Розвиток інвестиційних процесів сільськогосподарських підприємств - Автореферат

бесплатно 0
4.5 126
Викладення сутності інвестиційного процесу його регулювання з боку держави. Визначення методів оцінки ефективності інвестиційної діяльності, які використовуються у сільськогосподарських підприємствах. Вплив на продуктивність праці та фондовіддачу.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
ПІВДЕННИЙ ФІЛІАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних науккандидат економічних наук, Майданевич Петро Миколайович, Південний філіал Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет", завідувач кафедри економіки і підприємництва. Захист відбудеться 26 жовтня 2009 р. о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 52.805.01 у Південному філіалі Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" за адресою: 95000, м. З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" за адресою: 95000, м. Викладено сутність інвестиційного процесу його регулювання з боку держави та визначенні методи оцінки ефективності інвестиційної діяльності, які використовуються у сільськогосподарських підприємствах. На основі побудованої моделі був визначений впливу на продуктивність праці та фондовіддачу таких факторів, як інвестиції в обладнання, в будівельно-монтажні роботи та інвестиції по введенню у дію основних засобів.Кожне надходження інвестицій має давати економічний ефект - збільшувати обсяг продукції і кількість робочих місць, знижувати собівартість продукції й поліпшувати її якість, підвищувати рентабельність виробництва, поліпшувати умови праці та збільшувати її продуктивність. Підприємства мають застарілу матеріально-технічну базу, більшість обігових коштів спрямовується не на оновлення устаткування, а на його ремонт. Звужує інвестування й криза платежів (сума простроченої заборгованості між підприємствами перевищує 100 млн. грн.), й загальна світова економічна криза. Незважаючи на значні наукові та практичні розробки з цих проблем недостатньо вивченими залишаються умови інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств в окремих регіонах, чинники підвищення ефективності інвестиційних процесів та впровадження механізмів і заходів активізації інвестиційної діяльності. Положення, висновки і пропозиції, сформульовані в дисертації, містять певні елементи наукової новизни: вперше: - розроблено модель оцінки впливу на продуктивність праці та фондовіддачу таких факторів, як інвестиції в обладнання, в будівельно-монтажні роботи та інвестиції по введенню у дію основних засобів;Поняття "інвестиції" виступає категорією, яка є базою побудови ієрархії решти категорій, що відображають відтворення основного та оборотного капіталу. Інвестиційний процес являє собою сукупність дій підприємства з розробки інвестиційного проекту відповідно до бізнес-плану, пошук інвесторів, укладання договорів на обсяги та строки залучення інвестицій, визначення напрямів їх освоєння та узгодження термінів їх повернення. Інвестиційний клімат формують дві основні складові: інвестиційний потенціал (обєктивні можливості регіону й галузі) та інвестиційні ризики (умови діяльності інвесторів). Будь-яка схема оцінки інвестицій повинна базуватися на класифікації типів інвестицій. При аналізі розвитку сільськогосподарських підприємств виділяють три головні функції, які виконують інвестиції у процесі розширеного відтворення: по-перше, інвестиційні ресурси забезпечують економічне зростання та якісне оновлення основних фондів на принципово новій, конкурентоспроможній основі на рівні як окремого підприємства, так і аграрної економіки у цілому; по-друге, за рахунок інвестиційних ресурсів здійснюються прогресивні структурні зміни в сільськогосподарському виробництві, які зачіпають найважливіші галузі спеціалізації; по-третє, за допомогою інвестицій реалізуються досягнення науково-технічного прогресу і здійснюється підвищення на цій основі ефективності виробництва як на мікро-, так і на макрорівні.Під інвестиційною діяльністю сільськогосподарського підприємства слід розуміти сукупність його дій по передпроектній оцінці, проектуванню, програмуванню і плануванню інвестицій, оцінці інвестиційних проектів і заходів, здійсненню організаційних, фінансових, управлінських, контрольних, виробничих, екологічних, соціальних та інших заходів з метою отримання прибутку, соціальних й інших результатів та раціонального використання ресурсів, зокрема землі, води, рослин та інших біологічних організмів. Основою оцінок ефективності інвестиційних проектів сільськогосподарських підприємств повинна стати методологія проектного аналізу, яка ґрунтується зокрема на таких фінансових коефіцієнтах як: період окупності інвестицій, коефіцієнт ефективності, точка беззбитковості, рентабельності інвестицій, чистої теперішньої вартості, норми рентабельності, модифікованої внутрішньої норми рентабельності в сукупності з інтегральними показниками економічної ефективності інвестицій.

План
Основний зміст дисертаційної роботи

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?