Розвиток інтересу учнів та застосування нових інформаційних технологій на уроках обслуговуючої праці - Аттестационная работа

бесплатно 0
4.5 189
Сутність процесу розвитку інтересу учнів. Педагогічні умови впровадження нових інформаційних технологій навчання на уроках обслуговуючої праці. Методика проведення занять з обслуговуючої праці, орієнтованих на розвиток інтересу учнів до художніх ремесел.

Скачать работу Скачать уникальную работу

Чтобы скачать работу, Вы должны пройти проверку:


Аннотация к работе
У час розбудови національної школи актуального значення набула проблема розвитку інтересів учнів до певних видів діяльності. Відповідно Закону України «Про освіту» метою освітянської галузі проголошується «всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими працівниками, спеціалістами» [8,с.5]. У Концепції розвитку загальної середньої освіти зазначається, що «основними завданнями загальноосвітньої школи є: всебічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування інтересів і потреб...» [11, с.8]. У Законі України «Про загальну середню освіту» наголошується, що загальна середня освіта спрямована на забезпечення «всебічного розвитку особистості шляхом навчання та виховання...» [7, с.4]. Вони створюють оптимальні умови для залучення школярів до творчої діяльності, розвитку інтересу, надбань національної культури, дають шанс реалізувати учням свій творчий потенціал, удосконалювати знання про предмет, сформувати практичні уміння і навички, формують позитивні якості особистості.Сьогодення спонукає педагогів до внесення необхідних змін у навчально-виховний процес, зокрема завдань щодо розвитку інтересу учнів до різних видів діяльності, творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень у власному подальшому самостійному житті. Фахівці в галузі психології інтерес розглядають як: вибіркову спрямованість уваги людини; виявлення її розумової й емоційної активності; активатор різноманітних почуттів; особливе поєднання соціально-вольових та інтелектуальних процесів, що підвищують активність свідомості та діяльності людини; активне пізнавальне та емоційно-пізнавальне ставлення людини до світу, структуру, що складається з потреб; соціальне ставлення особистості до обєкта, зумовлене її усвідомленням життєвого значення й емоційною привабливістю. Основними етапами процесу формування інтересів учнів у навчанні є такі: - створення специфічних умов, що сприяють появі особистих потреб у знаннях і певному виді діяльності; Характеристика етапів розвитку інтересів учнів дозволяє вчителю орієнтуватись у рівнях його сформованості та диференціювати відповідним чином форми, методи, засоби, технології навчання. Однією з педагогічних умов розвитку інтересу до праці є впровадження у навчально-виховний процес принципу гуманізації освіти, коли в центрі уваги педагогів знаходиться особистість учня з його потребами, особистими інтересами і можливостями, а вчитель не допускає згубної дії зовнішніх чинників на розвиток творчих здібностей школярів.Творчі здібності учнів з одного боку залежать від знань, умінь, навичок, з другого боку-знання, уміння, навички залежать від здібностей-здібності дозволяють легше, міцніше та глибше оволодіти відповідними знаннями, уміннями та навичками. Але за сприятливих умов в учнів можна максимально розвинути творчі здібності, тобто досягти того рівня творчості, якого дозволяють учню його задатки. Ставлю собі за мету, щоб на кожному уроці панувала атмосфера творчості, атмосфера співробітництва вчителя та учнів. Маючи за мету розвиток інтересу учнів до навчання багато уваги приділяю виявленню зацікавленості учнів, діагностиці їх творчої спрямованості напрямками декоративно-ужикового мистецтва, напрямкам моди у певний період часу, вікові особливості учнів, враховую також матеріальне становище дітей, адже для виготовлення виробів необхідні певні матеріальні затрати. Зазначені види перевірки знань та вмінь допомагають урізноманітнити форми проведення уроків, враховувати індивідуальний підхід до учнів, залучати дітей до творчості, пізнавального процесу.Будь-яка праця людини - це навчання, а навчання без творчості - це мука. Уроки обслуговуючої праці мають не тільки закріплювати і покращувати знання та практичні навички учнів, а й виявляти їхній творчий потенціал, розвивати творчі здібності, і надавати можливості реалізувати їхні творчі індивідуальності. Школа має бути не підготовкою до життя, школа має бути життям. В умовах особистісно-зорієнтованого підходу до навчання не учень повинен пристосовуватися до стилю роботи вчителя, а вчитель зі своїм «арсеналом» форм, методів і засобів повинен знайти особистий підхід до учня.

План
ЗМІСТ

Вступ

Розділ I. Розвиток інтересу учнів до обслуговуючої праці як педагогічна проблема

Сутність і теоретичні засади процесу розвитку інтересу учнів

Принципи, форми і методи розвитку інтересу учнів на уроках обслуговуючої праці

Педагогічні умови успішного впровадження нових інформаційних технологій навчання на уроках обслуговуючої праці

Розділ ІІ. Методика проведення занять з обслуговуючої праці, орієнтованих на розвиток інтересу учнів до художніх ремесел

Методичні рекомендації проведення занять з обслуговуючої праці

Розробка тематичного плану варіативної частини «Виготовлення виробів з бісеру»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Вывод
Навчання-це праця душі, розуму та тіла. Будь-яка праця людини - це навчання, а навчання без творчості - це мука. Інтерес є найбільш діючим серед всіх мотивів. Це не значить, що навчати учнів слід тільки тому, що цікаво. «Трудове навчання-це образно кажучи, гармонія трьох понять: треба, важко та прекрасно.» (В.Сухомлинський)

Основна мета трудового навчання - виховання творчої особистості, найповніший розвиток її інтересів, нахилів, здібностей, підготовка учнів до професійного самовизначення і трудової діяльності в умовах ринкових відносин. Уроки обслуговуючої праці мають не тільки закріплювати і покращувати знання та практичні навички учнів, а й виявляти їхній творчий потенціал, розвивати творчі здібності, і надавати можливості реалізувати їхні творчі індивідуальності.

Школа має бути не підготовкою до життя, школа має бути життям. На мій погляд, досягнути цього можна, створюючи інтерактивне середовище навчання та виховання, використовуючи різноманітні форми діяльності.

В умовах особистісно-зорієнтованого підходу до навчання не учень повинен пристосовуватися до стилю роботи вчителя, а вчитель зі своїм «арсеналом» форм, методів і засобів повинен знайти особистий підхід до учня. Застаріла формула «ми йдемо від знань (обовязок виконати шкільний план)- до почуттів» повинна бути відкинута.

Яким би не був учень, необхідно йти від його інтересів і почуттів до шкільної програми, тобто діяти відповідно формули: Від почуттів-до знань, Від знань-до діяльності!

Список литературы
1. Антонова О.Є., Дубасенюк О.А. Робота класного керівника з розвитку пізнавальних інтересів у школярів //Практикум з педагогіки - К.: 1996.- С.222-224.

2. Буряк В.К. Пізнавальний інтерес та способи його формування.//Радянська школа. - 1984. - №1. - С.16-17

3. Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.-К.: Академія, 2001.-576с.

4. Головань Т. Пізнавальний інтерес як чинник підвищення ефективності процесу навчання// Рідна школа.-2004.-№6. - С. 15-18.

5. Державна національна програма “Освіта”: Україна ХХІ століття. - К.: Радуга, 1994. - 62 с.

6. Зайцева О. Творча діяльність як засіб розвитку професійних інтересів школярів у процесі трудового навчання //Трудова підготовка. - 1999. - №1. - С. 5-8.

7. Закон України “Про загальну середню освіту” // Професійно-технічна освіта. - 1999. - №4. - С.4-6.

8. Закон України “Про освіту”// Освіта.- 1996.-№43-44. - С.3-8.

9. Концепція естетичного виховання у загальноосвітніх школах. // Мистецтво та освіта. - 1998. - №1. - С.2-7.

10. Концепція національного виховання. // Рідна школа. - 1995. - №6. - С.18-19.

11. Концепція розвитку загальної середньої освіти. - Освіта України.- 2000. - №33. - С.8-12.

12. Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. - М.: Наука, 1975. - 716с.

13. Костюк Г.С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. - К.: Радянська школа, 1989. - 608 с.

14. Кузьминський А.І., Омеляненко В.Л. Педагогіка: Підручник. - К.: Знання - Прес, 2003. - 418 с.

15. Мамчур І. Теорія гри та її пізнавальні можливості //Рідна школа. - 2003. - №6. - С. 61-63.

16. Могорита Г.І., Могорита М.Г. Роль позитивного прикладу у вихованні любові до навчання та праці //Початкова школа. - 1978. - №5. -С. 8-18.

17. Момот Л.Л., Шелестова Л.В. До проблеми формування творчих здібностей у процесі навчання // Педагогіка і психологія. - 1997.- №2.- С.53-59.

18. Остапенко О. Виховання у школярів інтересу до навчання// Рідна школа. - 2004. - №2. - С.50-53.

19. Пометун О.І., Пироженко Л.В. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання: наук.-методичний посібник /За ред. О.І. Пометун.- К.: А.С.К., 2003. - 163с.

20. Серьожнікова Р.К., Пархоменко Н.Д., Яковицька Л.С. Основи психології і педагогіки: Навчальний посібник. - К.: Центр навчальної літератури, 2003. - 243 с.

21. Сколотнева Е.И. Бисероплетение - Спб.: ТОО “Динамит”, 1999.- 336с.

22. Сухомлинский В.О. Сто порад учителеві.- К.: Рад. шк., 1984.- 254с.

23. Сушенцева Л.Л. Підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках трудового навчання //Рідна школа. - 2000. - №9. - С. 70-72.

24. Тхоржевский Д.О. Методика викладання загально-технічних дисциплін і трудового навчання. - К.: Вища школа, 1980.- 352 с.

25. Ушинський К.Д. Педагогическая антропология /Сост. и подг. к печати В.Я. Струминский. - М.: Л. - 1950.- 665с.

26. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти. - К.: Академія, 2002. - 528 с.

27. Шуляк В.П. Творчість за законами краси.// Трудова підготовка в закладах освіти. - 2001.-№4. - С. 10-11.

Вы можете ЗАГРУЗИТЬ и ПОВЫСИТЬ уникальность
своей работы


Новые загруженные работы

Дисциплины научных работ

Хотите, перезвоним вам?