Розвиток інвестиційної діяльності підприємств океанічного рибальства - Автореферат

бесплатно 0
4.5 131
Фактори, які обумовлюють відтворювальні процеси на підприємствах океанічного рибальства України, формування інвестиційних ресурсів. Комплекс заходів з розвитку інвестиційної діяльності підприємств океанічного рибальства в умовах трансформаційного періоду.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.В. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наукРоботу виконано на кафедрі економіки підприємства Керченського морського технологічного інституту Департаменту рибного господарства Міністерства аграрної політики України. НОВІК Людмила Іванівна, Ялтинський інститут менеджменту Міжнародного науково-технічного університету, завідувач кафедри економіки та менеджменту ПЕРЕБИЙНІС Василь Іванович, Полтавська державна аграрна академія, завідувач кафедри менеджменту та права кандидат економічних наук, доцент Захист відбудеться 30 травня 2002 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.803.01 у Харківському державному аграрному університеті за адресою: 62483, м. З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного аграрного університету за адресою: 62483, м.Розвиток інвестиційної діяльності є особливо актуальним для України в умовах трансформаційного періоду, оскільки етап формування передумов економічного росту характеризується обєктивною потребою у збільшенні інвестицій. Це визначає актуальність обраної теми дослідження стосовно підприємств океанічного рибальства. Загальні питання щодо управління інвестиційною діяльністю, її планування та ефективності розглядаються в роботах таких вітчизняних та іноземних вчених, як І.А. Існують різні підходи як у трактуванні головних понять інвестиційної діяльності, так і в методах аналізу її ефективності, що взагалі недостатньо враховують існуючі умови трансформаційного періоду. Для досягнення мети дослідження застосовувалися такі методи: абстрактно-логічний (для виявлення сутності інвестицій як економічної категорії), монографічний (при вивченні практики інвестиційної діяльності в океанічному рибальстві, принципів її законодавчо-нормативного регулювання в Україні та його особливостей в океанічному рибальстві), середніх, абсолютних і відносних величин, порівняння, графічний (у статистичному аналізі динамічних рядів показників), оцінки ефективності інвестиційних проектів (при удосконаленні методики її розрахунку), балансові та економіко-математичні (при побудові детермінованих, регресійних і трендових моделей), системного аналізу (у дослідженні доцільності та можливостей структурної трансформації в галузі як організаційної основи розвитку інвестиційної діяльності), варіантних розрахунків (у виявленні особливостей оподаткування лізингу).У першому розділі “Концептуальні основи інвестиційної діяльності і її особливості у рибному господарстві України в умовах трансформаційного періоду” робиться спроба розкрити зміст економічної категорії “інвестиції” у взаємозвязку з категорією “капітал”, виходячи з особливостей його прояву в умовах трансформаційного періоду. Тому для більш повного відображення специфіки інвестицій як економічної категорії, однозначного тлумачення їх сутності та призначення пропонується розглядати інвестиції з фінансового боку як одноразові витрати економічних ресурсів з метою досягнення ефекту. “Економічне” визначення інвестицій у цьому звязку може носити “ринковий” (“цільовий”) характер: інвестиції - це одноразові витрати на створення нового виробництва (продукту), на підтримку й удосконалення діючого виробництва (випуску базового продукту), його соціальної сфери та на забезпечення вимог держави. При дослідженні розвитку океанічного рибальства України визначено першопричини відтворювальних деформацій та його інвестиційної кризи в умовах трансформаційного періоду: істотне втручання держави в хід усіх відтворювальних процесів на підприємствах, а також тривалий екстенсивний розвиток матеріально-технічної бази призвели до зниження ефективності інвестицій, їх обсягів і як наслідок - темпів оновлення флоту та збільшення його зношеності. В другому розділі “Аналіз та оцінка факторних взаємозвязків інвестиційної діяльності і відтворювальних процесів підприємств океанічного рибальства України” досліджено особливості відтворювальних процесів на підприємствах Керченського регіону - на виробничому обєднання (ВО) “Керчрибпром” і виробничо-пошуковому підприємстві (ВПП) “Південрибпошук” за період 1995-2000 рр. Виявлено закономірності формування та використання внутрішніх інвестиційних ресурсів, що обумовлено тенденціями виробничо-фінансової діяльності підприємств.У дисертаційній роботі представлені теоретичне узагальнення та вирішення наукової проблеми розвитку інвестиційної діяльності, що полягає в розробці науково-методологічних основ і методичного забезпечення системи регулювання інвестиційної діяльності підприємств океанічного рибальства України в сучасних умовах. “Економічному” визначенню інвестицій можна надати “ринковий” (“цільовий”) характер: інвестиції - це витрати одноразового характеру на створення нового виробництва (продукту), на підтримку й удосконалення діючого виробництва (випуску базового продукту), його соціальної сфери та на забезпечення вимог держави.

План
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?