермерські та селянські господарства; не створено ефективних організаційно-правових і пільгових умов для розвитку лізингових операцій на рівні підприємств, досить мляво формуються умови для переливу вітчизняного капіталу з невиробничої та банківської сфер у сферу сільськогосподарського виробництва через систему довгострокового кредитування та іпотеки.За результатами дослідження було виявлено, що термін «інвестиції» у науковій літературі має декілька визначень, спираючись на які було надане авторське трактування даного терміну за двома ознаками: за фінансовим визначенням - це вартісний вимір всіх видів активів, що вкладаються в господарську діяльність з метою отримання доходу; за економічним змістом - це вкладення капіталу на створення, розширення, реконструкцію та технічне переозброєння основного та оборотного капіталу з метою отримання економічного чи соціального ефекту. Тому уточнено, що: «під інвестуванням розуміється дія, яка відбувається в момент вкладання активів чи здійснення видатків субєктами інвестиційного процесу в той чи інший інвестиційний проект». За результатами дослідження виявлено, що найбільш поширеною є класифікація, що розподіляє інвестиції за такими класифікаційними ознаками: за обєктами вкладень; за характером участі в інвестуванні; за періодом інвестування; за формами власності інвесторів; за регіональною ознакою. Метод чистої поточної вартості показує, наскільки будуть ефективними інвестиції в абсолютному значенні, тобто ця вартість дає грошовий вираз цінності інвестицій. Аналіз динаміки інвестицій за останні пять років показав, що починаючи з 2002 року темпи росту інвестицій у сільськогосподарські підприємства мали тенденцію до збільшення і, в основному, перевищували загальні темпи росту, що є результатом впровадження державної інвестиційної політики стосовно розвитку сільськогосподарських підприємств.За результатами дослідження проблем розвитку інвестиційної діяльності та оцінки її ефективності у сільськогосподарському виробництві можна зробити наступні висновки: 1. На сьогодні не існує однозначного визначення термінів «інвестиція» й «інвестування». Визначено, що інвестиції необхідно розглядати двояко: за фінансовим визначенням - як вартісний вимір вкладених в господарську діяльність підприємств активів, та за економічним змістом - як видатки у основний та оборотний капітал підприємств з метою отримання економічного чи соціального ефекту, а під інвестуванням ми розуміємо дію, яка відбувається в момент вкладання активів чи здійснення видатків субєктами інвестиційного процесу в той чи інший інвестиційний проект. Зважаючи на постійну потребу сільськогосподарських підприємств у залучені коштів запропоновано до діючої класифікації інвестицій: за обєктами вкладень; за характером участі в інвестуванні; за періодом інвестування; за формами власності; за регіональною ознакою; додати ще одну - «за кратністю інвестування» з виділенням груп: одноразові інвестиції, періодичне інвестування та постійне (безперервне) інвестування. Аналіз впливу інвестиційного процесу на економічний стан сільськогосподарського виробництва дозволив виділити три основні етапи його розвитку: перший етап - спад інвестиційної активності, скорочення капіталовкладень у галузь, стагнація галузі коли обсяг сільськогосподарського виробництва скоротився на 50,9%; другий етап - стабілізація та пожвавлення інвестиційної діяльності у формах лізингу та надання підприємствам товарного кредиту, в цей період спостерігається призупинення спаду виробництва на межі 20-21 млрд. грн.; третій етап - зростання, який розпочався в 2001 р. з зростання інвестиційних засобів у сільське господарство та загального обсягу сільськогосподарської продукції на 19,9%.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вывод
За результатами дослідження проблем розвитку інвестиційної діяльності та оцінки її ефективності у сільськогосподарському виробництві можна зробити наступні висновки: 1. На сьогодні не існує однозначного визначення термінів «інвестиція» й «інвестування». Визначено, що інвестиції необхідно розглядати двояко: за фінансовим визначенням - як вартісний вимір вкладених в господарську діяльність підприємств активів, та за економічним змістом - як видатки у основний та оборотний капітал підприємств з метою отримання економічного чи соціального ефекту, а під інвестуванням ми розуміємо дію, яка відбувається в момент вкладання активів чи здійснення видатків субєктами інвестиційного процесу в той чи інший інвестиційний проект.

2. Вважаємо, що однією з причин повільного розвитку інвестиційної діяльності у сільському господарстві є високий рівень інвестиційного ризику. Залежно від чинників традиційно виділяють такі види інвестиційного ризику: політичний ризик; загальноекономічний ризик; правовий ризик; технічний ризик; ризик учасників проекту; фінансовий ризик; маркетинговий ризик; екологічний ризик. Враховуючи особливості сільськогосподарського виробництва ми додатково визначаємо технологічні, соціальні та природно-кліматичні ризики і форс-мажорні обставини.

3. Зважаючи на постійну потребу сільськогосподарських підприємств у залучені коштів запропоновано до діючої класифікації інвестицій: за обєктами вкладень; за характером участі в інвестуванні; за періодом інвестування; за формами власності; за регіональною ознакою; додати ще одну - «за кратністю інвестування» з виділенням груп: одноразові інвестиції, періодичне інвестування та постійне (безперервне) інвестування.

4. Для оцінки ефективності інвестиційної діяльності використовуються різноманітні методи: метод чистої поточної вартості; метод внутрішньої норми прибутку; методи окупності; ТС-індекс для порівняльного аналізу доцільності інвестицій. На практиці найпоширеніший метод чистої поточної вартості, але його доцільно використовувати у комплексі з іншими методами, що нейтралізують його слабі сторони, наприклад, в комбінації з ТС - індексом. Отже, повний інвестиційний аналіз повинен проводитися шляхом комбінації різних методів, які доцільно класифікувати на три групи: статичні, динамічні і ринкові.

5. Аналіз впливу інвестиційного процесу на економічний стан сільськогосподарського виробництва дозволив виділити три основні етапи його розвитку: перший етап - спад інвестиційної активності, скорочення капіталовкладень у галузь, стагнація галузі коли обсяг сільськогосподарського виробництва скоротився на 50,9%; другий етап - стабілізація та пожвавлення інвестиційної діяльності у формах лізингу та надання підприємствам товарного кредиту, в цей період спостерігається призупинення спаду виробництва на межі 20-21 млрд. грн.; третій етап - зростання, який розпочався в 2001 р. з зростання інвестиційних засобів у сільське господарство та загального обсягу сільськогосподарської продукції на 19,9%.

6. Виявлено негативну тенденцію старіння основних засобів сільськогосподарських підприємств, так якщо у 2000 р. коефіцієнт придатності був на низькому рівні - 0,53, то у 2005 році він ще знизився до рівня - 0,42. Зазначено, що темпи щорічного зменшення наявності основних видів техніки є досить стабільними і знаходяться у межах для: тракторів - 7-8%; зернозбиральних комбайнів - 6-7 %; бурякозбиральних комбайнів - 7,5-8,5%; картоплезбиральних комбайнів - 8-9%, а також, що практично за всіма видами техніки її потреба згідно технологічних норм покрита в середньому на сорок відсотків. Тому для забезпечення оновлення існуючого технічного парку та його поповнення необхідно залучати у сільське господарство приватний капітал.

7. Основними напрямами використання інвестиційних коштів у сільському господарстві за досліджуваний період є: придбання сільськогосподарської техніки (особливо для збирання урожаю); вкладення у капітальне будівництво, а саме - тваринницьких ферм, овоче- і картоплесховищ, виробничої інфраструктури; поліпшення і відновлення земель, відродження скотарства. При цьому основним стримуючим чинником розвитку сільськогосподарського виробництва є незадовільний фінансовий стан підприємств та визначена чітка тенденція до зменшення питомої ваги власних інвестицій з 68,6% у 2001 р. до 57,4% у 2006 р.

8. Період з 2003-2006 рр. капітальні вкладення в економіку України відносно ВВП зросли і досягли достатнього для забезпечення економічного росту рівня 20,6-26,2%. При цьому в сільському господарстві рівень капітальних вкладень ще не задовольняє мінімальні вимоги для забезпечення економічного розвитку галузі й зважаючи на індикатор інвестиційної безпеки дефіцит інвестиційних ресурсів галузі становить 4,8% валової сільськогосподарської продукції.

9. Результатом реалізації інвестиційної політики Дніпропетровської області починаючи з 2000 р. спостерігається тенденція до збільшення виробництва майже всіх видів продукції тваринництва, і особливо продукції птахівництва та свинарства, де визначилася тенденція до збільшення валової продукції за рахунок двох основних факторів - збільшення поголівя на 41,4% та росту продуктивності на 15,1 %. Негативним є те, що за останні 7 років поголівя великої рогатої худоби по області скоротилося майже вдвічі, що призвело до зниження показників валового виробництва молока на 9,2%, а мяса більше ніж на половину - 52,5%.

10. На підприємствах Дніпропетровській області показник інвестування на 1 га сільськогосподарських угідь знаходиться на рівні 500 грн. і є достатньо високим, проте зважаючи на те, що сума інвестицій, яка приходиться на 1 грн. вартості діючих основних засобів складає тільки 0,18 грн. можна говорити про недостатні інвестиції та необхідність пошуку нових шляхів збільшення інвестиційного потенціалу в сільськогосподарському виробництві.

11. Однією з головних причин кризи виробництва й інвестиційного процесу в сільському господарстві, є послаблення ролі держави в регулюванні виробничих економічних відносин й, перш за все, паритетності міжгалузевого товарообміну. Розраховано що, загальні фінансові втрати сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області від диспаритету цін за останні 5 років склали 1210,2 млн. грн., що складає 13,7% від отриманої за цей час грошової виручки. Тому через нееквівалентність в товарообміні сільського господарства з іншими галузями економіки сільське господарство має низьку інвестиційну привабливість в порівняні з іншими галузями виробництва.

12. Для вирішення проблем залучення інвестицій в сільськогосподарські підприємства запропонована концепцію змішаного інвестування, яка дозволить удосконалити: 1) організаційні аспекти процесу інвестування, 2) фінансові аспекти через розширення внутрішніх джерел інвестування; 3) правові механізми направлені на залучення прямих іноземних інвестицій через надання преференції для зарубіжних інвесторів, які вкладають кошти в сільськогосподарські підприємства.

13. Для забезпечення ефективних умов розвитку інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств розроблено механізм державного регулювання інвестиційних процесів, що включає в себе ряд елементів: цілі, принципи, умови, методи, засоби, субєкти і очікуваний соціально-економічний ефект від його впровадження. Реалізація пропонованого механізму передбачає ухвалення комплексу законодавчих актів на державному і регіональному рівнях, а також системи заходів, що забезпечують: відтворення сільськогосподарського виробництва; забезпечення захисту інтересів інвесторів при вкладенні капіталу в сільськогосподарські підприємства; розвиток кооперації, інтеграції і формування мережі субєктів ринкової інфраструктури на ринку інвестицій.

14. Що створення при аргохолдингових корпоративних пенсійних фондів дозволить розвязати проблему не тільки недержавного пенсійного забезпечення працівників, але й накопичення власних коштів, з метою самоінвестування. За розрахунками загальна сума коштів, які будуть акумульовані на підприємстві АТЗТ «Агро-Союз» завдяки створенню корпоративного пенсійного фонду та можуть бути направлені на цілі інвестування складає 50038,7 тис.грн., тобто майже 10% від річного валового доходу підприємства. Отже, створення корпоративних пенсійних фондів на крупних агропромислових підприємствах є одним з найбільш перспективних напрямів реалізації інвестиційної політики держави.

Список литературы
У наукових фахових виданнях: 1. Абрамович І.А. Відновлення інвестиційного процесу в АПК за рахунок внутрішніх і зовнішніх джерел // Держава і регіони: Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 5. - С. 7-9.

2. Абрамович І.А. Інвестування в аграрний сектор економіки України: проблеми та напрями вирішення // Держава і регіони: Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 3. - С. 9-12.

3. Абрамович І.А. Напрямки активізації державної політики щодо залучення інвестицій в економіку України // Економіка та держава.- 2007.- № 3.- С. 49-51

4. Абрамович І.А. Сутність та стан інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки // Держава і регіони: Серія: Економіка та підприємництво - 2006. - № 4. - С. 7-10.

5. Абрамович І.А. Шляхи та заходи залучення іноземних інвестицій в сільське господарство України //Держава і регіони: Серія: Економіка та підприємництво. - 2006. - № 6. - С. 7-9.

У інших виданнях: 6. Абрамович І.А. Визначення пріоритетів інвестиційно-інноваційного процесу / Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фінансово-економічні проблеми розвитку регіонів України». Том ІІ.- Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - С. 104.

7. Абрамович І.А. Перспективи підвищення інвестиційних можливостей АПК України / Матеріали науково-практичної конференції «Політичні, правові та економічні основи інтеграції України у світове співтовариство. - Черкаси, 2005. - С.102-106.

8. Абрамович І.А. Проблеми реалізації інвестиційної політики держави: сутність та види інвестиційних ризиків / Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Стратегія реформування системи державного управління на засадах демократичного врядування». - Київ, 2007. - С.3.

9. Абрамович І.А. Розвиток інвестицій в аграрному виробництві / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2004». Том 65. Економіка підприємства. - Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. - С.3.

10. Абрамович І.А. Роль інвестицій в розвитку молокопереробної промисловості /Тези Міжнародної науково-практичної конференції «Фінансове забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства». - Дніпропетровськ: ДДФА, 2007. - С.124-125.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?